Tjenesteydelser - 349094-2016

07/10/2016    S194

Danmark-Ballerup: Installation af elektrisk og mekanisk udstyr

2016/S 194-349094

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Lautrupbjerg 1
By: Ballerup
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Gitte Brylle
E-mail: fmi-id-sma07@mil.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://permalink.mercell.com/61290967.aspx
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://permalink.mercell.com/61290967.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Mercell Danmark A/S
Postadresse: Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
By: Odense C
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 5000
Land: Danmark
E-mail: support.dk@mercell.com
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://permalink.mercell.com/61290967.aspx
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://permalink.mercell.com/61290967.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Elarbejder og smedearbejder på Forsvarets skibe.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
51100000 Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammeaftalen omfatter løbende modifikation og reparation ombord på skibene. Denne type arbejde foregår ofte hurtigt og effektivt, så skibenes beredskab påvirkes mindst muligt.

Som følge heraf er der brug for mekanisk og el-teknisk assistance fra eksterne firmaer, som igangsættes med kort varsel når behovet opstår. Endvidere forgår en del af arbejdet i samarbejde med andre typer håndværkere, eksempelvis malere, isolatører, stilladsarbejdere og kranførere.

Ved dette udbud er det muligt at byde ind på 1 eller flere af i alt 4 forskellige rammeaftaler. Disse er listet neden for:

— aftale der dækker elarbejde i Østdanmark

— aftale der dækker smedearbejde i Østdanmark

— aftale der dækker elarbejde i Vestdanmark

— aftale der dækker smedearbejde i Vestdanmark.

Hver rammeaftale vil blive tildelt til 3 aktører.

Det præcise geografiske omfang af de forskellige rammeaftaler, er beskrevet i pkt. 5.3.1. i de forskellige rammeaftaler.

Tryk her http://permalink.mercell.com/61290967.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
50241100 Reparation af skibe
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
NUTS-kode: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ved tildeling af ordre efter rammeaftalen skelnes der mellem ordrer der har en værdi på over og under 200 000 DKK. Hvis værdien er på under 200 000 DKK tildeles ordren efter kaskademodellen, og hvis ordren har en værdi på over 200 000 sker tildeling efter gennemførsel af miniudbud. Procedurerne for kaskademodellen og gennemførsel af miniudbud er beskrevet i detaljer i bilag E til rammeaftalen.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Begrænsningen af ansøger vil ske på baggrund af en vurdering af, hvilke ansøgere der har oplyst de mest relevante tidligere leverancer i forhold til typen af arbejde der er beskrevet i pkt. II.1.4) ovenfor med hensyn til ligheden og kvaliteten af de tidligere leverancer. Ved denne vurdering, vil det være essentielt om leverancen er lavet on-site, hvilke standarder der har skullet opfyldes, om opgaven er udført på land eller på skib og om opgaven har involveret samarbejde med andre typer håndværkere.

Ansøgerne bør bemærke, at eventuelle uklarheder og/eller uoverensstemmelser i de indsendte oplysninger under pkt. III.1.3) kan betyde en mere negativ vurdering af ansøgerne når det endelige antal skal vælges.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Rammeaftalerne indgås af FMI. Alle enheder under Forsvarsministeriet, herunder alle enheder i forsvaret der er underlagt forsvarschefen er berettiget til at anvende aftalerne.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der stilles ingen krav til økonomisk og finansiel kapacitet.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiveren skal gøre brug af standardformularen for det fælles europæiske udbudsdokument som foreløbig dokumentation for at ansøgeren blandt andet ikke er omfattet af nogen af udelukkelsesgrundende jf. § 148(1) i udbudsloven (lov nr. 1564 af 15.12.2015 — findes på www.retsinformation.dk). Forud for FMI's beslutning om tildeling af rammeaftalen, skal tilbudsgiveren som FMI har til hensigt at indgå Rammeaftale med indsende dokumentation for oplysningerne i det fælles europæiske udbudsdokument i overensstemmelse med § 151 i førnævnte lov. Der henvises til den danske Konkurrence- og Forbrugerstyrelses vejledning om det fælleseuropæiske udbudsdokument, der er tilgængelig på http://www.kfst.dk/~/media/KFST/Publikationer/ Dansk/2015/Vejledning%20til%20ESPDen.pdf Det fælles europæiske udbudsdokument er tilgængelig sammen med det resterende udbudsmateriale på http://permalink.mercell.com/61290967.aspx Denne skal uploades, udfyldes og efterfølgende hentes fra https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=da Den endelige formular skal indsendes som en del af ansøgningen om prækvalifikation. Leverandøren skal udfylde liste i det fælles europæiske udbudsdokument med de vigtigste lignende leverancer indenfor de seneste 3 år og bør fortrinsvis omfatte:

— En beskrivelse af hver leverance — Oplysning om der er tale om elarbejde og/eller smedearbejde — Hvilke standarder der har skullet opfyldes — Om opgaven er udført på land eller skib — Hvorvidt opgaven har involveret samarbejde med andre håndværkere og hvilke grupper — Hvornår leverancen blev udført — Størrelsen og værdien af leverancerne — Modtageren af leverancen.

Hvis listen omfatter mere end 10 leverancer, vil kun de 10 første/øverste indgå i FMI's vurdering. Hvis listen omfatter mere end 5 leverancer, skal listen uploades som et selvstændigt dokument som en del af tilbuddet, da der kun er plads til 5 leverancer i standardformularen.

Hvis leverandøren ønsker, at FMI vurderer en separat liste for hver rammeaftale, bør der udfyldes en standardformular for hver rammeaftale leverandøren ønsker indsende ansøgning om prækvalifikation for.

Der henvises til pkt. VI.3) mht. tilbudsgivernes mulighed for at støtte sig til andre virksomheders kapacitet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøgeren skal kunne påvise erfaring i form af mindst 2 lignende leverancer inden for de seneste 3 år.

Ved vurderingen af, hvorvidt en leverance lever op til ovenstående, vil det være essentielt om leverancen er lavet on-site, hvilke standarder der har skullet opfyldes, om opgaven er udført på land eller på skib og om opgaven har involveret samarbejde med andre typer håndværkere.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Med hensyn til betalingsbetingelserne henvises der til udbudsmaterialet. Fakturering skal ske i overensstemmelse med den gældende danske lovgivning om offentlige betalinger. På nuværende tidspunkt er det danske lovbekendtgørelse nr. 798 fra juni 2007, hvorefter det er et krav at benytte elektronisk fakturering. De præcise vilkår vil fremgå af rammeaftalen.

Ingen særlig juridisk form er påkrævet. Hvis rammeaftalen tildeles en gruppe af leverandører (f.eks. et konsortium) skal deltagerne forpligte sig solidarisk for deres forpligtelser og udpege en leverandør til at repræsentere gruppen. Dette skal anføres i det fælles europæiske udbudsdokument, del II. Tilbudsgiverne gøres opmærksom på, at rammeaftalen vil indeholde en arbejdsklausul. Præcise vilkår vil fremgå af rammeaftalen.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/11/2016
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ifølge udbudsloven § 148 stk. 1 (lov nr. 1564 af 15.12.2015 — findes på www.retsinformation.dk) skal FMI kræve, at tilbudsgiveren udfylder det fælles europæiske udbudsdokument som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiveren overholder kravene der er oplistet i § 148 (1) i førnævnte lov. Der henvises til den danske Konkurrence- og Forbrugerstyrelses vejledning om det fælles europæiske udbudsdokument, der er tilgængelig på http://www.kfst.dk/~/media/KFST/Publikationer/Dansk/2015/Vejledning%20til%20ESPDen.pdf Dokumentet er tilgængelig sammen med det resterende udbudsmateriale på http://permalink.mercell.com/61290967.aspx

En tilbudsgiver, der indsender tilbud alene, og ikke støtter sig til andre enheders kapacitet for at opfylde mindstekravet i pkt. III.1.3) skal kun udfylde ét fælles europæisk udbudsdokument. En tilbudsgiver der indsender tilbud alene og som er afhængig af andre enheders kapacitet til at opfylde kriterierne i pkt. III.1.3 skal indsende et udfyldt fælles europæisk udbudsdokument for sin egen virksomhed samt for hver af de enheder, tilbudsgiveren støtter sig til. Når grupper af juridiske enheder, herunder midlertidige joint ventures og konsortier, deltager i udbuddet, skal hver enkelt af de deltagende juridiske enheder udfylde en standardformular for det fælles europæiske udbudsdokument med de oplysninger, der kræves i afsnit II-IV i dokumentet.

Forud for beslutning om tildeling af Rammeaftalen, skal tilbudsgiveren indsende dokumentation for de oplysninger der er anført i det fælles europæiske udbudsdokument, jf. §§ 151 og 152 i udbudsloven. Yderligere oplysninger kan findes i udbudsmaterialet. FMI forbeholder sig endvidere ret til på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen at anmode om at en tilbudsgiver indsender dokumentation, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at udbudsprocessen gennemføres korrekt. I denne situation vil FMI fastsætte en passende frist for indsendelse af denne dokumentation.

FMI skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbuddet, hvis tilbudsgiveren er underlagt en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i §§ 135 og 136 i udbudsloven. Tilbudsgiver skal indsende oplysninger herom i standardformularen for det fælles europæiske udbudsdokument. Der henledes særlig opmærksomhed på, at visse tidligere frivillige udelukkelsesgrunde er blevet gjort obligatoriske jf. § 136 i førnævnte lov. Der henvises til den danske Konkurrence- og Forbrugerstyrelses vejledning til korrekt udfyldelse af standardformularen for det fælles europæiske udbudsdokument.

Forud for tildeling af den endelige rammeaftale skal den pågældende tilbudsgiver som FMI har besluttet at tildele rammeaftalen, indsende følgende dokumentation: Som bevis for, at tilbudsgiveren har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, og i Danmark, at denne ikke er blevet dømt for kriminelle overtrædelser, at denne ikke er i konkurs, likvidation, rekonstruktion eller en lignende situation, kan tilbudsgiveren få udarbejdet en serviceattest. Serviceattesten udstedes af Erhvervsstyrelsen.

Fortsættes på http://permalink.mercell.com/61290967.aspx hvor den fulde tekst er tilgængelig som dokument.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til dansk lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer — til rådighed på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

Klager skal indgives til Klagenævnet for Udbud indenfor:

1) 45 kalenderdage, begyndende dagen efter at den ordregivende myndighed har offentliggjort en bekendtgørelse om indgåede kontrakter i Den Europæiske Unions Tidende (med virkning fra dagen efter datoen for offentliggørelsen)

2) 30 kalenderdage, begyndende dagen efter at den ordregivende myndighed har meddelt de pågældende tilbudsgivere, at den ordregivende myndighed har indgået en rammeaftale gennem genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem, forudsat at meddelelsen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3) 6 måneder, begyndende dagen efter at den ordregivende myndighed har sendt meddelelse til de involverede tilbudsgivere om, at den ordregivende myndighed har indgået rammeaftalen, jf. § 2 (2) eller § 171 (4), i udbudsloven, forudsat at anmeldelsen indeholdt en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. 4) 20 kalenderdage, begyndende dagen efter at den ordregivende myndighed har offentliggjort en meddelelse om sin beslutning om at opretholde kontrakten, jf. § 185 (2) udbudsloven.

Klageren skal underrette den ordregivende myndighed om klagen skriftligt senest samtidig med at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud med angivelse af, om klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. § 6 (4), i

lov om Klagenævnet for Udbud. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill-periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der er anmodet om, at klagen gives opsættende virkning, jf. § 12 (1), i førnævnte lov

E-mail adressen til Klagenævnet for Udbud er angivet i afsnit VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning vedrørende klager er tilgængelig på internetadressen der er angivet i afsnit VI.4.1).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/10/2016