Dostawy - 348993-2020

24/07/2020    S142

Polska-Zagórze k/W-wy: Urządzenia komputerowe

2020/S 142-348993

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: Wiązowna
Miejscowość: Zagórze k/W-wy
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-462
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Bojarska
E-mail: aleksandra.bojarska@centrumzagorze.pl
Tel.: +48 224682453
Faks: +48 227733323

Adresy internetowe:

Główny adres: www.centrumzagorze.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.centrumzagorze.pl/o-nas/zamowienia-publiczne/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Numer referencyjny: 6/2020/ZP
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa ul. Koszykowa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 27/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. Nie podlegają wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy.

2. Nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy.

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

— w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844),

— który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda:

1) oświadczenia na formularzu JEDZ; informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

h) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

3. W przypadku podmiotów zagranicznych do dokumentów zastosowanie mają odpowiednie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy:

a) wykazali wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

— dwóch zamówień, o wartości każdego zamówienia co najmniej 500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych), którego przedmiotem była: dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu serwerowego i sieciowego (serwery, przełączniki, serwerowe systemy operacyjne) lub oprogramowania serwerowego,

— jednego zamówienia, o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych), którego przedmiotem była: dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego (komputery, laptopy, drukarki),

— co najmniej dwa z przedstawionych zamówień zostały zrealizowane dla jednostki ochrony zdrowia,

— co najmniej jedno z przedstawionych zamówień polegało na wdrożeniu infrastruktury hiperkonwergentnej.

Wykonawca wskaże dokładną nazwę zrealizowanego zamówienia, która pozwoli na jednoznaczną identyfikację zamówienia, ze szczegółowym wskazaniem zakresów funkcjonalnych potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie;

b) wykazali osoby, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego:

— stanowisko (funkcja); minimalna liczba osób: konsultant wdrożeniowy ds. bezpieczeństwa sieciowego przypisany do tego projektu w liczbie min. 1 osoby z co najmniej 5-letnim doświadczeniem wdrożeniowym. Osoba powinna się wykazać doświadczeniem w udziale w co najmniej jednym projekcie informatycznym, dotyczącym wdrożenia w jednostce ochrony zdrowia; posiadająca certyfikat techniczny producenta firewalli potwierdzający znajomość konfiguracji dostarczanego rozwiązania co najmniej na poziomie profesjonalisty; posiadająca certyfikat producenta firewalli potwierdzający umiejętność projektowania rozwiązań bezpieczeństwa opartych o oferowany sprzęt security (firewall/UTM),

— stanowisko (funkcja); minimalna liczba osób: konsultant wdrożeniowy sprzętu serwerowego przypisany do tego projektu w liczbie min. 2 osoby z co najmniej 5-letnim doświadczeniem wdrożeniowym. Osoba powinna się wykazać doświadczeniem w udziale w co najmniej jednym projekcie informatycznym, dotyczącym wdrożenia w jednostce ochrony zdrowia; posiadający certyfikat techniczny producenta sprzętu serwerowego potwierdzający znajomość dostarczanego rozwiązania,

— stanowisko (funkcja); minimalna liczba osób: konsultant wdrożeniowy sprzętu sieciowego przypisany do tego projektu w liczbie min. 1 osoby z co najmniej 5-letnim doświadczeniem wdrożeniowym. Osoba powinna się wykazać doświadczeniem w udziale w co najmniej jednym projekcie informatycznym, dotyczącym wdrożenia w jednostce ochrony zdrowia; posiadająca certyfikat techniczny producenta sprzętu sieciowego potwierdzający znajomość dostarczanego rozwiązania; posiadająca certyfikat producenta rozwiązania sieciowego potwierdzający umiejętność projektowania rozwiązań opartych o oferowanych sprzęt co najmniej na poziomie profesjonalisty (design professional lub równoważny);

— stanowisko (funkcja)/ minimalna liczba osób: konsultant wdrożeniowy wirtualizacji przypisany do tego projektu w liczbie min. 1 osoby z co najmniej 5-letnim doświadczeniem wdrożeniowym. Osoba powinna się wykazać doświadczeniem w udziale w co najmniej jednym projekcie informatycznym, dotyczącym wdrożenia w jednostce ochrony zdrowia; posiadający certyfikat techniczny producenta oferowanego oprogramowania do wirtualizacji potwierdzający znajomość rozwiązania w zakresie hiperkonwergencji oraz certyfikat techniczny potwierdzający znajomość rozwiązań wirtualizacyjnych Vm...

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/08/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

2) Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) do 26.8.2020 do godz. 10.00.

3) Po upływie terminu złożenie oferty na miniPortalu nie będzie możliwe.

4) Otwarcie ofert nastąpi 26.8.2020 o godzinie 11.00 za pośrednictwem miniPortalu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w polskiej walucie, w wysokości: 50 000,00 słownie (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium będzie można wnieść w jednej lub kilku następujący formach:

1) pieniądzu w formie przelewu bankowego na rachunek Zamawiającego 63 1540 1157 2115 2943 4535 0002;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Wniesienie wadium przelewem musi nastąpić w terminie gwarantującym uznanie rachunku przed terminem składania ofert.

Wadium wniesione w innych formach niż w pieniądzu powinno być wniesione w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym. Oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na platformie w zakładce „oferty” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument”. Z treści dokumentu winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zawarte w ustawie Pzp z 29.1.2004.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.pl
Tel.: +48 22458770
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/07/2020