Works - 349220-2015

Display compact view

This notice has been cancelled by:  309557-2016
06/10/2015    S193

Poland-Gostycyn: Construction work

2015/S 193-349220

Public works concession

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Official name: Gmina Gostycyn
Postal address: ul. Bydgoska 8
Town: Gostycyn
Postal code: 89-520
Country: Poland
Contact person: Urząd Gminy Gostycyn
For the attention of: Iwona Giłka
E-mail: gostycyn@las.pl
Telephone: +48 523367310
Fax: +48 523367311

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.bip.gostycyn.pl

Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to:
The above mentioned contact point(s)

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
1.3)Main activity
General public services
1.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the concession

II.1)Description of the concession
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Budowa zespołu budynków wielofunkcyjnych składających się z Domu Seniora z funkcją kulturowo – edukacyjną, mieszkania służbowe, pokoje gościnne oraz obiektu o charakterze turystyczno-rekreacyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i turystyczną na działce o nr ewid. 491/35 położonej w Gostycynie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
II.1.2)Type of contract and location of works
Design and execution

NUTS code PL613 Bydgosko-Toruński

Main site or location of works Gmina Gostycyn.
II.1.3)Short description of the contract:
Przedmiot zamówienie dotyczy realizacji Przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu ustawy z 19.12.2008 o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009 r. Nr 19, poz.100, z późn. zm.), dalej: Ustawa o PPP.
Podstawą realizacji Przedsięwzięcia będzie umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym, dalej: Umowa o PPP, zawarta pomiędzy Gminą Gostycyn (dalej: Podmiot Publiczny)
a partnerem prywatnym (dalej: Partner Prywatny),wybranym w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z 9.1.2009 o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101, z późn. zm.), dalej: Ustawa o koncesji.
Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna (przez Podmiot Publiczny
i Partnera Prywatnego) realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu budynków wielofunkcyjnych składających się z Domu Seniora z funkcją kulturowo – edukacyjną, mieszkania służbowe, pokoje gościnne oraz obiektu o charakterze turystyczno-rekreacyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i turystyczną na działce o nr ewid. 491/35 położonej w Gostycynie w formule partnerstwa publiczno prywatnego” – dalej: „Przedsięwzięcie”.
Zgodnie z zamierzeniami Gminy, zakres realizacji Przedsięwzięcia będzie obejmował zaprojektowanie, wykonanie i wyposażenie pod klucz oraz sfinansowanie i zarządzanie w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego i udzielonej koncesji na roboty budowlane Domu Seniora z funkcją kulturowo- edukacyjną (warsztaty artystyczne, uniwersytet trzeciego wieku), mieszkania służbowe, pokoje gościnne oraz obiektu o charakterze turystyczno-rekreacyjnym ( basen, spa, hotel, kręgielnia, punkt gastronomiczny) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i turystyczną wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 491/35, jednostka ewidencyjna w Gostycynie 041602_2, obręb ewidencyjny Gostycyn
Nr 0002 w miejscowości Gostycyn.
Od Partnera Prywatnego – koncesjonariusza oczekuje się działania kompleksowego, tj. zaprojektowania, przeprowadzenia prac budowlanych, sfinansowania budowy
i infrastruktury, a następnie współpracy na etapie eksploatacji przedsięwzięcia (tzw. utrzymanie lub zarządzanie).
Partner Publiczny oczekuje, że Przedsięwzięcie zarówno w obszarze projektowania, wykonania oraz oddania do użytkowania osiągnięty zostanie w ciągu 24 miesięcy od podpisania umowy. Partner Publiczny oświadcza, że działka na której mają powstać obiekty planowanej inwestycji jest jego własnością.
W zakresie projektowo – wykonawczym zamówienie obejmuje:
1. Sporządzenie dokumentacji projektowej.
1) sporządzenie koncepcji zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym inwestycji (dalej PF-U ) będącym załącznikiem Nr 2 – do ogłoszenia,
2) wykonanie kopii mapy zasadniczej (podkładu geodezyjnego terenu przewidzianego pod zabudowę działki nr 491/35 obręb Gostycyn ),
3) wykonanie badań geotechnicznych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów,
4) opracowanie projektu budowlanego – zgodnie rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.4.2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27.4.2012 poz. 462),
5) opracowanie branżowych projektów wykonawczych – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2.9.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),
6) opracowanie branżowych przedmiarów robót – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2.9.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
7) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
8) uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii, a także uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,
9) dokonanie uzgodnień z gestorami uzbrojenia podziemnego, dostawcami mediów, zarządcami dróg publicznych i innych związanymi z realizacją, a w tym opracowania dokumentów wynikających z tych uzgodnień.
Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi przewidywanego dofinansowania inwestycji ze środków publicznych, a w szczególności Unii Europejskiej.
Opracowanie dokumentacji projektowej wymagać będzie wzajemnych uzgodnień pomiędzy Partnerami ( Partner Prywatny – koncesjonariusz i Partner Publiczny – koncesjodawca ).
2. Wykonanie robót budowlano – montażowych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i wydanej decyzji pozwolenia na budowę oraz wydanymi warunkami technicznych gestorów sieci i dostawców mediów, zarządcami dróg publicznych i innych wydanych uzgodnień.
3. Wyposażenie obiektów pod klucz obejmuje:
1) wyposażenie technologiczne, meblowe i wystroju wnętrz,
2) wyposażenie bhp wg wymagań obowiązujących przepisów,
3) wyposażenie p.poż. wg wymagań obowiązujących przepisów,
4) wyposażenie w instrukcje ogólne i stanowiskowe w zakresie:
— instrukcji ogólnych użytkownika obiektu i urządzeń technologicznych,
— instrukcji bhp,
— instrukcji p.poż.,
— instrukcji udzielania pierwszej pomocy,
— instrukcji przechowywania i pracy ze środkami chemicznymi.
Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się na działce nr ewid. 491/35, jednostka ewidencyjna w Gostycynie 041602_2. Działka ma kształt nieregularny, charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem wysokościowym.
Teren graniczy od południa ze skarpą skierowana do koryta rzeki Kamionka, od północy nasypem torów kolejowych, od zachodu drugim boiskiem sportowym, za którym znajduje się osiedle mieszkaniowe, a od strony wschodniej znajduje wjazd do drogi publicznej ul. Bydgoskiej.
Na przeznaczonym terenie pod zabudowę istnieje:
1) uzbrojenie – kanalizacja sanitarna, wodociąg, napowietrzna sieć energetyczna,
2) utwardzenie terenu – droga dojazdowa, boisko sportowe,
3) tereny zielone – łąka, drzewostan liściasty i iglasty.
Partner Prywatny będzie zobowiązany do współpracy z Podmiotem Publicznym w następujących zakresach:
a) uzgadniania rozwiązań projektowych,
b) udzielania pomocy merytorycznej w przypadku opracowywania wniosku o dofinansowanie ze środków UE.

Pozostałe informacje zawiera Opis potrzeb i wymagań będący załącznikiem Nr 1 do Ogłoszenia zamieszczony na stronie internetowej Partnera Publicznego www.bip.gostycyn.pl

W tego ramach powinna powstać infrastruktura niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Przedsięwzięcia zgodnie z jego przeznaczeniem. Zakres i wielkość prac będą podlegały negocjacjom.
Celem Podmiotu Publicznego jest m.in.:
— realizacja zadań własnych gminy z zakresu polityki społecznej (opieka nad osobami starszymi z terenu Gminy Gostycyn i spoza terenu Gminy) oraz zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod inwestycję w sposób umożliwiający wygenerowania miejsc pracy dla mieszkańców Gminy Gostycyn;
— aktywizacja gospodarcza i społeczno-ekonomiczna Gminy Gostycyn;
— podniesienie standardów i poprawa dostępności mieszkańców Gminy i spoza terenu Gminy do usług całodobowej opieki nad osobami w podeszłym wieku;
Szczegółowy opis wstępnych założeń funkcjonalnych planowanego Przedsięwzięcia znajduje się w Opisie potrzeb i wymagań (załącznik nr 1 do Ogłoszenia) dostępnym na stronie internetowej Podmiotu Publicznego.
Założenia dotyczące podziału zadań i obowiązków pomiędzy Partnera Prywatnego, a Podmiot Publiczny zostały przedstawione w Opisie potrzeb i wymagań (załącznik nr 1 do Ogłoszenia). Ostateczny podział zadań i obowiązków, pomiędzy Partnerem Prywatnym, a Podmiotem Publicznym, w związku ze wspólną realizacją Przedsięwzięcia będzie ustalony w trakcie negocjacji.
Do zadań Podmiotu Publicznego będzie należało przede wszystkim wniesienie wkładu własnego w postaci nieruchomości. Sposób wniesienia wkładu własnego przez Podmiot Publiczny będzie przedmiotem negocjacji. Dopuszcza się wniesienie nieruchomości na cele realizacji Przedsięwzięcia w trybie sprzedaży na rzecz Partnera Prywatnego, zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o PPP. Wstępne założenia, dotyczące sposobu wniesienia wkładu własnego przez Podmiot Publiczny, zostały przedstawione w Opisie potrzeb i wymagań. (Załącznik nr1).
Opis Przedsięwzięcia, a w szczególności opis potrzeb i wymagań Podmiotu Publicznego związanych z:
1. wykonaniem prac projektowych,
2. budową,
3. kompleksowym utrzymaniem obiektu i zarządzaniem nim,
— zawarte są w dokumencie pn. Opis potrzeb i wymagań Podmiotu Publicznego (załącznik nr 1 do Ogłoszenia), dostępnym na stronie internetowej Podmiotu Publicznego.
Wynagrodzeniem Partnera Prywatnego będzie prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego albo przede wszystkim to prawo wraz z zapłatą sumy pieniężnej w wysokości, określonej w umowie o PPP. Preferowanym rozwiązaniem jest, aby wynagrodzenie partnera prywatnego nie zawierało udziału finansowego Gminy, przy czym, z uwagi na ewentualną możliwość świadczenia usług opieki całodziennej, a także możliwość świadczenia innych usług na rzecz mieszkańców Gminy, dopuszcza się możliwość ponoszenia części płatności przez Podmiot Publiczny na rzecz Partnera Prywatnego.
Podmiot Publiczny w celu realizacji Umowy o PPP dopuszcza możliwość zawiązania spółki, o której mowa wart. 14 Ustawy o PPP, dalej: Spółka PPP.
Podmiot Publiczny przewiduje etapowanie realizacji Przedsięwzięcia.
Ostateczny zakres realizacji Przedsięwzięcia zostanie określony w Opisie warunków partnerstwa publiczno-prywatnego, na podstawie ustaleń poczynionych w trakcie negocjacji oraz na podstawie poznanych przez Podmiot Publiczny rozwiązań proponowanych przez kandydatów w trakcie negocjacji w zakresie realizacji Przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 14 ust. 2 Ustawy o koncesji, prowadzone negocjacje mogą dotyczyć wszystkich aspektów koncesji, w tym aspektów technicznych, finansowych i prawnych.
Ponadto, zgodnie z art. 14 ust. 4 Ustawy o koncesji, w wyniku przeprowadzonych negocjacji koncesjodawca (Podmiot Publiczny) może przed zaproszeniem do składania ofert dokonać zmiany wymagań określonych w ogłoszeniu o koncesji.
II.1.4)Common procurement vocabulary (CPV)

45000000 Construction work, 71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services, 70300000 Real estate agency services on a fee or contract basis, 70000000 Real estate services

II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie oraz kompleksowe zarządzanie i utrzymanie Domu Seniora na terenie Gminy Gostycyn, przy czym zakres Przedsięwzięcia został określony w Opisie potrzeb i wymagań Podmiotu Publicznego (Załącznik nr 1)
Ostateczny zakres Przedsięwzięcia zostanie określony w Opisie warunków partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie ustaleń poczynionych w trakcie negocjacji oraz na podstawie poznanych przez Podmiot Publiczny rozwiązań proponowanych przez kandydatów w trakcie negocjacji.
Wartość szacunkowa koncesji nie przekracza równowartości kwoty 5.186.000 euro.
II.2.2)Minimum percentage of the works to be awarded to third parties:

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met A. Warunki udziału w postępowaniu:
Na potrzeby niniejszego postępowania przez umowę koncesji należy rozumieć Umowę o PPP. W postępowaniu o zawarcie umowy koncesji mogą brać udział zainteresowane podmioty, które spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności ekonomicznej i finansowej;
2) kwalifikacji technicznych lub zawodowych, w tym:
a) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
b) dysponowania potencjałem technicznym,
c) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu koncesji;
3) uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
4) niekaralności zainteresowanego podmiotu albo wspólnika, partnera, komplementariusza, członka zarządu zainteresowanego podmiotu, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
6) nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
B. Informacja o oświadczeniach, do których złożenia obowiązany jest zainteresowany podmiot, który składa wniosek o zawarcie umowy koncesji:
Zainteresowany podmiot składa wniosek o zawarcie umowy koncesji, dalej jako „Wniosek” zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej Podmiotu Publicznego – Załącznik nr 3 zawierający:
1) podpis zainteresowanego podmiotu (osoby uprawnionej do reprezentacji zainteresowanego podmiotu);
2) oświadczenie o zgłoszeniu udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji;
3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie punktu A. 1)-3) sekcji III.1.1),zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu, wskazanymi w sekcji III.1.2) i III.1.3) poniżej;
4) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie punktu A. 4) sekcji III.1.1);
5) oświadczenie dotyczące upadłości lub likwidacji w zakresie punktu A. 5) sekcji III.1.1);
6) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub oświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu w zakresie punktu A. 6)sekcji III.1.1);.
W postępowaniu mogą wziąć udział zainteresowane podmioty w stosunku, do których nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości oraz zainteresowane podmioty, które po ogłoszeniu upadłości zawarły układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeśli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.
Zainteresowane podmioty mogą wspólnie ubiegać się o zawarcie umowy koncesji. W powyższym celu wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o zawarcie umowy koncesji powinny ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy koncesji.
Wnioski, które nie będą zawierały elementów i oświadczeń, o których mowa w punkcie B. 1)-6) lub będą je zawierały w niepełnym zakresie, nie zostaną przyjęte przez Podmiot Publiczny.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o wymagane oświadczenia metodą spełnia/nie spełnia.
C. Informacja o dokumentach składanych przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą albo oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 Ustawy o koncesji, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu w zakresie punktu A. 4)-6) sekcji III.1.1) oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie w terminie wskazanym przez Podmiot Publiczny przedłożyć dokumenty, o których mowa poniżej:
1) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków;
2) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS, potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków;
3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania, że nie otwarto wobec oferenta likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości lub, że po ogłoszeniu upadłości oferent zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeśli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków;
4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności oferenta, jego wspólników, partnerów, komplementariuszy, członków zarządu, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków.
W przypadku wybrania oferty podmiotów wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy koncesji, Podmiot Publiczny może żądać przed zawarciem umowy koncesji umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
Ponadto, w przypadku podmiotów występujących wspólnie warunki udziału w postępowaniu, określone w punkcie A. 1)-3) sekcji III.1.1) spełniają oni wspólnie, natomiast warunki udziału w postępowaniu, określone w punkcie A. 4)-6) sekcji III.1.1) powinny być spełnione przez każdy podmiot z osobna.
Ponadto (jeżeli dotyczy):
1) pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta w postępowaniu, jeżeli osoba reprezentująca oferenta w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej;
2) pełnomocnictwo do złożenia oferty w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zawarcie umowy koncesji;
3) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania oferentowi do dyspozycji niezbędnych zasobów do wykonania koncesji (partnerstwa publiczno-prywatnego) w zakresie realizacji koncesji (partnerstwa publiczno-prywatnego), zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy o koncesji.
Ponadto zgodnie z nowelizacją ustawy – ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1271) oferent zobowiązany będzie do załączenia wraz z ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów oraz zobowiązany będzie aktualizować ją w każdym przypadku zaistnienia zmian w stosunkach między koncesjonariuszem a tymi podmiotami.
Jeżeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie C. 1)-4) sekcji III.1.1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków;
2) zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie C. 4) sekcji III.1.1) składa dokument lub dokumenty o niekaralności oferenta, jego wspólników, partnerów, komplementariuszy, członków zarządu, za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o zawarcie umowy koncesji lub postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstw o przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego- dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków;
3) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków.
Jeżeli w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania oferenta nie wydaje się dokumentów urzędowych, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie oferenta złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W takim przypadku, zawarte w punkcie C. 1)-4) sekcji III.1.1) dyspozycje co do terminów wystawienia dokumentów, stosuje się odpowiednio do oświadczeń, o których mowa (powyżej) w niniejszym punkcie.
Oferent, w zakresie spełniania warunków, o których mowa w punkcie A. 1)-3) sekcji III.1.1) może polegać na zdolności innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań. W takim przypadku musi on wykazać Podmiotowi Publicznemu, że będzie spełniał warunki, o których mowa w punkcie A. 1)-3) sekcji III.1.1) niezbędne do wykonania przedmiotu koncesji (tj. warunki w zakresie art. 13 ust. 1 pkt1-3 Ustawy o koncesji). Oferent przedstawia w tym celu stosowne zobowiązania tych podmiotów w zakresie realizacji przedmiotu koncesji (partnerstwa publiczno-prywatnego), zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy o koncesji.
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów W postępowaniu mogą brać udział zainteresowane podmioty, które w zakresie punktu A. 1) sekcji III.1.1) spełniają warunki udziału w postępowaniu nie później niż na dzień składania Wniosków, tj.:
1) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową pozwalającą na ubieganie się o uzyskanie środków finansowych na kwotę nie mniejszą niż 13 000 000 PLN (słownie: trzynaście milionów złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
2) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem koncesji (partnerstwa publiczno-prywatnego) na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
A. Informacja o dokumentach składanych przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą albo oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3 Ustawy o koncesji, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu w zakresie punktu A. 1) sekcji III.1.1), zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.2) oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie w terminie wskazanym przez Podmiot Publiczny przedłożyć dokumenty, o których mowa poniżej:
1) aktualną tj. wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową oferenta, pozwalającą na ubieganie się o uzyskanie środków finansowych na kwotę nie mniejszą niż 13 000 000 PLN (słownie: trzynaście milionów złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
2) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem koncesji (partnerstwa publiczno-prywatnego) na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia lub równowartość tej kwoty w innej walucie. Dokument powinien potwierdzać spełnianie warunku nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania Wniosków.
Ponadto (jeżeli dotyczy):
— wartości podane w walucie innej niż PLN będą przeliczone na PLN według kursu średniego NBP danej waluty z dnia, w którym ukazało się niniejsze ogłoszenie.
Oferent, w zakresie spełniania warunków, o których mowa w sekcji III.1.2) może polegać na zdolności innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań. W takim przypadku musi on wykazać Podmiotowi Publicznemu, że będzie spełniał warunki, o których mowa w sekcji III.1.2) niezbędne do wykonania przedmiotu koncesji (tj. warunki w zakresie art. 13 ust. 1 pkt 1 Ustawy o koncesji). Oferent przedstawia w powyższym celu odpowiednie zobowiązania tych podmiotów w zakresie realizacji przedmiotu koncesji (partnerstwa publiczno-prywatnego), zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy o koncesji.
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów W postępowaniu mogą brać udział zainteresowane podmioty, które w zakresie punktu A. 2) sekcji III.1.1) spełniają warunki udziału w postępowaniu nie później niż na dzień składania Wniosków, tj.:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, polegające na:
a) wykonaniu w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, co najmniej jedną robotę budowlaną – polegającą na zaprojektowaniu i budowie obiektu o charakterze spełniającym funkcję zbliżoną do obiektu planowanego tj. mieszkaniowo-usługowym/opiekuńczo-rehabilitacyjnym/leczniczo-pielęgnacyjno-rehabilitacyjnym, wraz z wykończeniem „pod klucz”, o wartości robót minimum 10 000 000 PLN brutto – wg wzoru załącznika Nr 4;
b) wykonaniu w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej (1) usługi polegającej na kompleksowym zarządzaniu technicznym, eksploatacyjnym i komercyjnym ( zarządzanie umożliwiające funkcjonowanie obiektu zgodnie z założonymi celami, zasadami gospodarności, minimalizacji kosztów i maksymalizacji przychodów ), lub zarządzaniu na swoje ryzyko, obiektem o charakterze mieszkaniowo-usługowym/opiekuńczo-rehabilitacyjnym/leczniczo-pielęgnacyjno-rehabilitacyjnym, którą wykonywał, jako usługę ciągłą (nieprzerwaną) przez co najmniej 12 miesięcy – wg wzoru załącznika Nr 5;
2) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu koncesji(partnerstwa publiczno-prywatnego), tj. wykażą, iż:
a) dysponują osobami zdolnymi do wykonania Przedsięwzięcia – wg wzoru załącznika Nr 6, w tym:
Zespół zarządzający w składzie:
1. Specjalista nr l – Dyrektor Kontraktu/Przedstawiciel Wykonawcy, posiadający:
— wykształcenie wyższe,
— co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Dyrektora Kontraktu/Przedstawiciela Wykonawcy/Menadżera Kontraktu/ Kierownika Kontraktu przy realizacji inwestycji, w tym co najmniej jednej inwestycji (kontrakt zawarty w ramach jednej umowy), polegającej na budowie obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 10 000 000,00 PLN brutto,
2. Specjalista nr 2 – Kierownik zarządzający obiektem, posiadający:
— co najmniej 2-letnie doświadczenie w świadczeniu usług zarządzania: a) technicznego i b) eksploatacyjnego obiektem o charakterze mieszkaniowo-usługowym/opiekuńczo-rehabilitacyjnym, które, miały charakter ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy.
Zespół projektowy w składzie:
1. Architekt, posiadający:
— uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzającym, że osoba której uprawnienia dotyczą jest wpisana na listę członków tej izby;
— co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu, w tym wykonał co najmniej jeden projekt architektoniczny obiektu o charakterze mieszkaniowo-usługowym/opiekuńczo-rehabilitacyjnym wraz z pozyskaniem decyzji pozwolenia na budowę;
2. Projektanci – po jednej osobie danej specjalności ( minimum ) posiadający uprawnienia w specjalności:
— konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
— telekomunikacyjnej bez ograniczeń,
posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie w projektowaniu wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzającym, że osoba, której uprawnienia dotyczą jest wpisana na listę członków tej izby;
Zespół kierowania budową w składzie:
1. Kierownik Budowy, posiadający:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzającym, że osoba, której uprawnienia dotyczą jest wpisana na listę członków tej izby,
— co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku Kierownika Budowy, w tym doświadczenie w kierowaniu minimum jedną budową polegającą na budowie kubaturowego obiektu o wartości robót minimum 5 000 000 PLN brutto,
2. Kierownik robót w branży instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych, posiadający:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzającym, że osoba, której uprawnienia dotyczą jest wpisana na listę członków tej izby;
— co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika robót branży instalacyjnej(sanitarnych, cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych), w tym doświadczenie w kierowaniu robotami w ramach minimum jednej inwestycji polegającej na budowie kubaturowego, o wartości robót niemniejszej niż 5 000 000 PLN brutto;
3. Kierownik robót elektrycznych, posiadający:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzającym, że osoba, której uprawnienia dotyczą jest wpisana na listę członków tej izby,
— co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku Kierownika robót branży instalacyjnej(elektrycznych i elektroenergetycznych), w tym doświadczenie w kierowaniu robotami w ramach minimum jednej inwestycji polegającej na budowie kubaturowego obiektu, o wartości nie mniejszej niż 5 000 000 PLN brutto;
4. Kierownik robót telekomunikacyjnych, posiadający:
— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjne bez ograniczeń wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzającym, że osoba, której uprawnienia dotyczą jest wpisana na listę członków tej izby,
— co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku Kierownika robót branży telekomunikacyjnej, w tym doświadczenie w kierowaniu robotami w ramach minimum jednej inwestycji polegającej na budowie kubaturowego obiektu, o wartości nie mniejszej niż 5 000 000 PLN brutto;
5. Geodeta ( 1 osoba ) posiadający uprawnienia w zakresie: geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne, geodezyjna obsługa inwestycji oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych i co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku geodety.
Podmiot Publiczny dopuszcza sprawowanie przez jedną osobę nie więcej niż dwóch z ww. funkcji.
Uwaga:
1) Uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z 7.7.1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z 28.4.2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.).
2) Dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy z 7.7.1994 Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z 18.3.2008 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.z 2008 r. Nr 63, poz. 394, ze zm.) oraz na podstawie art. 20a ustawy z 15.12.2000 o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 932, ze. zm.).
3) Przez doświadczenie zawodowe w przypadku osób mających pełnić funkcje specjalistów, należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień budowlanych wskazanych przez Podmiot Publiczny do daty upływu terminu składania wniosków w niniejszym postępowaniu.
4) Oferenci mają obowiązek zapewnić realizację przedsięwzięcia przez ww. osoby. W przypadku zaistnienia w toku realizacji przedsięwzięcia okoliczności wymuszających konieczność zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w niniejszym punkcie, Partner Prywatny ma obowiązek zapewnić na każde stanowisko osobę posiadającą, co najmniej takie same kompetencje, wykształcenie i doświadczenie jak osoba wskazana na to stanowisko. Zmiana osób wskazanych dokonywana jest na zasadach określonych w Umowie o PPP.
5) Oferenci zobowiązani są zapewnić pozostały personel, który umożliwi sprawną realizację przedmiotu umowy. Do takich osób należą między innymi: osoby wsparcia administracyjnego, specjalista ds. BHP, specjalista ds. systemów nagłośnień, specjalista w zakresie systemów alarmowych i telewizji dozorowej, specjalista w zakresie systemów klimatyzacyjnych, specjalista ds. architektury zieleni itp.
A. Informacja o dokumentach składanych przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą albo oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, o którym mowa w art. 21 ust. 3Ustawy o koncesji, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu w zakresie punktu A. 2) sekcji III.1.1), zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.1.3) oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie w terminie wskazanym przez Podmiot Publiczny przedłożyć dokumenty, o których mowa poniżej:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w odniesieniu do warunku, o którym mowa w punkcie 1) lit. b) sekcji III.1.3) powyżej, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej Podmiotu Publicznego – Załącznik nr 4);
2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania Wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w odniesieniu do warunku, o którym mowa w punkcie 1) lit. a) ic) sekcji III.1.3) powyżej wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej Podmiotu Publicznego – Załącznik nr 5);
3) Wykaz osób, w odniesieniu do warunku, o którym mowa w punkcie 2) lit. a) sekcji III.1.3) powyżej, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu koncesji (partnerstwa publiczno-prywatnego) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotu koncesji (partnerstwa publiczno-prywatnego), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej Podmiotu Publicznego – Załącznik nr 6);
4) Oświadczenie oferenta, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu koncesji (partnerstwa publiczno-prywatnego), posiadają wymagane uprawnienia wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej Izby Samorządu Zawodowego (zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej Podmiotu Publicznego – w treści Załącznika nr 6).
Oferent, w zakresie spełniania warunków, o których mowa w sekcji III.1.3) może polegać na zdolności innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań. W takim przypadku musi on wykazać Podmiotowi Publicznemu, że będzie spełniał warunki, o których mowa w sekcji III.1.3) niezbędne do wykonania przedmiotu koncesji (tj. warunki w zakresie art. 13 ust. 1 pkt 2 Ustawy o koncesji). Oferent przedstawia w powyższym celu odpowiednie zobowiązania tych podmiotów w zakresie realizacji przedmiotu koncesji (partnerstwa publiczno-prywatnego), zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy o koncesji.
III.1.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met Podano w III.1.1).
III.1.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met Podano w III.1.1).

Section IV: Procedure

IV.1)Award criteria:
Najkorzystniejszą jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans wynagrodzenia i innych kryteriów odnoszących się do Przedsięwzięcia. Kryteriami oceny ofert są:
1) Terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń Podmiotu Publicznego, jeżeli są one planowane.
2) Podział zadań i ryzyk związanych z Przedsięwzięciem pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym.
3) Liczba zapewnionych w Domu Seniora miejsc.
4) Liczba miejsc pracy, powstałych w wyniku zrealizowania przedsięwzięcia.
5) Koncepcja zagospodarowania terenu.
Szczegółowy opis i wagi kryteriów zostaną określone po negocjacjach w Opisie warunków partnerstwa publiczno-prywatnego i przekazane kandydatom wraz z zaproszeniem do składania ofert.
IV.2)Administrative information
IV.2.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IW.271.15.2015.PPP
IV.2.2)Time-limit for the submission of applications
Date: 26.10.2015 - 10:00
IV.2.3)Language(s) in which applications may be submitted
Polish.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.2)Additional information:
1. Zainteresowany podmiot może złożyć tylko jeden Wniosek w miejscu wskazanym w sekcji I.1) niniejszego ogłoszenia, przy czym za złożenie Wniosku uznaje się także dokonanie tej czynności wspólnie z innym podmiotem, w ramach grupy osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zainteresowanych wzięciem udziału w postępowaniu.
2. Wniosek (wraz z oświadczeniami) powinien być sporządzony według wzoru – Załącznik nr 3, w formie pisemnej (oryginał), w języku polskim, w sposób czytelny, trwały i podpisany przez uprawnione osoby.
3. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej jako: Wniosek o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w postępowaniu pn. Budowa zespołu budynków wielofunkcyjnych składających się z Domu Seniora z funkcją kulturowo – edukacyjną, mieszkania służbowe, pokoje gościnne oraz obiektu o charakterze turystyczno-rekreacyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i turystyczną na działce o nr ewid. 491/35 położonej w Gostycynie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, przy czym koperta musi zawierać nazwę, dokładny adres siedziby, adres do korespondencji, numer telefonu i adres e-mail zainteresowanego podmiotu składającego Wniosek.
4. Każda strona składająca się na Wniosek powinna być ponumerowana i parafowana przez zainteresowany podmiot oraz wszystkie kartki powinny zostać złączone w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie.
5. Wniosek (wraz z oświadczeniami), oraz inne dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
6. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez zainteresowany podmiot/oferenta. Podmiot Publiczny może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości.
7. Złożone na wezwanie Podmiotu Publicznego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania Wniosku.
8. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie pisemnej (oryginał) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
9. W ramach postępowania oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Podmiot Publiczny i zainteresowany podmiot przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail), przy czym w przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W razie braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez zainteresowany podmiot domniemywa się, iż pismo wysłane przez Podmiot Publiczny na ostatni znany adres mailowy podany przez zainteresowany podmiot zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się zainteresowanego podmiotu z tym pismem.
10. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zawarcie Umowy o PPP korespondencja będzie kierowana na adres korespondencyjny (odpowiednio: e-mail) pełnomocnika, ze skutkiem doręczenia dla wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zawarcie Umowy o PPP.
11. Podmiot Publiczny będzie wymagał wniesienia wadium w wysokości 200 000,00 PLN na etapie składania oferty, przy czym wadium może zostać wniesione:
— w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Podmiotu Publicznego wskazany w Opisie warunków partnerstwa publiczno-prywatnego,
— w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— w formie gwarancji bankowych,
— w formie gwarancji ubezpieczeniowych,
— w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275,ze. zm.).
12. Podmiot Publiczny będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem Umowy o PPP, służące pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy o PPP.
13. Do warunków uznania oferty za niespełniającą wymagań Podmiotu Publicznego, skutkującymi niedopuszczeniem oferty do oceny i porównania należą:
— Podmiot Publiczny dysponuje dowodami, które wykazują brak spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez oferenta.
— Treść oferty jest niezgodna z wymaganiami Podmiotu Publicznego, określonymi w szczególności w Opisie warunków partnerstwa publiczno-prywatnego.
— Oferent nie wniósł wadium zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu oraz Opisie warunków partnerstwa publiczno-prywatnego.
— Partner Prywatny nie przyjmie innych istotnych ustaleń przyjętych w trakcie negocjacji, a zawartych w Opisie warunków partnerstwa publiczno-prywatnego.
— Oferta zostanie złożona przez podmiot niezaproszony do składania ofert.
— Oferta zostanie uznana za nieważną w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
— Złożenie oferty stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z 16.4.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.).
14. Podmiot Publiczny odwoła postępowanie, w następujących przypadkach:
— Nie został złożony żaden Wniosek albo złożone Wnioski nie zostały przyjęte.
— Wszyscy kandydaci, których Wnioski zostały przyjęte zrezygnują z udziału w postępowaniu.
— Nie złożono żadnej oferty albo żadna ze złożonych ofert nie została dopuszczona do oceny i porównania.
— Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie nie leży w interesie publicznym, lub nie leży w interesie Podmiotu Publicznego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
— Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej Umowy o PPP.
— Po zakończeniu negocjacji z kandydatami Rada Gminy Gostycyn nie wyrazi zgody na zawarcie Umowy o PPP.
15. Podmiot Publiczny zastrzega sobie możliwość dokonania zmian Opisu potrzeb i wymagań Podmiotu Publicznego (Zał. Nr 1) w tym m.in. zakresu Przedsięwzięcia i sposobu jego realizacji, na skutek negocjacji.

16. Zainteresowany podmiot może zwrócić się do Podmiotu Publicznego z wnioskiem o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia lub Opisu potrzeb i wymagań Podmiotu Publicznego. Podmiot Publiczny odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania Wniosków, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na stronie internetowej: www.bip.gostycyn.pl, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do Podmiotu Publicznego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania Wniosków.

17. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego ogłoszenia lub Opisu potrzeb i wymagań Podmiotu Publicznego, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako ostateczną należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Podmiotu Publicznego.

18. Jeżeli na skutek zmiany treści ogłoszenia jest niezbędny dodatkowy czas na przygotowanie Wniosku, Podmiot Publiczny może przedłużyć termin składania Wniosków i poinformuje o tym zainteresowane podmioty oraz umieści taką informację na stronie internetowej: www.bip.gostycyn.pl

19. Jeżeli z jakiejkolwiek uzasadnionej przyczyny oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, nie może przedstawić dokumentów wymaganych przez koncesjodawcę, może udowodnić swą sytuację ekonomiczną i finansową za pomocą każdego innego dokumentu, który koncesjodawca uzna za odpowiedni.
20. W przypadkach, nieokreślonych w Ustawie o PPP, Ustawie o koncesji oraz w niniejszym ogłoszeniu, koncesjodawca (Podmiot Publiczny) będzie stosował odpowiednio przepisy ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze. zm.).

Załączniki do ogłoszenia należy pobrać na stronie internetowej Gminy Gostycyn: www.bip.gostycyn.pl w zakładce – zamówienia publiczne – przetargi otwarte.

VI.3)Procedures for appeal
VI.3.1)Body responsible for appeal procedures

Official name: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Postal address: ul. Jana Kazimierza 5
Town: Bydgoszcz
Postal code: 85-035
Country: Poland
Telephone: +48 523762419
Fax: +48 523762462

VI.3.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals Zainteresowanemu podmiotowi, który ma lub miał interes w zawarciu umowy koncesji i który poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku czynności podjętych przez koncesjodawcę (Podmiot Publiczny) z naruszeniem przepisów Ustawy o koncesji, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy w terminie 10 dni od dnia, w którym skarżący powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć informację o czynności podjętej przez koncesjodawcę (Podmiot Publiczny) w sprawie.
Skargę wnosi się za pośrednictwem koncesjodawcy (Podmiotu Publicznego), którego czynność jest przedmiotem skargi.
Koncesjodawca (Podmiot Publiczny) przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 10 dni od dnia jej wniesienia.
Wniesienie skargi na czynność wyboru oferty najkorzystniejszej wstrzymuje prawo do zawarcia umowy z oferentem, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, do czasu ogłoszenia orzeczenia w sprawie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 2 Ustawy o koncesji.
W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się przepisy ustawy z 30.8.2002 – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.), jeżeli przepisy rozdziału 4 Ustawy o koncesji nie stanowią inaczej.
VI.3.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Official name: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Postal address: ul. Jana Kazimierza 5
Town: Bydgoszcz
Postal code: 85-035
Country: Poland
Telephone: +48 523762419
Fax: +48 523762462

VI.4)Date of dispatch of this notice:
1.10.2015