Dostawy - 349030-2020

24/07/2020    S142

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe

2020/S 142-349030

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. H. Wieniawskiego 1
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-712
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemińska-Lińska
E-mail: aleksandra.sieminska@amu.edu.pl
Tel.: +48 618294469
Faks: +48 618294012
Adresy internetowe:
Główny adres: www.amu.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.amu.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-ProPublico.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia wyższa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek UAM – przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części

Numer referencyjny: ZP/2139/D/20
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek UAM – przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: Wspólny słownik zamówień: CPV 30200000-0.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko w miejscach określonych przez Zamawiającego.

4. Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz wszelkie inne opłaty – po stronie wykonawcy.

5. Wykonawca dołączy do oferty opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia zawierający wszelkie niezbędne informacje umożliwiające ocenę zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr A do SIWZ (tj. w szczególności karty katalogowe oferowanych urządzeń, foldery informacyjne, zestawienie zawierające określenie producenta i modelu oferowanych urządzeń, konfiguracji i parametrów w języku polskim itp.).

6. Warunki minimalne gwarancji i serwisu – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr A do niniejszej SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Zakładu Morfologii Zwierząt Wydziału Biologii UAM w Poznaniu

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki organizacyjne UAM w Poznaniu umiejscowione na terenie miasta Poznania

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Zakładu Morfologii Zwierząt Wydziału Biologii UAM w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku A do SIWZ– Opis przedmiotu zamówienia

Warunki minimalne gwarancji i serwisu – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr A do niniejszej SIWZ.

W okresie gwarancyjnym wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość pracy urządzeń:

— Czas reakcji serwisu – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik A do niniejszej SIWZ.

— Czas naprawy od momentu zgłoszenia – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik A do niniejszej SIWZ.

— Okres gwarancji będzie automatycznie przedłużany o czas trwania zgłoszonych awarii urządzeń.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykonawca może zaoferować sprzęt o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr A do SIWZ. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe wykonawca może zaoferować asortyment równoważny nie gorszy niż asortyment wskazany przez Zamawiającego. Asortyment równoważny musi spełniać warunek, że jest minimum tej samej klasy, lub o tych samych parametrach jakich oczekuje Zamawiający tzn. asortyment równoważny musi spełniać wymogi techniczno-eksploatacyjne opisane przez Zamawiającego w SIWZ lub je przewyższać. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 70,00 PLN.

Termin realizacji: Sprzęt ze stawką VAT 0 % – maks. do 21 dni od daty zawarcia umowy i otrzymania przez wykonawcę odpowiedniego zamówienia wraz z potwierdzeniem właściwego organu nadzorującego Zamawiającego zgodnie z art. 83 ust. 14 pkt 1 w związku z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Zakładu Botaniki Systematycznej i Środowiskowej Wydziału Biologii UAM w Poznaniu

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki organizacyjne UAM w Poznaniu umiejscowione na terenie miasta Poznania.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Zakładu Botaniki Systematycznej i Środowiskowej Wydziału Biologii UAM w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku A do SIWZ– Opis przedmiotu zamówienia.

Warunki minimalne gwarancji i serwisu – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr A do niniejszej SIWZ.

W okresie gwarancyjnym wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość pracy urządzeń:

— czas reakcji serwisu – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik A do niniejszej SIWZ,

— czas naprawy od momentu zgłoszenia – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik A do niniejszej SIWZ,

— okres gwarancji będzie automatycznie przedłużany o czas trwania zgłoszonych awarii urządzeń.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykonawca może zaoferować sprzęt o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr A do SIWZ. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe wykonawca może zaoferować asortyment równoważny nie gorszy niż asortyment wskazany przez Zamawiającego. Asortyment równoważny musi spełniać warunek, że jest minimum tej samej klasy, lub o tych samych parametrach jakich oczekuje Zamawiający tzn. asortyment równoważny musi spełniać wymogi techniczno-eksploatacyjne opisane przez Zamawiającego w SIWZ lub je przewyższać. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 200,00 PLN

Termin realizacji: sprzęt ze stawką VAT 0 % – maks. do 21 dni od daty zawarcia umowy i otrzymania przez wykonawcę odpowiedniego zamówienia wraz z potwierdzeniem właściwego organu nadzorującego Zamawiającego zgodnie z art. 83 ust. 14 pkt 1 w związku z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Marketingu Redakcja „Życie Uniwersyteckie”

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki organizacyjne UAM w Poznaniu umiejscowione na terenie miasta Poznania

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Marketingu Redakcja „Życie Uniwersyteckie”.

Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku A do SIWZ– Opis przedmiotu zamówienia

Warunki minimalne gwarancji i serwisu – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr A do niniejszej SIWZ.

W okresie gwarancyjnym wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość pracy urządzeń:

— czas reakcji serwisu – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik A do niniejszej SIWZ,

— czas naprawy od momentu zgłoszenia – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik A do niniejszej SIWZ,

— okres gwarancji będzie automatycznie przedłużany o czas trwania zgłoszonych awarii urządzeń.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykonawca może zaoferować sprzęt o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr A do SIWZ. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe wykonawca może zaoferować asortyment równoważny nie gorszy niż asortyment wskazany przez Zamawiającego. Asortyment równoważny musi spełniać warunek, że jest minimum tej samej klasy, lub o tych samych parametrach jakich oczekuje Zamawiający tzn. asortyment równoważny musi spełniać wymogi techniczno-eksploatacyjne opisane przez Zamawiającego w SIWZ lub je przewyższać. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 70,00 PLN

Termin realizacji: sprzęt ze stawką VAT 0 % – maks. do 21 dni od daty zawarcia umowy i otrzymania przez wykonawcę odpowiedniego zamówienia wraz z potwierdzeniem właściwego organu nadzorującego Zamawiającego zgodnie z art. 83 ust. 14 pkt 1 w związku z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Pracowni Biologii Operacyjnej Wydziału Biologii UAM w Poznaniu

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki organizacyjne UAM w Poznaniu umiejscowione na terenie miasta Poznania

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Pracowni Biologii Operacyjnej Wydziału Biologii UAM w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia został opisany w załączniku A do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Warunki minimalne gwarancji i serwisu – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr A do niniejszej SIWZ.

W okresie gwarancyjnym wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość pracy urządzeń:

— czas reakcji serwisu – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik A do niniejszej SIWZ,

— czas naprawy od momentu zgłoszenia – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik A do niniejszej SIWZ,

— okres gwarancji będzie automatycznie przedłużany o czas trwania zgłoszonych awarii urządzeń.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykonawca może zaoferować sprzęt o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego w załączniku nr A do SIWZ. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe wykonawca może zaoferować asortyment równoważny nie gorszy niż asortyment wskazany przez Zamawiającego. Asortyment równoważny musi spełniać warunek, że jest minimum tej samej klasy, lub o tych samych parametrach jakich oczekuje Zamawiający tzn. asortyment równoważny musi spełniać wymogi techniczno-eksploatacyjne opisane przez Zamawiającego w SIWZ lub je przewyższać. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 200,00 PLN

Termin realizacji: sprzęt ze stawką VAT 23 % – maks. do 21 dni od daty zawarcia umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 w zw. z art. 24 ust. 7 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6, 7 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca wraz z ofertą złoży:

— aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca składa oświadczenie w formie dokumentu JEDZ, na wezwanie Zamawiającego:

— odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na pod. art. 24 ust. 5 pkt 1, Informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

— oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5–6 ustawy,

— oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy,

— oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku dokumentu, o którym mowa w pkt 4 ppkt 4 tabeli (informacja z KRK) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały zawarte w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/09/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/10/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert na platformie https://e-ProPublico.pl/

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Kolejne postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego zostanie opublikowane za około 1 miesiąc.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1320 z późn. zm.), z zastrzeżeniem wymogów określonych poniżej.

2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/. Wykonawca składa: wstępne oświadczenie – dokument JEDZ, formularz oferty, formularz cenowy, dowód wniesienia wadium w przypadku wniesienia wadium innej niż pieniądz, zobowiązanie do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów (jeżeli dotyczy), pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), Opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia zawierający wszelkie niezbędne informacje umożliwiające ocenę zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr A do SIWZ (tj. zestawienie nazw własnych, konfiguracji i parametrów oraz producentów urządzeń oprogramowania w języku polskim itp.).

1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów o których mowa w rozdz. III 1.1–III.1.3 niniejszego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że: administratorem danych osobowych wykonawców biorących udział w postępowaniu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, 61 829 40 00, www.amu.edu.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenia o zamówieniu lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

8. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie je odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/07/2020