Lieferungen - 348900-2018

09/08/2018    S152

Polen-Warschau: Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren

2018/S 152-348900

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2018/S 124-281815)

Rechtsgrundlage:

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Jednostka Wojskowa nr 6021
Postanschrift: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL7 MAKROREGION CENTRALNY
Postleitzahl: 00-909
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Kancelaria Jednostki
E-Mail: ozgst.zampub@ron.mil.pl
Fax: +48 261847577
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://ozgst.wp.mil.pl/pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa fabrycznie nowych (nieużywanych i nieregenerowanych) części, filtrów oraz akumulatorów i opon do pojazdów samochodowych dla Jednostki Wojskowej nr 6021

Referenznummer der Bekanntmachung: 48/2018/PN/CZOŁG.SAM
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 124-281815

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 10/08/2018
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 30/08/2018
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 10/08/2018
Ortszeit: 10:30
muss es heißen:
Tag: 30/08/2018
Ortszeit: 10:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające:

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niżej wymienionej wysokości:

Część I – 7 800,00 PLN,

Część II – 3 100,00 PLN,

Część III – 2 100,00 PLN,

Część IV – 4 000,00 PLN,

Część V – 3 900,00 PLN,

Część VI – 5 600,00 PLN,

Część VII – 5 300,00 PLN,

Część VIII – 5 200,00 PLN,

Część IX – 700,00 PLN,

Część X – 1 500,00 PLN,

Część XI – 1 600,00 PLN,

Część XII – 500,00 PLN.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej; z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

3. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.

4. Wadium wnoszone w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2 ppkt 2-5, należy zdeponować przed upływem terminu składania ofert w Kancelarii Jawnej Jednostki Wojskowej nr 6021, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 z dokładnym opisem w zabezpieczonej przed otwarciem kopercie „Wadium – sprawa numer: 48/2018/PN/CZOŁG.SAM”.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank NBP O/Warszawa, konto nr 38 1010 1010 0037 7913 9120 0000

6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie tj.: 30.8.2018 r. do godz. 10:00 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy (art. 89 ust. 7b ustawy Pzp).

8. Zamawiający dokona zwrotu wadium, zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.