Dostawy - 348994-2020

Submission deadline has been amended by:  371271-2020
24/07/2020    S142

Polska-Warszawa: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

2020/S 142-348994

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
Krajowy numer identyfikacyjny: Regon: 015825134
Adres pocztowy: ul. Sokołowska 29/37
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-142
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Graff
E-mail: b.graff@labnano.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.unipress.waw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.unipress.waw.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.unipress.waw.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, z podziałem na 11 części w ramach projektu: RPMA.01.01.00-14-8476/17

Numer referencyjny: ZP-197/07/2020
II.1.2)Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawę wyposażenia na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, z podziałem na 11 części w ramach projektu: RPMA.01.01.00-14-8476/17 Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020.

Zakup realizowany w ramach projektu nr RPMA.01.01.00-14-8476/17-01 pn. Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020.

Szczegółowy opis warunków zamówienia dla zadań nr 1–11 zawiera Załącznik nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J, 1K do SIWZ.

Szczegółowy opis sposobu wykonania zamówienia dla zadań 1–11 określa wzór umowy Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1: Blistrzarka – podsystem wytwarzania biozgodnych implantów medycznych

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42921300 Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W miejscu wskazanym przez Zamawiającego:

Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, al. Prymasa Tysiąclecia 98, 01-424 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawę wyposażenia na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, z podziałem na 11 części w ramach projektu: RPMA.01.01.00-14-8476/17 Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020.

Zadanie nr 1: Blistrzarka – podsystem wytwarzania biozgodnych implantów medycznych

— Szczegółowy opis warunków zamówienia – zadania nr 1 zawiera Załącznik nr 1A do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 50 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 50 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 112
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr RPMA.01.01.00-14-8476/17-01

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia:

Zadanie nr 1: Blistrzarka – podsystem wytwarzania biozgodnych implantów medycznych: do 16 tygodni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem rozdziału XVI SIWZ

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2: Chłodziarka laboratoryjna – podsystem przygotowania prekursorów

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39711130 Chłodziarki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W miejscu wskazanym przez Zamawiającego:

Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, al. Prymasa Tysiąclecia 98, 01-424 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawę wyposażenia na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, z podziałem na 11 części w ramach projektu: RPMA.01.01.00-14-8476/17 Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020.

Zadanie nr 2: Chłodziarka laboratoryjna – podsystem przygotowania prekursorów

— Szczegółowy opis warunków zamówienia – zadania nr 2 zawiera Załącznik nr 1B do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 50 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 50 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 63
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr RPMA.01.01.00-14-8476/17-01

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia:

Zadanie nr 2: Chłodziarka laboratoryjna – podsystem przygotowania prekursorów: do 9 tygodni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem rozdziału XVI SIWZ

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 3: Drukarki etykiet – podsystem wytwarzania biozgodnych implantów medycznych

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30178000 Półautomatyczne systemy etykietowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W miejscu wskazanym przez Zamawiającego:

Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, al. Prymasa Tysiąclecia 98, 01-424 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawę wyposażenia na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, z podziałem na 11 części w ramach projektu: RPMA.01.01.00-14-8476/17 Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020.

Zadanie nr 3: Drukarki etykiet – podsystem wytwarzania biozgodnych implantów medycznych

— Szczegółowy opis warunków zamówienia – zadania nr 3 zawiera Załącznik nr 1C do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 50 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 50 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr RPMA.01.01.00-14-8476/17-01

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia:

Zadanie nr 3: Drukarki etykiet – podsystem wytwarzania biozgodnych implantów medycznych: do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem rozdziału XVI SIWZ

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 4: Dygestorium chemiczne

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39180000 Meble laboratoryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W miejscu wskazanym przez Zamawiającego:

Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, al. Prymasa Tysiąclecia 98, 01-424 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawę wyposażenia na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, z podziałem na 11 części w ramach projektu: RPMA.01.01.00-14-8476/17 Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020.

Zadanie nr 4: Dygestorium chemiczne

— Szczegółowy opis warunków zamówienia – zadania nr 4 zawiera Załącznik nr 1D do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 50 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 50 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr RPMA.01.01.00-14-8476/17-01

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia:

Zadanie nr 4: Dygestorium chemiczne: do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem rozdziału XVI SIWZ

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 5: Komora dźwiękoszczelna – podsystem wytwarzania biozgodnych implantów

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42992200 Komora dźwiękoszczelna
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W miejscu wskazanym przez Zamawiającego:

Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, al. Prymasa Tysiąclecia 98, 01-424 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawę wyposażenia na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, z podziałem na 11 części w ramach projektu: RPMA.01.01.00-14-8476/17 Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020.

Zadanie nr 5: Komora dźwiękoszczelna – podsystem wytwarzania biozgodnych implantów medycznych

— Szczegółowy opis warunków zamówienia – zadania nr 5 zawiera Załącznik nr 1E do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 50 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 50 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 189
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr RPMA.01.01.00-14-8476/17-01

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia:

Zadanie nr 5: Komora dźwiękoszczelna – podsystem wytwarzania biozgodnych implantów medycznych: do 27 tygodni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem rozdziału XVI SIWZ

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 6: Sprzęt komputerowy w postaci laptopów – podsystem kontroli i rejestracji procesów

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30237400 Akcesoria do wprowadzania danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W miejscu wskazanym przez Zamawiającego:

Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, al. Prymasa Tysiąclecia 98, 01-424 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawę wyposażenia na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, z podziałem na 11 części w ramach projektu: RPMA.01.01.00-14-8476/17 Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020.

Zadanie nr 6: Sprzęt komputerowy w postaci laptopów – podsystem kontroli i rejestracji procesów

— Szczegółowy opis warunków zamówienia – zadania nr 6 zawiera Załącznik nr 1F do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 50 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 50 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr RPMA.01.01.00-14-8476/17-01

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia:

Zadanie nr 6: Sprzęt komputerowy w postaci laptopów – podsystem kontroli i rejestracji procesów: do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem rozdziału XVI SIWZ

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 7: Suszarka próżniowa z pompą – podsystem wytwarzania biozgodnych implantów medycznych

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42716200 Suszarki
42122500 Pompy laboratoryjne i akcesoria
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W miejscu wskazanym przez Zamawiającego:

Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, al. Prymasa Tysiąclecia 98, 01-424 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawę wyposażenia na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, z podziałem na 11 części w ramach projektu: RPMA.01.01.00-14-8476/17 Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020.

Zadanie nr 7: Suszarka próżniowa z pompą – podsystem wytwarzania biozgodnych implantów medycznych

— Szczegółowy opis warunków zamówienia – zadania nr 7 zawiera Załącznik nr 1G do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 50 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 50 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr RPMA.01.01.00-14-8476/17-01

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia:

Zadanie nr 7: Suszarka próżniowa z pompą – podsystem wytwarzania biozgodnych implantów medycznych: do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem rozdziału XVI SIWZ

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 8: Szafy bezpieczeństwa na butle gazowe – podsystem kontroli i rejestracji procesów

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44421000 Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W miejscu wskazanym przez Zamawiającego:

Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, al. Prymasa Tysiąclecia 98, 01-424 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawę wyposażenia na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, z podziałem na 11 części w ramach projektu: RPMA.01.01.00-14-8476/17 Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020.

Zadanie nr 8: Szafy bezpieczeństwa na butle gazowe – podsystem kontroli i rejestracji procesów

— Szczegółowy opis warunków zamówienia – zadania nr 8 zawiera Załącznik nr 1H do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 50 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 50 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr RPMA.01.01.00-14-8476/17-01

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia:

Zadanie nr 8: Szafy bezpieczeństwa na butle gazowe – podsystem kontroli i rejestracji procesów: do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem rozdziału XVI SIWZ

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 9: Zbiornik ultradźwiękowy z systemem roll-to-roll i oprzyrządowaniem – podsystem wytwarzania biozgodnych implantów medycznych

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42943000 Łaźnie termostatyczne i akcesoria
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W miejscu wskazanym przez Zamawiającego:

Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, al. Prymasa Tysiąclecia 98, 01-424 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawę wyposażenia na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, z podziałem na 11 części w ramach projektu: RPMA.01.01.00-14-8476/17 Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020.

Zadanie nr 9: Zbiornik ultradźwiękowy z systemem roll-to-roll i oprzyrządowaniem – podsystem wytwarzania biozgodnych implantów medycznych

— Szczegółowy opis warunków zamówienia – zadania nr 9 zawiera Załącznik nr 1I do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 50 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 50 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 189
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr RPMA.01.01.00-14-8476/17-01

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia:

Zadanie nr 9: Zbiornik ultradźwiękowy z systemem roll-to-roll i oprzyrządowaniem – podsystem wytwarzania biozgodnych implantów medycznych: do 27 tygodni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem rozdziału XVI SIWZ

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 10: Zestaw mikrofalowy – linia syntez antybakteryjnych

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31711422 Urządzenia mikrofalowe
31711421 Magnetrony
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W miejscu wskazanym przez Zamawiającego:

Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, al. Prymasa Tysiąclecia 98, 01-424 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawę wyposażenia na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, z podziałem na 11 części w ramach projektu: RPMA.01.01.00-14-8476/17 Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020.

Zadanie nr 10: Zestaw mikrofalowy – linia syntez antybakteryjnych

— Szczegółowy opis warunków zamówienia – zadania nr 10 zawiera Załącznik nr 1J do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 50 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 50 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr RPMA.01.01.00-14-8476/17-01

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia:

Zadanie nr 10: Zestaw mikrofalowy – linia syntez antybakteryjnych: do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem rozdziału XVI SIWZ

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 11: Zgrzewarka pneumatyczna do opakowań – podsystem wytwarzania biozgodnych implantów medycznych

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42921300 Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W miejscu wskazanym przez Zamawiającego:

Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, al. Prymasa Tysiąclecia 98, 01-424 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawę wyposażenia na potrzeby Laboratorium Nanostruktur (NL-4) Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, z podziałem na 11 części w ramach projektu: RPMA.01.01.00-14-8476/17 Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020.

Zadanie nr 11: Zgrzewarka pneumatyczna do opakowań – podsystem wytwarzania biozgodnych implantów medycznych

— Szczegółowy opis warunków zamówienia – zadania nr 11 zawiera Załącznik nr 1K do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 50 %
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 50 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr RPMA.01.01.00-14-8476/17-01

II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia:

Zadanie nr 11: Zgrzewarka pneumatyczna do opakowań – podsystem wytwarzania biozgodnych implantów medycznych: do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem rozdziału XVI SIWZ

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dotyczy zadania nr 1–11:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

Uwaga: Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu;

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie o którym mowa w pkt 1, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale X SIWZ.

Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Wykonawca może skorzystać z narzędzia eESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.

Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania (w formacie xml – do zaimportowania w serwisie FeESPD) jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego.

Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ, znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie Urzędu, w Repozytorium wiedzy, w zakładce Jednolity europejski dokument zamówienia.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie składane jest w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: dyrekcja@unipress.waw.pl

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowy opis sposobu wykonania zamówienia dla zadań 1–11 określa wzór umowy:

— Załącznik nr 4 do SIWZ

Warunki płatności

Dotyczy zadania nr 1–11:

Płatność przelewem: 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Szczegółowy sposób płatności określa wzór umowy: Załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do art. 39 Pzp z uwzględnieniem skróconego terminu składania ofert z uwagi na pilną potrzebę realizacji zamówienia.

Zgodnie z art. 42 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2 (nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej), nie krótszy jednak niż 15 dni, w następujących przypadkach: jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

W przedmiotowym przypadku pilna potrzeba zamówienia wynika z konieczności jak najszybszego wyposażenia Clean Room celem jego otwarcia i rozpoczęcia działalności. Zatem skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione, gdyż zachowanie ustawowych terminów grozi niedotrzymaniem zobowiązania w zakresie rozpoczęcia działalności i pracy Clean Room.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/08/2020
Czas lokalny: 14:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/08/2020
Czas lokalny: 14:30
Miejsce:

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ofertę stanowi wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz wypełniony i podpisany szczegółowy opis warunków zamówienia (Załącznik nr 1A–1K do SIWZ – w zależności na jakie zadanie Wykonawca składa ofertę).

Dokumentacja dotycząca przedmiotowego zamówienia publicznego oraz ubiegania się o niniejsze zamówienie publiczne zawarta jest w SIWZ wraz z załącznikami zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: https://www.unipress.waw.pl/

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/07/2020