Услуги - 349785-2017

07/09/2017    S171

Люксембург-Люксембург: ЕИБ - Външна помощ за осигуряване на вътрешно бюро за пътнически мисии за дирекция „Операции“ (OPS)

2017/S 171-349785

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска инвестиционна банка
Пощенски адрес: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Град: Luxembourg
код NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Пощенски код: 2950
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Armand Marie-Helene
Електронна поща: cs-procurement@eib.org
Телефон: +352 4379-1
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.bei.org
Адрес на профила на купувача: http://www.eib.org/about/procurement/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2879
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Външна помощ за осигуряване на вътрешно бюро за пътнически мисии за дирекция „Операции“ (OPS).

Референтен номер: MHA-1418.
II.1.2)Основен CPV код
75112000 Услуги на държавното управление за развитие и ефективно функциониране на стопанската дейност
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

ЕИБ има за цел да избере 1 доставчик на услуги за осигуряване на външна помощ при извършването на широк спектър от задачи, свързани с обработката на заявки за пътуване, одобрение на пътувания и доклади за разходи.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 700 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Външна помощ за осигуряване на вътрешно бюро за пътнически мисии за дирекция „Операции“ (OPS).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 700 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Срокът на договора може да бъде удължен два пъти с по 1 последователна година за максимум 2 допълнителни години общо (2+1+1).

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 23/10/2017
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 26/10/2017
Местно време: 10:00
Място:

При поискване, на икономическите оператори, които са подали оферта, ще бъде предоставен писмен протокол от отварянето на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 43032100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
28/08/2017