Services - 34873-2022

21/01/2022    S15

Poland-Brzozów: Refuse disposal and treatment

2022/S 015-034873

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Brzozów
Postal address: ul. Armii Krajowej 1
Town: Brzozów
NUTS code: PL821 Krośnieński
Postal code: 36-200
Country: Poland
Contact person: Sławomir Szałajko
E-mail: zp@brzozow.pl
Telephone: +48 133061061
Fax: +48 134341055
Internet address(es):
Main address: http://www.brzozow.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brzozów oraz zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Reference number: ZP.271.38.2021
II.1.2)Main CPV code
90510000 Refuse disposal and treatment
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brzozów i prowadzenie punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 509 225.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511200 Household-refuse collection services
90512000 Refuse transport services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL821 Krośnieński
Main site or place of performance:

teren Gminy Brzozów, teren województwa podkarpackiego

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brzozów i prowadzenie punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The procurement falls outside the scope of application of the directive
Explanation:

Zamówienie udzielane jest na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 11 ustawy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.)

Przepis art. 214 ust. 1 pkt 11 stanowi, że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej, jeżeli zamówienie udzielane jest przez Zamawiającego, o którym mowa w art. 4 i spełnione są łącznie następujące warunki:

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inna osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Wszystkie przesłanki wymienione w tym przepisie są spełnione.

Zamawiający będąc jednostką samorządu terytorialnego należy do grona jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Podmiot, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia będąc spółką prawa handlowego, wpisaną do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000189907, posiada osobowość prawną.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednoosobową spółką Gminy Brzozów. Kapitał zakładowy spółki wynosi 17.186.500,00 PLN. Wszystkie 34373 udziały w spółce o wartości nominalnej 17.186.500,00 PLN posiada Gmina Brzozów. W spółce nie ma innych udziałów niż należące do Gminy Brzozów, stąd warunek z art. 214 ust. 1 pkt 11 lit. c ustawy Prawo zamówień publicznych jest spełniony.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem § 17 umowy spółki Rada Nadzorcza składa się z trzech członków. Burmistrz Brzozowa powołuje 2 członków Rady Nadzorczej, a więc większość członków tego organu, co obok faktu, że Burmistrz reprezentuje 100 % kapitału zakładowego na walnym zgromadzeniu sprawia, że Gmina Brzozów sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami spółki. Warunek zawarty w art. 214 ust. 1 pkt 11 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych jest spełniony.

Zgodnie z art. 67 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych do obliczania procentu działalności, o którym mowa ust. 1 pkt 12 lit. b, uwzględnia się średni przychód osiągnięty przez osobę prawną lub zamawiającego w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia.

Średni przychód za ostatnie 3 lata wyniósł 10 270 785,52 PLN (2018 – 7.680.510,68 PLN, 2019 – 9.639.173,73 PLN, 2020 - 13 492 672,16 PLN), wartość zadań powierzonych przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę 9 285 520,90 PLN (2018 – 6.782.903,08 PLN, 2019 – 8.711.966,32 PLN, 2020 - 12 361 693,31).

Wskaźnik uzyskany przy zastosowaniu powyższej metodologii liczenia procentu działalności wynosi 90,41 %.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 253-672596
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brzozów oraz zapewnienie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
National registration number: NIP 6860000971
Postal address: ul. Legionistów 10
Town: Brzozów
NUTS code: PL821 Krośnieński
Postal code: 36-200
Country: Poland
E-mail: biuro@pgk-brzozow.pl
Internet address: https://pgk-brzozow.pl/
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 481 350.00 PLN
Total value of the contract/lot: 2 509 225.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1) Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy zostały określone w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3) Odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjęta w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym

5) Odwołanie wnosi się:

a) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

• 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

• 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:

• 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

• 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

b) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

7) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 5 i 6 wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

b) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

8) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia

o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

• nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo

• opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022