The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 34953-2022

21/01/2022    S15

Polska-Gdańsk: Usługi sprzątania ulic

2022/S 015-034953

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
Krajowy numer identyfikacyjny: 5840900085
Adres pocztowy: ul. Partyzantów 36
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-254
Państwo: Polska
E-mail: gzdiz-przetargi@gdansk.gda.pl
Tel.: +48 583412041
Faks: +48 585244609
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gzdiz.gda.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie infrastrukturą drogową i zielenią

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Utrzymanie zimowe i oczyszczanie infrastruktury drogowej

Numer referencyjny: 72/B/PC/2020
II.1.2)Główny kod CPV
90611000 Usługi sprzątania ulic
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Utrzymanie zimowe i oczyszczanie infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych oraz służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej na terenie Miasta Gdańska - 5 Zakresów

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 4 847 652.64 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

zakres 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Miasta Gdańsk

II.2.4)Opis zamówienia:

Utrzymanie zimowe i oczyszczanie infrastruktury znajdującej się w pasach drogowych oraz służącej do obsługi ruchu drogowego i komunikacji pieszej

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Cena jednostkowa netto za oczyszczanie pasów drogowych / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Cena jednostkowa netto za opróżnianie i monitorowanie koszy na śmieci / Waga: 5
Cena - Waga: 90
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

zwiększenie ilości usług w poszczególnych pozycjach do 30 % i lub wydłużenie okresu obowiązywania umowy do 12 miesięcy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 253-638727
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

zakres 1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
17/01/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: LOG Paweł Mątowski
Adres pocztowy: Modrzewiowa 26
Miejscowość: Golub-Dobrzyń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-400
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 946 508.26 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 847 652.64 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale II Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/01/2022