A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 349910-2017

07/09/2017    S171

Magyarország-Hódmezővásárhely: Szennyvíztisztító építése

2017/S 171-349910

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK03135
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Hegedűs József
E-mail: kozbeszerzes@hodmezovasarhely.hu
Telefon: +36 62530166
Fax: +36 62530132
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hodmezovasarhely.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.hodmezovasarhely.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása” elnevezésű projekt során szennyvíztisztító telep fejlesztésének és kapacitásbővítésének tervezése, valamint kivit.

II.1.2)Fő CPV-kód
45232420 Szennyvíztisztító építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása” elnevezésű projekt során szennyvíztisztító telep fejlesztésének és kapacitásbővítésének tervezése, valamint kivitelezése FIDIC SÁRGA könyv szerinti vállalkozási szerződés keretében (KEHOP-2.2.4-15-2016-00004).

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Hódmezővásárhely, szennyvíztisztító telep hrsz: 02041/88.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szennyvíztisztító telep fejlesztésének és kapacitásbővítésének tervezése, valamint kivitelezése FIDIC Sárga Könyv szerinti szerződéses feltételek alapján:

Az indikatív tervben bemutatott berendezések, létesítmények, műszaki megoldások kivitele tájékoztató, indikatív jellegű, azzal egyenértékű műszaki megoldások is elfogadhatók.

Az alábbi kapacitások kiépítése fog megtörténni:

Hidraulikai kap.: 15 000 m3/d (változatlan).

Biológiai kap.: 78 000 LE szárazidei (szippantott szvizzel 80 000 LE), csapadék terhelésű időszakban összesen 90 000 LE.

Fő mennyiségek:

A szv-fogadó létesítményhez (nyers szv átemeléséhez) szv mennyiségmérőt és automata mintavevőt kell telepíteni.

Települési folyékony hull. előkezelésének átalakítása, felújítása (hozamméréssel, pH- és vezetőképesség méréssel).

Létre kell hozni a csapadékidei csúcsok leválasztásának, átmeneti tározásának és visszavezetésének létesítményeit és autom. folyamatirányító rendszerét.

Csatorna iszap kezelő mű: új műtárgy létesítése surrantóval, kőfogó és durva rács kialakításával (15 m3 hasznos térfogattal).

Finom rácsszűrés – és homokfogás kialakítása a finom-rácsok cseréjével (egy sor gépi rács képes legyen a teljes max. szivattyúzási kapacitás, azaz 2 200 m3/h és a csurgalékvizek együttes fogadására):

— kiszakaszoláshoz kézi működtetésű zsilipek beépítése szükséges,

— homokfogók átalakítandók v. újra-építendők (hosszanti, levegőztetett homokfogó), a min. 2 párhuzamos vonalból álló homokfogást a biológiai rendszer hidraulikai kapacitására kell méretezni. A homokzagy és zsír autom. eltávolítása, új homokmosó-víztelenítő berendezés telepítésével.

Záportározás kialakítása min. 6 000 m3 hasznos térfogattal (rendelkezzen vész-túlfolyóval, legyen alsó és felső szv elvezetési lehetőség kiépítve, teljesen leüríthető legyen min. 1+1 db szivattyú beépítésével – folyamatos szintmérés beépítése mellett).

Biológiai tisztítás kialakítása a közbesz. dokumentáció (továbbiakban KD) előírásai alapján.

Fertőtlenítés, tisztított szv elvezetésre új fertőtlenítő rendszer kialakítása szükséges (autom. ki- bekapcs. lehetőséggel, tisztított víz mennyiségméréssel) – a jelenlegi fertőtlenítő rendszer nem alkalmazható.

Iszapkezelés kialakítása a KD előírásai alapján.

Iszaphomogenizáló műtárgy létesítése gépi keveréssel, min. 12 órás tartózkodási idő biztosítása mellett (folyamatos szintmérés).

Meglévő rothasztó elbontása v felújítása; 1 (v 1+1) új rothasztó létesítése AT döntése, KD előírásai alapján.

Csurgalékvíz rendszer kiegészítése, módosítása a KD előírásai alapján.

Biogáz hasznosítás a KD előírásai alapján.

Szociális és techn. épület felújítása, korszerűsítése (élettartam garanciával, mely illeszkedjen az új létesítményekéhez).

Autom. átkapcsolású Diesel-aggregátor (1 db) (zárt térben elhelyezett) telepítése szükséges.

Új, szabadtéri kocsimosó alakítandó ki, mely a szippantós és csatornamosó (hálózati) gépjárművek külső és belső hideg vizes mosására szolgál.

Az érintett szv telep meglévő és a fejlesztés ideje alatt is folyamatosan üzemeltetendő.

Nyertes AT feladatát képezi a 3. kötetben rögzítettek alapján az üzemeltető személyzet betanítása, írásos oktatási anyag készítése, a megvalósulási dokumentáció elkészítése.

Az indikatív tervtől AT eltérhet, de ajánlata mindenben meg kell feleljen a Megrendelői Követelményekben foglalt előírásoknak.

Kivitelező feladata a létesítmények megvalósításához szükséges összes tervezési feladat elvégzése (különösen vízjogi lét. eng. és kiviteli terv készítése), a szükséges engedélyek beszerzése, a létesítmények megvalósítása, valamint a próbaüzem lefolytatása a dokumentációban részletezettek szerint. A próbaüzem pontos időtartamát az illetékes Hatóság fogja előírni (jelenleg 6 hónap a próbaüzem várható időtartama).

A létrejövő létesítmény környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon tehercsillapító intézkedéseket kell megvalósítani. A szükséges intézkedéseket a kiviteli tervnek kell tartalmaznia.

Végleges műszaki átadás-átvételt követően kerül sor a próbaüzemre.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Munkanélküli és/vagy tartósan munkanélküli személyek foglalkoztatásának mértéke (fő * hónap) (ajánlati elem minimum értéke 1 fő, ajánlati elem legkedvezőbb szintje 5 fő) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: A megvalósítandó létesítmény üzemeltetése során keletkező rothasztott, víztelenített iszap éves iszap mennyisége (tonna/év), melyet az ötéves jótállási időszak alatt évente szükséges igazolni / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: A megvalósítandó létesítmény, teljes telep által felhasznált egy éves időszakra számított nettó villamos energia fajlagos mennyisége (kWh/m3 szennyvíz), melyet az ötéves jótállási időszak alatt évente / Súlyszám: 14
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.2.4-15-2016-00004.
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 001-000095
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

„Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása” elnevezésű projekt során szennyvíztisztító telep fejlesztésének és kapacitásbővítésének tervezése, valamint kivit

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig 4 db ajánlatot nyújtottak be, azonban mind a 4 ajánlattevő megajánlása meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

A Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő nem végezte el az ajánlatok bírálatát, mivel „az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a – 75. § (4) bekezdésének megfelelően igazolt – rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét”.

Ajánlattevő neve: A-Híd Zrt.

Székhelye: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.

Adószáma: 24857538-2-44

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): 4 097 123 000 HUF.

2. Munkanélküli és/vagy tartósan munkanélküli személyek foglalkoztatásának mértéke (fő * hónap): 5 fő.

3. A megvalósítandó létesítmény üzemeltetése során keletkező rothasztott, víztelenített iszap éves iszap mennyisége (tonna/év): 6 887,55 tonna/év.

4. A megvalósítandó létesítmény, teljes telep által felhasznált egy éves időszakra számított nettó villamos energia fajlagos mennyisége (kWh/m3 szennyvíz): 0,48 kWh/m3.

5. A megvalósítandó létesítmény, teljes telepi egy éves időszakra számított vegyszerfelhasználás fajlagos költsége (nettó Ft/m3 szennyvíz): 18,76 nettó Ft/m3 szennyvíz.

Ajánlattevő neve: Magyar Vakond Kft.

Székhelye: 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138.

Adószáma: 22929486-2-03.

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): 3 994 000 000 (HUF).

2. Munkanélküli és/vagy tartósan munkanélküli személyek foglalkoztatásának mértéke (fő * hónap): 5 fő * 24 hónap=120 (fő * hónap).

3. A megvalósítandó létesítmény üzemeltetése során keletkező rothasztott, víztelenített iszap éves iszap mennyisége (tonna/év): 6,592 (tonna/év).

4. A megvalósítandó létesítmény, teljes telep által felhasznált egy éves időszakra számított nettó villamos energia fajlagos mennyisége (kWh/m3 szennyvíz): 0,48 (kWh/m3 szennyvíz).

5. A megvalósítandó létesítmény, teljes telepi egy éves időszakra számított vegyszerfelhasználás fajlagos költsége (nettó Ft/m3 szennyvíz) i: 18,80,- (nettó Ft/m3 szennyvíz).

Ajánlattevő neve: Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt.

Székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 187-189.

Adószáma: 13988560-2-43.

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): 3 883 864 000 HUF.

2. Munkanélküli és/vagy tartósan munkanélküli személyek foglalkoztatásának mértéke (fő * hónap): 5 fő.

3. A megvalósítandó létesítmény üzemeltetése során keletkező rothasztott, víztelenített iszap éves iszap mennyisége (tonna/év): 6 591,90.

4. A megvalósítandó létesítmény, teljes telep által felhasznált egy éves időszakra számított nettó villamos energia fajlagos mennyisége (kWh/m3 szennyvíz): 0,48.

5. A megvalósítandó létesítmény, teljes telepi egy éves időszakra számított vegyszerfelhasználás fajlagos költsége (nettó Ft/m3 szennyvíz): 18,76.

Ajánlattevő neve: Magyar Bau Holding Zrt.

Székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület).

Adószáma: 10776456-4-43.

1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF): 4 312 590 000 HUF.

2. Munkanélküli és/vagy tartósan munkanélküli személyek foglalkoztatásának mértéke (fő * hónap): 5 fő.

3. A megvalósítandó létesítmény üzemeltetése során keletkező rothasztott, víztelenített iszap éves iszap mennyisége (tonna/év): 6 586 tonna/év.

4. A megvalósítandó létesítmény, teljes telep által felhasznált egy éves időszakra számított nettó villamos energia fajlagos mennyisége (kWh/m3 szennyvíz): 0,48 kWh/m3.

5. A megvalósítandó létesítmény, teljes telepi egy éves időszakra számított vegyszerfelhasználás fajlagos költsége (nettó Ft/m3 szennyvíz): 18,80 HUF/m3.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/09/2017