Lieferungen - 348991-2020

24/07/2020    S142

Polen-Warschau: Geräte für die Strahlentherapie, Mechanotherapie, Elektrotherapie und Physiotherapie

2020/S 142-348991

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postanschrift: al. Solidarności 67
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 03-401
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dział Zamówień Publicznych
E-Mail: zamowienia@szpitalpraski.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szpitalpraski.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://szpitalpraski.ezamawiajacy.pl/pn/szpitalpraski/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Modernizacja Zakładu Radiologii, w tym zakup aparatu do diagnostyki obrazowej tomografii komputerowej Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/38/TOMOGRAF/2020/UE
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33150000 Geräte für die Strahlentherapie, Mechanotherapie, Elektrotherapie und Physiotherapie
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie tomografu komputerowego (1 komplet) wraz z montażem i adaptacją pomieszczeń pracowni tomografii komputerowej w formule „zaprojektuj i zbuduj” oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zaoferowanego sprzętu na rzecz Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie, przy czym przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

— wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i realizację zadania – dostosowanie pomieszczeń pracowni tomografii komputerowej dla potrzeb nowego aparatu do tomografii komputerowej – w ramach wymiany ww. urządzenia, prace projektowe i roboty budowlane w formule zaprojektuj i zbuduj,

— szkolenie personelu i przekazanie sprzętu medycznego do użytkowania wraz z wszystkimi niezbędnymi atestami, certyfikatami umożliwiającymi udzielanie świadczeń zdrowotnych przy jego użyciu,

— zabezpieczenie przez Wykonawcę tomografu komputerowego zastępczego – na pełen okres realizacji przedmiotu.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
71220000 Architekturentwurf
80511000 Ausbildung des Personals
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Miejsce realizacji zamówienia:

pracownia tomografii komputerowej (parter budynku A2) Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i realizacja zadania – dostosowanie pomieszczeń pracowni tomografii komputerowej dla potrzeb nowego aparatu do tomografii komputerowej – w ramach wymiany ww. urządzenia, prace projektowe i roboty budowlane w formule zaprojektuj i zbuduj, w tym:

— projekt budowlano-wykonawczy z wszelkimi uzgodnieniami i zezwoleniami (z uwzględnieniem wykonania projektu osłon i adaptacji pomieszczeń),

— demontaż i utylizacja obecnego aparatu do tomografii komputerowej,

— roboty budowlano-montażowe w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej,

— dostawa do miejsca przeznaczenia, montaż, instalacja i uruchomienie (przy czym za uruchomienie przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem przedmiotu zamówienia zakończone podpisaniem „protokołu uruchomienia”) aparatu do tomografii komputerowej do pracowni tomografii komputerowej,

— uzyskanie dla Zamawiającego wszystkich niezbędnych zezwoleń na użytkowanie przedmiotu zamówienia, w tym zezwolenie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie na stosowanie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 120
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – min. 60 dni kalendarzowych maks. 120 dni kalendarzowych, analogicznie termin realizacji umowy, o czym mowa w rozdziale II.2.7 niniejszego ogłoszenia, jest zależny od najkorzystniejszej oferty.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN bez podlimitów ograniczających tą kwotę.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentem polisy ubezpieczeniowej powinien legitymować się każdy członek konsorcjum.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

a) W zakresie posiadania doświadczenia:

Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywał, minimum 2 (dwie) główne dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu zamówienia, daty wykonania, podmiotu, na rzecz której została wykonana oraz załączeniem dowodów, określających czy dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane.

Wartość rodzaju dostawy, o której mowa powyżej, nie może być niższa niż 3 000 000,00 PLN brutto każda.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, które nadal są wykonywane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – to w takiej sytuacji jest zobowiązany do złożenia odpowiedniego oświadczenia w sprawie, z zastrzeżeniem równoczesnego opisu, pozwalającego na bezsprzeczne stwierdzenie przez Zamawiającego o jej należytej realizacji.

b) W zakresie posiadania potencjału osobowego:

Zamawiający wymaga na potwierdzenie spełnienia tego warunku, aby Wykonawca wykazał dysponowanie osobami, które będą przez niego skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym:

— minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, potwierdzone decyzją właściwego organu samorządu zawodowego o uzyskaniu uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualnym zaświadczeniem o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego,

— minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

— minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,

— minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń,

— minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

— minimum 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instancji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych bez ograniczeń.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi maksymalnie 120 dni kalendarzowych, liczonych od podpisania przez strony umowy z uwzględnieniem:

1) podpisania przez umocowanych przedstawicieli stron protokołu odbioru częściowego (wykonanie projektu, dostawa sprzętu, wykonanie robót adaptacyjnych);

2) pozostałych elementów przedmiotu zamówienia, w tym instalacji, uruchomienia, przekazania sprzętu wraz z atestami, certyfikatami, szkolenia personelu po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym terminów, co zostanie zakończone podpisaniem protokołu końcowego uruchomienia, również w terminie nie później niż do 60 dni liczonych od daty podpisania protokołu odbioru częściowego.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/08/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 26/08/2020
Ortszeit: 12:30
Ort:

Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie, al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa, POLSKA, budynek D administracyjny, pokój D/102 Dział Zamówień Publicznych

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Pracownicy Działu Zamówień Publicznych, otwarcie za pośrednictwem platformy zakupowej.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

W celu potwierdzenia wstępnego spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazaniu braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa dokumenty wskazane w rozdziale VIII SIWZ.

W celu potwierdzenia wstępnego spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa formularz JEDZ – Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ);

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ).

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w kwestii przedmiotowej (potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego), Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie następujących dokumentów:

d) materiały informacyjne: opis sprzętu medycznego – foldery, fotografie, katalog, informacje dla użytkownika – dokumentujące i potwierdzające wymagane parametry z zaznaczeniem każdego parametru wskazanego przez Wykonawcę w Załączniku nr 2 do SIWZ – w języku polskim;

e) certyfikat CE jednego producenta na istotne elementy to tomografu komputerowego;

c) deklaracje zgodności producenta oferowanego wyrobu medycznego – jeżeli dotyczy;

d) dokument potwierdzający zgłoszenie/powiadomienie/wniosek i/lub wpis oferowanych wyrobów medycznych do rejestru wyrobów medycznych – szczegółowy wykaz w rozdz. VIII pkt 6 SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/07/2020