Szolgáltatások - 349375-2016

07/10/2016    S194

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2016/S 194-349375

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK20331
Postai cím: Dózsa György út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
E-mail: office@ligetbudapest.org
Telefon: +36 709024241
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.ligetbudapest.org
A felhasználói oldal címe: http://www.ligetbudapest.org
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: épületépítési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó Városliget Park Rehabilitáció megvalósításához szükséges tájépítészeti generál- és szakági tervezési feladatok.

II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A tervpályázati eljárás során benyújtott pályamű alapján a Városliget Park rehabilitációját megalapozó tervek elkészítése az alábbi tevékenységek elvégzését, dokumentációk átadását igényli:

1. aktualizált pályamű átadása;

2. vázlatterv elkészítése, jóváhagyatása;

3. véleményezési Engedélyezési terv készítése;

4. építési engedélyezési tervdokumentáció összeállítása, jóváhagyása és benyújtása az engedélyező hatóság felé, a jogerős határozat megszerzése;

5. az építési hely kivitelezés megkezdésre alkalmassá tételéhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetése;

6. teljes körű kiviteli tervek készítése több ütemben;

7. tervezői művezetés;

8. generálmegvalósulási terv átadása;

9. projekt zárás tervezési feladatai.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 270 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Városliget Zrt., 1068 Budapest, Dózsa György út 84/A.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tervpályázati eljárás során benyújtott pályamű alapján a Városliget Park rehabilitációját megalapozó tervek elkészítése az alábbi tevékenységek elvégzését, dokumentációk átadását igényli:

1. aktualizált pályamű átadása;

2. vázlatterv elkészítése, jóváhagyatása;

3. véleményezési Engedélyezési terv készítése;

4. építési engedélyezési tervdokumentáció összeállítása, jóváhagyása és benyújtása az engedélyező hatóság felé, a jogerős határozat megszerzése;

5. az építési hely kivitelezés megkezdésre alkalmassá tételéhez szükséges kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetése;

6. teljes körű kiviteli tervek készítése több ütemben;

7. tervezői művezetés;

8. generálmegvalósulási terv átadása;

9. projekt zárás tervezési feladatai.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szakmai ajánlat / Súlyszám: 60
Ár - Súlyszám: 40
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Magyarázat:

Ajánlatkérő az Európai Unió hivatalos lapjában 26.12.2015. napján, 2015/S 250-459060 számon tervpályázati kiírást jelentett meg. A tervpályázat eredményhirdetésére 19.5.2016-én került sor. A tervpályázat Zárójelentésében foglaltak alapján a tervpályázati Bírálóbizottság döntése szerint a tervpályázati eljárást követő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra az 1. helyezett pályamű tervezője kerül meghívásra.

A Zárójelentésben foglaltaknak megfelelően az 1. helyezett pályaművet a Garten Studio Kft. (1012 Budapest, Pálya u. 13.) pályázó nyújtotta be.

A tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó, ezáltal a választott eljárási forma jogszerűségét alátámasztó körülmény a Kbt. 98. § (5) bekezdése amely jogszabályi rendelkezés alapján kerül lefolytatásra jelen közbeszerzési eljárás: „Az ajánlatkérő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat továbbá szolgáltatás megrendelése esetében, ha arra tervpályázati eljárást követően kerül sor, és a nyertessel vagy – a bírálóbizottság ajánlása alapján – nyertesek vagy díjazottak valamelyikével kell szerződést kötni; ez utóbbi esetben a tervpályázati eljárásban a bírálóbizottság által ajánlott összes pályázót vagy ajánlattevőt meg kell hívni a tárgyalásra.”.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Tervezési szerződés „A Liget Budapest beruházáshoz kapcsolódó Városliget Park Rehabilitáció megvalósításához szükséges tájépítészeti generál- és szakági tervezési feladatok” tárgyában

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
21/09/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Garten Studio Kft.
Postai cím: Pálya u. 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 850 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 270 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő az Európai Unió hivatalos lapjában 26.12.2015. napján, 2015/S 250-459060 számon tervpályázati kiírást jelentett meg. A tervpályázat eredményhirdetésére 19.5.2016-én került sor. A tervpályázat Zárójelentésében foglaltak alapján a tervpályázati Bírálóbizottság döntése szerint a tervpályázati eljárást követő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra az 1. helyezett pályamű tervezője kerül meghívásra.

A Zárójelentésben foglaltaknak megfelelően az 1. helyezett pályaművet a Garten Studio Kft. (1012 Budapest, Pálya u. 13.) pályázó nyújtotta be.

A tárgyalásos eljárás alkalmazását megalapozó körülmény a Kbt. 98. § (5) bekezdése amely jogszabályi rendelkezés alapján kerül lefolytatásra jelen közbeszerzési eljárás.

2.Valószínűsíthető alvállalkozók igénybe vétele az eljárás során, az alábbi részek tekintetében:

— projekt management,

— vízgépészeti tervezés,

— építészeti tervezés stb.

3. Ajánlattevő neve, adószáma: Garten Studio Kft., 12068528-2-41.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 148. § (3) A kérelem a (4)–(5) bekezdés szerinti eltéréssel a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 10 napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/10/2016