Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Werken - 348845-2019

25/07/2019    S142    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Preston: Installatiewerkzaamheden in de bouw

2019/S 142-348845

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Places for People Group Ltd
Postadres: 4 The Pavilions, Port Way
Plaats: Preston
NUTS-code: UK
Postcode: PR2 2YB
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Craig Ainscow
E-mail: purchasing@placesforpeople.co.uk
Telefoon: +44 1772897200

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.procurementhub.co.uk

Adres van het kopersprofiel: www.placesforpeople.co.uk

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Railway Housing Association
Postadres: Bank Top House, Garbutt Square, Neasham Road
Plaats: Darlington
NUTS-code: UK
Postcode: DL1 4DR
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Shaun Brennan
E-mail: sbrennan@railwayha.co.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.railwayha.co.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Railway Housing Planned Maintenance

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45300000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Railway Housing Association is seeking to appoint a contractor to provide planned maintenance for kitchens/bathrooms/heating to properties across its portfolio. It should be noted that Railway Housing Association has a specification for kitchens/bathrooms and heating which suppliers must meet in order to be eligible for consideration. The specification is supplied as part of the tender documents.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 170 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

UNITED KINGDOM.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Railway Housing Association is committed to continue its drive to improve operational efficiency, strengthen supply chain relationships, use innovative techniques and technologies, and deliver both commercial and social value to its customers.

Railway Housing Association is seeking to appoint a contractor to provide planned maintenance for kitchens/bathrooms/heating to properties across its portfolio. It should be noted that Railway Housing Association has a specification for kitchens/bathrooms and heating which suppliers must meet in order to be eligible for consideration. The specification is supplied as part of the tender documents.

The contract is for an initial 2 year period from 1.4.2019-31.3.2021 with the option to extend for 3 further 1 year periods. Railway Housing Associations programme of works is planned on an annual basis so the second year of the initial term is subject to satisfactory performance in year one and the continuation of the programme.

The project is awarded through Procurement Hub DPS — 2016/S 170-305523.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Cost / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 170-305523
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CLC Contractors Ltd
Plaats: Southampton
NUTS-code: UK
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 700 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

To view this notice, please click here:

https://procurementhub.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=406519493

GO Reference: GO-2019722-PRO-15136633

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Crown Commercial Services
Postadres: 1 Horse Guards Road
Plaats: London
Postcode: SW1A 2HQ
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: High Court of England and Wales
Postadres: Royal Courts of Justice, Strand
Plaats: London
Postcode: WC2A 2LL
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Crown Commercial Services
Postadres: 1 Horse Guards Road
Plaats: London
Postcode: SW1A 2HQ
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/07/2019