Usługi - 349739-2020

Submission deadline has been amended by:  399297-2020
24/07/2020    S142

Polska-Zabrze: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

2020/S 142-349739

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Adres pocztowy: Georgiusa Agricoli 2
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 41-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Georgiusa Agricoli 2
E-mail: esmietana@muzeumgornictwa.pl
Tel.: +48 326303091
Faks: +48 2771125

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.muzeumgornictwa.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Obiekt Prinz Schonaich – dostawa i montaż wystawy w obiekcie w ramach projektu pn. Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska

Numer referencyjny: ZP/09/MGW/2020
II.1.2)Główny kod CPV
79950000 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wystawy stałej pod roboczym tytułem „Historia ratownictwa górniczego” wraz z dostawą sprzętu, scenografii, wykonaniem kontentów i grafik oraz instalacją i uruchomieniem kompletnych systemów audiowizualnych.

2. Prace zostaną podzielone na poszczególne etapy:

— etap I – opracowanie merytoryczne językowe, redakcyjne, graficzne oraz tłumaczenia dostarczonych przez Zamawiającego treści:

• zadanie 1: dostarczenie scenariuszy i ostatecznych scenografii stanowisk,

• zadanie 2: dostarczenie tłumaczeń i projektów graficznych,

• zadanie 3: dostarczenie kontentów i wywiadów,

— etap II – dostawa i zabudowa sprzętu multimedialnego oraz scenografii,

— etap III – testowanie i uruchomienie sprzętu i kontentów.

Łączna kwota wynagrodzenia za wszystkie zadania realizowane w ramach etapu I i II nie może przekroczyć 80 % wartości umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania wskazano w SIWZ – strona internetowa https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 433 869.82 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32321200 Urządzenia audiowizualne
32322000 Urządzenia multimedialne
39154000 Sprzęt wystawowy
38652100 Projektory
30200000 Urządzenia komputerowe
32320000 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
42961000 System sterowania i kontroli
32342400 Sprzęt nagłaśniający
51110000 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
71323100 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
38653400 Ekrany projekcyjne
32342410 Sprzęt dźwiękowy
79930000 Specjalne usługi projektowe
50800000 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
79823000 Usługi drukowania i dostawy
79931000 Usługi dekoracji wnętrz
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45223100 Montaż konstrukcji metalowych
45317000 Inne instalacje elektryczne
48780000 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zabrze, budynek dawnej maszynowni Prinz Schoenaich na terenie Kopalni Królowa Luiza w Zabrzu przy ul. Wolności 410, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonawca jest zobligowany do wykonania i uruchomienia kompletnej wystawy z wszystkimi elementami. Co za tym idzie, Wykonawca powinien ująć w kalkulacji wszystkie koszty związane z dostawą, instalacją i uruchomieniem wystawy, tj. zobowiązany jest wkalkulować wszystkie materiały pomocnicze, montażowe, okablowanie (np. uchwyty, zawiesia, opaski kablowe, etykiety na kable, wtyki, kable inne niż wymienione w SIWZ i załącznikach, wzmacniacze sygnału, złącza, oprogramowanie, itp.) konieczne do otrzymania funkcjonującego systemu o podanych cechach – nawet jeśli te elementy nie zostały wymienione w niniejszej specyfikacji, a ich użycie lub wykonanie jest konieczne do uzyskania założonych funkcji lub wymusza je projekt aranżacji. Należy użyć okablowania odpowiedniego do jakości i funkcji zainstalowanego sprzętu. Tam gdzie to konieczne, np. ze względu na długość kabli, należy zastosować okablowanie ze wzmacniaczami sygnału. Dobór oraz ilość zastosowanych systemów zawiesi musi uwzględniać industrialną specyfikę miejsca realizacji dostawy, tj. budynek dawnej maszynowni Prinz Schoenaich na terenie Kopalni Królowa Luiza w Zabrzu przy ul. Wolności 410. Szczegółowe informacje i opisy kontentów wraz z informacją na temat czasu trwania, zalecanych technik realizacyjnych, minimalnych wymogów technicznych oraz tematyki (treści przekazu) zostały zawarte w opracowaniu pn. „Projekt aranżacji wystawy pt. Katastrofy górnicze w dawnej maszynowni szybu Prinz Shoenaich na terenie Kopalni Królowa Luiza w Zabrzu”, stanowiącym załącznik nr 2 do SOPZ oraz aneksem do projektu. Projekt aranżacji stanowi podstawę do realizacji scenariuszy poszczególnych stanowisk, jednakże podstawą realizacji robót jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zamówienie nie obejmuje instalacji sieci elektrycznej oraz oświetlenia ogólnego. Zostaną one przygotowane w ramach osobnego postępowania. Zamówienie obejmuje tylko wykonanie oświetlenia ekspozycji zgodnie z projektem aranżacji. Zgodnie z OPZ oświetlenie ekspozycyjne zostanie dostarczone i przygotowane w ramach prac budowlanych. Konieczna będzie koordynacja prac z Wykonawcą budowlanym, tak aby oświetlenie zostało zamontowane według projektu aranżacji.

Ogólne wymogi systemu i scenografii:

1. wyposażenie wystawy ma pozwolić na prezentację informacji w sposób atrakcyjny i przyswajalny nawet dla średnio zorientowanego w tematyce górnictwa odbiorcy;

2. wyposażenie, multimedia i scenografia powinny być przygotowane również z myślą o osobach niepełnosprawnych w zakresie opisanym w projekcie aranżacji;

3. wszystkie zastosowane rozwiązania techniczne, projekty elementów aranżacji a także zabudowy powinny uwzględniać unikatowy charakter budynku w którym będą prezentowane;

4. system ma pozwolić na prowadzenie prezentacji ruchomych i stałych obrazów, filmów i treści merytorycznych z wykorzystaniem multimedialnych źródeł przekazu audiowizualnego;

5. system powinien cechować się łatwością obsługi urządzeń audiowizualnych oraz automatyzacją i centralizacją;

6. wyposażenie ma zapewnić możliwość zdalnego scentralizowanego zarządzania multimediami zainstalowanymi na wystawie, treści multimedialne powinny znajdować się na playerach;

7. wyposażenie ma cechować się wysokim standardem, niezawodnością zastosowanych rozwiązań oraz wysoką jakością komponentów, zapewniającą jego trwałość;

8. wyposażenie ma na celu prezentować obiekty muzealne w sposób zgodny z ich warunkami przechowywania, spełniając przy tym wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa, a instalacje muszą spełniać niezbędne wymogi techniczne zapewniające bezpieczeństwo użytkowania;

9. stanowiska VR powinny zawierać z góry ustaloną animację, prezentującą zagrożenie bądź jeśli jest więcej niż jeden wariant zagrożenia, to ich sekwencję, przy czym widzimy z z perspektywy jednego widza. Punkt widzenia powinien być stały, podobny do realnego punku obserwacji a sterowanie powinno sprowadzać się jedynie do uruchomienia animacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część IV SIWZ wraz z załącznikami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Zadeklarowany przez Wykonawcę czas udzielenia gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 433 869.82 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Nr POIS.08.01.00-00-0074/17 projekt pn. „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

2. Terminy wykonania poszczególnych etapów zamówienia wskazano w cz. I roz. IV SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie, tym samym nie wymaga złożenia dokumentów.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie, tym samym nie wymaga złożenia dokumentów.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

a) co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu wystawy muzealnej.

Przez wykonanie wystawy muzealnej Zamawiający rozumie wykonanie lub zakup, dostawę i montaż obejmujący łącznie elementy scenograficzne (tzn. plastyczna zabudowa przestrzeni, składająca się ze zmiennych elementów między innymi malarskich, architektonicznych i świetlnych), gabloty muzealne i muzealne zabudowy ekspozycyjne, sprzęt i urządzenie AV i IT, wykonanie, instalacje i uruchomienie systemu sterownia multimediami oraz wykonanie kontentów (treści, zawartości) multimedialnych na potrzeby wystawy, w zakresie animacji lub filmów lub słuchowisk lub mappingu lub prezentacji interaktywnych i zarządzanie kontentem multimedialnym; oraz

b) co najmniej jedną realizację zawierającą stanowisko o charakterze multimedialnym opartą o technologię VR (Virtual Reality).

Uwaga 1:

1. Przez sprzęt i urządzenie IT Zamawiający rozumie urządzenia lub zespół specjalistycznych urządzeń elektronicznych, których głównym zadaniem jest obsługa i przetwarzanie danych w postaci aplikacji i programów informatycznych.

2. Poprzez sprzęt i urządzenia AV Zamawiający rozumie urządzenia multimedialne, które będą odpowiedzialne za prezentację materiałów audio, wizualnych oraz audiowizualnych takich np jak m.in.: monitory dotykowe, projektory multimedialne oraz urządzenie do odtwarzanie nagrań audio.

2. Minimalne warunki dotyczące osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować na etapie realizacji umowy, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą pełnić następujące funkcje:

1. scenograf (min. 1 osoba) – kwalifikacje zawodowe: dyplom ukończenia (I lub II stopnia) krajowej lub zagranicznej wyższej szkoły sztuk plastycznych, wydziałów plastycznych innych uczelni krajowych lub zagranicznych lub wydziałów architektury uczelni krajowych lub zagranicznych oraz doświadczenie przy realizacji co najmniej dwóch zamówień obejmujących wykonanie i instalację scenografii lub aranżacji przestrzeni, przeznaczonej na potrzeby spektakli teatralnych, telewizyjnych lub ekspozycji muzealnych lub wystaw galerii sztuki;

2. artysta plastyk (min. 1 osoba) – kwalifikacje zawodowe: dyplom ukończenia I lub II stopnia krajowej lub zagranicznej wyższej szkoły sztuk plastycznych, wydziałów plastycznych innych uczelni krajowych lub zagranicznych oraz doświadczenie przy realizacji co najmniej dwóch wystaw zawierających elementy multimediów na potrzeby wystawy, scenografii, aranżacji wnętrz, ekspozycji muzealiów w gablotach oraz muzealnej zabudowy ekspozycyjnej i wydruków wielkoformatowych;

3. redaktor i korektor (min. 1 osoba) – posiadający doświadczenie przy redagowaniu i korekcie minimum dwóch tekstów opublikowanych w czasopismach lub pracach zwartych recenzowanych oraz doświadczenie przy redagowaniu i korekcie tekstów stanowiących wsad merytoryczny minimum dwóch wystaw;

4. osoba ds. systemów multimedialnych odpowiedzialna za wykonanie stanowisk multimedialnych i interaktywnych oraz zainstalowanie i uruchomienie systemu sterownia sprzętem AV i IT, posiadająca doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch zamówień obejmujących swoim zakresem montaż oraz uruchomienie systemów AV, IT oraz zarządzanie kontentami multimedialnym na potrzeby ekspozycji.

Uwaga 2: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji w przypadku posiadania więcej niż jednego z ww. uprawnień przez jedną osobę.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Załączniku nr 3 do SIWZ) – potwierdzający spełnianie warunku określonego w pkt 1.2.3 ppkt 1 SIWZ;

2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 4 do SIWZ) – potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt 1.2.3 ppkt 2 SIWZ.

Uwaga:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i w przypadku pozostałych Wykonawców, warunek udziału w postępowaniu może polegać na sumowaniu doświadczenia poszczególnych Wykonawców, z zastrzeżeniem, że warunek określony w punkcie „a”, tj. realizacja co najmniej dwóch zamówień, polegających na wykonaniu wystawy muzealnej musi być spełniony w całości przynajmniej przez jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza sumowanie doświadczenia w ramach jednego kontraktu (umowy).

3. W przypadku gdy Wykonawca realizował zamówienie jako jeden z grupy Wykonawców (konsorcjum) może powoływać się jedynie na swoje własne, realne doświadczenie, które zdobył realizując daną część zamówienia, która została mu przypisana w ramach grupy tzn. może wykazywać się doświadczeniem jedynie w zakresie jaki rzeczywiście dany podmiot wykonywał. Doświadczenia nie uzyskuje się poprzez sam udział w konsorcjum, lecz poprzez konkretne czynności realizowane w jego ramach.

4. Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru końcowego usług lub równoważnego dokumentu.

5. Jeżeli członkowie personelu Wykonawcy nie posługują się językiem polskim w stopniu biegłym, wówczas we wszelkich kontaktach pomiędzy tymi osobami a Zamawiającym, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału tłumacza z języka, którym posługuje się dana osoba/osoby na język polski, i który przetłumaczy rozmowę/korespondencję pomiędzy taką osobą/osobami a Zamawiającym.

6. Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane w sposób należyty jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego, należy w wykazie usług podać wartość usług potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostały określone w cz. III pkt. 4 SIWZ oraz we wzorze umowy (część V SIWZ).

2. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w SIWZ (część I rozdział III pkt 5).

3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert, został wskazany w części I rozdział XV SIWZ.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

5. W celu podpisania umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie (część I rozdział XVII SIWZ).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/08/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/08/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/

ul. Georgiusa Agricoli 2, Zabrze 41-800, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/ Korzystanie z platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń odbywa się przy użyciu platformy

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu.

Oświadczenie JEDZ należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z wytycznymi cz. I rozdz. VII pkt 1 SIWZ.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

2.1. w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów (składane na wezwanie Zamawiającego):

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

3. Zamawiający informuje, iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty w trybie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, po czym oferty nie podlegające odrzuceniu zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp zostaną ocenione pod kątem kryteriów określonych w SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Zamawiający oceni, czy udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa wypełniony jednolity europejski dokument zamówienia dotyczący tego podmiotu (zał. nr 2 do SIWZ).

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o których mowa w pkt VII ust. 1 pkt 1.1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

7. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 8 000 PLN (słownie osiem tysięcy).

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty stosownie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej” (art. 179 – 198g Prawa zamówień publicznych), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

2. Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Prawa zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Prawa zamówień publicznych.

3. Terminy wnoszenia odwołań:

3.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Prawa zamówień publicznych zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3.1 i 3.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami Prawa zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Prawa zamówień publicznych.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Prawa zamówień publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2020