Dostawy - 348836-2020

24/07/2020    S142

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe

2020/S 142-348836

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Adres pocztowy: ul. Banacha 1a
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-097
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Józefiak, Arkadiusz Bocian
E-mail: uck@sowislo.com.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://uckwum.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://uckwum.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://uckwum.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie 2 klastrów urządzeń UTM oraz oprogramowania do monitoringu dla UCKWUM w projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”

Numer referencyjny: DZPUCK.262.091.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa i wdrożenie 2 klastrów urządzeń UTM oraz oprogramowania do monitoringu i zarządzania zdarzeniami bezpieczeństwa dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48900000 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie 2 klastrów urządzeń UTM oraz oprogramowania do monitoringu i zarządzania zdarzeniami bezpieczeństwa dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 3 do SIWZ.

4. Przedstawione w szczegółowym opisie (załącznik nr 3 do SIWZ) parametry przedmiotu zamówienia, stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez zamawiającego. Ewentualne wskazane nazwy produktów oraz ich producentów mają na celu jedynie przybliżenie wymagań, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.

5. Zamawiający dopuszcza dostawę sprzętu równoważnego w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia tzn., że zaoferowany przedmiot zamówienia będzie o takich samych lub wyższych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych.

6. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, nazwy własne, itp. (jeśli takie się pojawiły) – stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy dotyczący przedmiotu zamówienia. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano nazwy materiałów, dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały użyte w opisie przedmiotu zamówienia, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach użytkowych i jakościowych. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych w załącznikach do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność zaoferowanego asortymentu. Ciężar udowodnienia równoważności jest obowiązkiem wykonawcy. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w załącznikach do SIWZ minimalnych wymaganiach jakościowych.

7. Ewentualne zamieszczone w opisie przedmiotu zamówienia nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Ewentualnie wskazane nazwy produktów oraz ich producentów nie mają na celu naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wszędzie gdzie są one wskazane, należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zamówienia zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa.

8. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą NORM, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia.

9. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POPC.02.01.00-00-0092/18-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Pełna nazwa postępowania, o której mowa w sekcji II.1.1 to dostawa i wdrożenie 2 klastrów urządzeń UTM oraz oprogramowania do monitoringu i zarządzania zdarzeniami bezpieczeństwa dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek udziału w postępowaniu będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

a) 1 dostawę i wdrożenie klastra urządzeń do zabezpieczenia sieci klasy UTM o wartości dostawy co najmniej 500 000,00 PLN brutto;

b) 1 dostawę oprogramowania do monitoringu i zarządzania zdarzeniami bezpieczeństwa klasy SIEM o wartości dostawy co najmniej 500 000,00 PLN brutto.

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która znajduje się na stronie internetowej zamawiającego.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/08/2020
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/08/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się pod adresem: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dział Zamówień Publicznych, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, POLSKA, blok B.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

2. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu z postępowania.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, w wysokości 20 000,00 PLN.

4. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

5. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).

6. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy je wnieść na konto zamawiającego: 91 1130 1017 0020 0774 3920 0005, z adnotacją: „wadium do przetargu nieograniczonego: nr postępowania DZPUCK.262.091.2020”, a dowód wniesienia wadium zamieścić wraz ofertą na platformie w formie załącznika.

7. Wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).

8. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy z zastrzeżeniem, że dokument będzie podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest zamawiający.

9. Wadium w formie poręczeń i gwarancji (bezwarunkowych nieodwołalnych, na pierwsze pisemne żądanie, z ważnością na określony termin związania ofertą) należy złożyć w formie elektronicznej podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osoby upoważnione do jego wystawienia (wystawców dokumentu) w formie umożliwiającym zamawianie odczyt dokumentu (zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentu wadium np. w formacie .xml). Wadium musi zostać przesłane do zamawiającego przed terminem składania oferty. Zamawiający ponadto wprowadza klauzulę zabronioną w przypadku wnoszenia wadium w formach niepieniężnych: gwarancja/poręczenie nie może zawierać w swojej treści niniejszego zapisu: „gwarancja/poręczenie wygasa w przypadku, gdy oryginał gwarancji/poręczenia zostanie zwrócony gwarantowi przed upływem terminu obowiązywania gwarancji/poręczeń” – za wyjątkiem sytuacji wynikającej z art. 46 ust. 1, 1a oraz 2 ustawy Pzp. Zwolnienie gwaranta, przed upływem terminu ważności gwarancji/poręczeń, z zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji może nastąpić pod warunkiem otrzymania oświadczenia beneficjenta/zamawiającego o zwolnieniu gwaranta ze wszelkich zobowiązań.

10. Wadium musi być ważne przez okres związania ofertą.

11. Warunki zatrzymania i zwrotu wadium określone są w art. 46 ustawy.

12. Zamawiający nie wymaga od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 22/458-78-00
Faks: +48 22/458-78-01
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Informacje dot. składania odwołań zawarte są w rozdziale XIX SIWZ.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 22/458-78-00
Faks: +48 22/458-78-01
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/07/2020