Werken - 348860-2019

25/07/2019    S142

Verenigd Koninkrijk-Preston: Uitbreidingswerkzaamheden aan gebouwen

2019/S 142-348860

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Places for People Group Ltd
Postadres: 4 The Pavilions, Port Way
Plaats: Preston
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: PR2 2YB
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Craig Ainscow
E-mail: purchasing@placesforpeople.co.uk
Telefoon: +44 1772897200

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.procurementhub.co.uk

Adres van het kopersprofiel: www.placesforpeople.co.uk

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: North Yorkshire County Council
Plaats: Northallerton
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: louise.dale@northyorks.gov.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.northyorks.gov.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

NYCC — Glusburn Community Primary School — New Double PCU and Playground Extension

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45262800 Uitbreidingswerkzaamheden aan gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

North Yorkshire County Council wishes to award a contract for Glusburn Community Primary School New double PCU and playground extension.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 332 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Voornaamste plaats van uitvoering:

UNITED KINGDOM.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

North Yorkshire County Coucil wishes to award a contract for Glusburn Community Primary School New double PCU and playground extension. The contract is awarded via a tender through the procurement hub property works DPS - OJEU 2016/S.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 170-305523
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tom Willoughby Ltd
Plaats: Northallerton
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: DL6 2XE
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 332 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

To view this notice, please click here:

https://procurementhub.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=406520466

Go reference: GO-2019723-PRO-15142795

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Crown Commercial Services
Postadres: 1 Horse Guards Road
Plaats: London
Postcode: SW1A 2HQ
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: High Court of England and Wales
Postadres: Royal Courts of Justice, Strand
Plaats: London
Postcode: WC2A 2LL
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Crown Commercial Services
Postadres: 1 Horse Guards Road
Plaats: London
Postcode: SW1A 2HQ
Land: Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1772897200
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/07/2019