Leveringen - 348992-2019

25/07/2019    S142    Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Nederland-Houten: Leermiddelen

2019/S 142-348992

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Stichting Wellant
Nationaal identificatienummer: 362171850
Postadres: Randhoeve 2
Plaats: Houten
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3992 XH
Land: Nederland
Contactpersoon: Henk Schenk
E-mail: im.welter@wellant.nl
Telefoon: +31 306345100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wellant.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leermiddelen VMBO

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39162100 Leermiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Leermiddelen VMBO.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 7 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

NEDERLAND

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

8 000 leerlingen.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
11/09/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/07/2019