Forniture - 348982-2021

09/07/2021    S131

Ungheria-Győr: Commutatori

2021/S 131-348982

Bando di gara – Servizi di pubblica utilità

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/25/UE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Numero di identificazione nazionale: 10741980208
Indirizzo postale: Kandó Kálmán utca 11–13.
Città: Győr
Codice NUTS: HU221 Győr-Moson-Sopron
Codice postale: 9027
Paese: Ungheria
Persona di contatto: Magyarné Pap Júlia
E-mail: magyarne.pap.julia@electool.com
Tel.: +36 202364592
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.eon.hu
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000525262021/reszletek
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000525262021/reszletek
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.6)Principali settori di attività
Elettricità

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Kapcsoló berendezések szállítása II.

Numero di riferimento: EKR000525262021
II.1.2)Codice CPV principale
31214000 Commutatori
II.1.3)Tipo di appalto
Forniture
II.1.4)Breve descrizione:

Adásvételi keretmegállapodás, amelynek tárgya kábelköri SF6 gázszigetelésű, fém tokozású motorizált hajtással rendelkező 22(24)kV-os középfeszültségű kapcsoló berendezések szállítása

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
31214000 Commutatori
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: HU Magyarország
Luogo principale di esecuzione:

Magyarország

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Adásvételi keretmegállapodás, amelynek tárgya összességében legfeljebb 100 db SF6 gázszigetelésű, fém tokozású 22(24)kV-os középfeszültségű kapcsoló berendezés (ezen belül az egyedi megrendelés alapján: tervezetten 30 db KKT, tervezetten 2 db KKTT, tervezetten 18 db KKKT, tervezetten 30 db KKL, tervezetten 18 db KKKL és tervezetten 2 db KKLL) szállítása (TMKK), a közbeszerzési dokumentumokban és a jelen felhívásban meghatározottak szerint.

SF6 gázszigetelésű, fém tokozású motorizált hajtással rendelkező 22(24)kV-os középfeszültségű kapcsoló berendezések telemechanizálásra előkészített állapotban: kapcsoló, motorizált hajtás, visszajelzések, segédérintkezők, állásjelzések. A telemechanika vezérlés nem tárgya a szállítási terjedelemnek.

Ajánlatkérő a Keretmegállapodás alapján összességében legfeljebb 100 db kapcsoló berendezést (TMKK) tervez vásárolni a Keretmegállapodás terhére azzal, hogy a pontos típus (KKT/KKKT/KKL/KKKL/KKLL) az egyedi megrendelések során, a keretmegállapodásos eljárás 2. részében kerül meghatározásra (konkrét megrendelés keretében). Ajánlatkérő a fenti mennyiséget (az egyedi megrendelés alapján: tervezetten 30 db KKT, tervezetten 2 db KKTT, tervezetten 18 db KKKT, tervezetten 30 db KKL, tervezetten 18 db KKKL és tervezetten 2 db KKLL) tehát becsült mennyiségként ismerteti, amelytől a keretmegállapodás második szakaszában összességében legfeljebb 100 db SF6 gázszigetelésű, fém tokozású 22(24)kV-os középfeszültségű kapcsoló berendezés mértékig eltérhet.

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 8. § (2) bekezdése alapján „Az árubeszerzés forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy használatára, hasznosítására vonatkozó jognak - vételi joggal vagy anélkül történő - megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és az üzembe helyezést is.”

A szállítás műszaki terjedelme:

A szállítás műszaki terjedelme a kapcsolókészülék, mint 1 db szállítandó termék műszaki tartalmának pontos meghatározása. A szállítás műszaki terjedelme magában foglal minden olyan - a szállítandó termék műszaki tartalmi részét képező - komponenst, részegységet, kiegészítőt és tartozékot, amelyek összessége ajánlattétel szempontjából egy adott kapcsolókészülék alatt értelmezendő és ennek megfelelően szállítandó.

A termék műszaki értékelését és elfogadását követően Ajánlatkérő a gyártó/forgalmazó részére - erre vonatkozó igénye alapján - kiállítja a termék alkalmazási rendszerengedélyét. A szállítás műszaki terjedelme e dokumentumban lesz rögzítve.

Amennyiben a beszállított berendezés üzemeltetés, karbantartás és műszaki tartalom szempontjából új típust képvisel az E.ON Hungária kábelhálózatán, annak kezeléséről és működéséről oktatást kell tartani a megrendelő igénye szerint legfeljebb 3 helyszínen 3 alkalommal max. alkalmanként 20 fő részére. Az oktatási anyagot a megrendelő rendelkezésére kell bocsátani.

A részletes műszaki specifikációt a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 50
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Danube InGrid projekt, 10.7-0008-SKHU-W-M-20

II.2.14)Informazioni complementari

A felhívás VI.3) pontja szerint.

Értékelés módszere: Kbt. 76. § (2) bek. a) alapján.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.

Igazolási mód:

A Kbt. 81. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 3. és 4. §-ában foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával szükséges előzetesen igazolni, hogy AT nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.

A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) vonatkozásában az AT ajánlatában csak az EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására.

A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában AT ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az utólagos igazolási kötelezettség körében a kizáró okok további vizsgálata és igazolása kapcsán a Kbt. 69.§ (4) - (6) bekezdései szerint kell eljárni a Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottak szerinti.

A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 8. §, 10. §, 12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bek. irányadó. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára is.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 21. §-a, valamint a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 4. §-a előírásai szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1: Az Ajánlattevőnek be kell nyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónap - Kezdő időpont: a jelen ajánlati felhívás feladási időpontja év/hó/nap. Befejező időpont: A kezdő időponttól visszafelé számított 72. hónap hó/napja. - során teljesített legjelentősebb szállításáról szóló referencianyilatkozatát, vagy igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22 § szerint igazolva, az igazolásban, illetve nyilatkozatban megjelölve:

— a teljesítés ideje (kezdő időpont év/hónap/nap és befejező időpont év/hónap/nap),

— a szerződést kötő másik fél,

— a szállítás tárgya, mennyisége, helye

— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Ajánlatkérő a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében szükségesnek ítéli, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben teljesített, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szállításokat vegye figyelembe.

A referencianyilatkozatokat/igazolásokat úgy kell kiállítani, hogy azokból az alkalmassági feltételek teljesítése ellenőrizhető legyen. Amennyiben a bemutatott referencia tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referencianyilatkozatban/referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó részmennyiséget, illetve műszaki tartalmat.

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:

M/1: Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapon belül teljesített:

— legalább 7 db SF6 gázszigetelésű, fém tokozású 22(24)kV-os kábelköri kapcsolókészülék (TMKK), Európai Unió és/vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társulás országaiba irányuló és szerződésnek megfelelő szállításra vonatkozó referenciával, amely szerint a szállított berendezés(ek) sikeres üzembe helyezése megtörtént, és amely szállítások szerződésszerűen valósult meg.

A referencia előírásnak megfelelés több szerződés teljesítésének a bemutatásával együttesen is igazolható.

III.1.6)Cauzioni e garanzie richieste:

A nyertes Ajánlattevő (Eladó) késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbér fizetésére kötelezett a keretmegállapodás-tervezetben meghatározottak szerint.

— Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett Áru(k) nettó szerződéses árának napi 1 (egy) %-a, de maximum 20 (húsz) % az adott késedelmes teljesítésre vonatkoztatva,

— Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett Áru(k) nettó szerződéses árának 20 (húsz) %-a,

— Meghiúsulási kötbér: mértéke 30 (harminc) %, az alapja a meghiúsulással érintett Áru(k) nettó szerződéses ára.

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás megindításakor hatályos, az Árubeszerzésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) a rendelkezéseit alkalmazza.

Jótállás: a teljes berendezésre az üzembehelyezéstől számított 60 hónap

III.1.7)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A fizetés - a szerződés-tervezetben meghatározott módon és tartalommal- a teljesítésigazolásokkal ellátott számla ellenében banki átutalással történik a Kbt. 135. § (1) és (6) alapján, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2)-ban meghatározott feltételek mellett a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Az ajánlattétel és a kifizetés pénzneme: EUR

Ajánlatkérő a részszámlázás lehetőségét nem biztosítja.

A kifizetésre vonatkozó jogszabályok: 2015.évi CXLIII. tv., 272/2014. (XI. 5.) Kr, 2007.évi CXXVII. tv., 2013.évi V. tv. (Ptk.). Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:48. § -a az irányadó.

Forrás: Danube InGrid projekt, utófinanszírozás, támogatási intenzitás: 35 %

III.1.8)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:

Több Ajánlattevő közös ajánlata esetén az Ajánlatkérő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását a nyertes Ajánlattevőktől.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Ajánlati dokumentációban csatolt keretmegállapodás és az árubeszerzésre vonatkozó E.ON Hungária Csoport Általános Szerződéses Feltételei (ÁSZF) alapján, valamint a PTK 6:130. § (1)-(2) és a Kbt. 135. § (1) és (6) szerint.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

Az elektronikus árlejtés részletes szabályait a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő élhet a 424/2017 Kr. 26. § (2) bekezdésében előírtakkal.

IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 05/08/2021
Ora locale: 12:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Ungherese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 2 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/08/2021
Ora locale: 14:00
Luogo:
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Az ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. A bontási eljárásra irányadó továbbá a Kbt. 68. §-a, különös figyelemmel az (1), (b)-(1c) bekezdésekben foglaltakra.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

1. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

2. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdése szerint kizárja az eljárásból az(oka)t az ajánlattevőt (ket), aki(k) árubeszerzés esetében ajánlatában olyan származású árut ajánl(anak), amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.

3. Ajánlatkérő az M/1 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.

4. Ajánlatkérő az értékelés során a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár módszerét alkalmazza. Az ajánlatkérő igényeinek csak konkrétan, a műszaki specifikációban meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

5. Az egy (1) ajánlattevővel megkötött keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzés megvalósítására a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 18. §-a és a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja alapján kerül sor.

6. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtás szükséges, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően:

— Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.)

— Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint

— Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján

— Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról

— Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bek. (Alvállalkozók bevonásáról szóló nyilatkozat – EEKD)

— Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek,

— Nyilatkozat üzleti titokról

— Nyilatkozat fordításról

— Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD)

— Aláírási címpéldány, aláírás minta

— Közös ajánlattételről szóló megállapodás (adott esetben)

— Meghatalmazás (adott esetben)

— Kitöltött ártáblázat az abban meghatározott adattartalommal,

— Nyilatkozat az egyenértékűségről. Ajánlattevőnek a műszaki megfelelőség igazolása tekintetében ajánlatában fel kell tüntetnie a megajánlott termék konkrét típusmegjelölését, a gyártóját, valamint a származási helyét,

— Nem MAGYARORSZÁGi letelepedésű Ajánlattevő nyilatkozata a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése alapján

— Ajánlati adatlap

— Típusvizsgálati jegyzőkönyvek

— Műszaki specifikációnak való megfelelési nyilatkozat

— Magyar nyelvű termékismertető minimum a műszaki specifikáció 5. pontjában előírt tartalommal

— Nyilatkozat a kommunikációs protokollal összefüggésben

— Nyilatkozat ISO tanúsítványokról

7. Nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell érvényes, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszerrel (ISO 9001 és ISO 14001, vagy azzal egyenértékű) illetve ezekkel egyenértékű a minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival. Fentiekről Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell nyilatkozatát.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bek. szerint eljárva az elj. nyertesével köt szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az aj.ok ért. során a köv. legkedvezőbb aj-ot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az aj.-ok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

10. Ajánlatkérő az aj. kötöttség 2 hónapos időtartama alatt 60 napot ért.

11. A teljes aj.tételi felh-ban valamint az elj. során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)

12. Az elj. megindító felh-ban és a dok-ban nem szabályozott kérdésekben a dok. rendelkezései, valamint a közbesz-ről szóló 2015. évi CXLIII. tv. és végrehajtási rend-i az irányadók, különösen a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet,valamint a 307/2015.(X.27.) Korm.rendelet vonatkozó rendelkezései.

13. AK nem teszi lehetővé a részajánlattételt. Indoklás: Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és úgy ítélte meg, hogy a közbeszerzés tárgya és jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A szerződés tárgyának természetéből adódóan a gazdasági észszerűség és a műszaki egyenszilárdság, valamint a jótállási és garanciális feltételek szem előtt tartása nem biztosítható a beszerzés tárgyának részekre bontásával.

14. FAKSZ: Németh Krisztina, 00210, Electool Beszerzési Szolgáltató Kft.

15. AK a Kbt. 40. § alapján az elj. elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus közbesz. részl. szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályaival összhangban. (továbbiakban: e-Kr.).

16. A Közbeszerzési Dokumentáció továbbadása kizárólag a közös ajánlattevők, az alkalmasság igazolására igénybevett szervezetek, valamint az alvállalkozók részére megengedett.

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Indirizzo postale: Riadó u. 5.
Città: Budapest
Codice postale: 1026
Paese: Ungheria
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Tel.: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
05/07/2021