Dostawy - 350017-2016

Wyświetl widok skrócony

07/10/2016    S194

Polska-Warszawa: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

2016/S 194-350017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 151 lok. 25
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-326
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: Maciej Kaczanowski 9:00-17:00
E-mail: biuro@mae.com.pl
Tel.: +48 222902942
Faks: +48 222902942

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mae.com.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Regionalna Agencja Energetyczna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Oficjalna nazwa: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Adres pocztowy: Kredytowa 1
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-056
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Bursa Regionalna w Ostrołęce
Adres pocztowy: R. Traugutta 9A
Miejscowość: Ostrołęka
Kod pocztowy: 07-410
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
Adres pocztowy: Jagiellońska 69
Miejscowość: Legionowo
Kod pocztowy: 05-120
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie
Adres pocztowy: Filtrowa 57
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-056
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie
Adres pocztowy: Jana Matejki 9
Miejscowość: Wyszków
Kod pocztowy: 07-200
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Sanniki
Adres pocztowy: Warszawska 169
Miejscowość: Sanniki
Kod pocztowy: 09-540
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Osmolinie
Adres pocztowy: Sannicka 4
Miejscowość: Sanniki
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Sannikach
Adres pocztowy: Warszawska 183
Miejscowość: Sanniki
Kod pocztowy: 09-540
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Przedszkole Samorządowe w Sannikach
Adres pocztowy: ul. Wólczyńska 75
Miejscowość: Sanniki
Kod pocztowy: 09-540
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gminna Biblioteka Publiczna w Sannikach
Adres pocztowy: Wólczyńska 75
Miejscowość: Sanniki
Kod pocztowy: 09-540
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach
Adres pocztowy: Wólczyńska 75
Miejscowość: Sanniki
Kod pocztowy: 09-540
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Gmina Mochowo
Adres pocztowy: Mochowo 20
Miejscowość: Mochowo
Kod pocztowy: 09-214
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
Adres pocztowy: Odlewnicza 8
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-231
Państwo: Polska

Oficjalna nazwa: Wspólnota Mieszkaniowa Kasztanowa Aleja II
Adres pocztowy: K. Jeżewskiego 5D/120
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-796
Państwo: Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXIV grupa zakupowa MAE.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Podmioty z obszaru POLSKI.

Kod NUTS PL1 REGION CENTRALNY

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.2012 poz. 1059 z późn. zm.) dla niżej wymienionych podmiotów.
Wykaz podmiotów biorących udział w Postępowaniu:
1) Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
2) Bursa Regionalna w Ostrołęce
3) Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
4) Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie
5) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie
6) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
7) Wspólnota Mieszkaniowa Kasztanowa Aleja II
8) Gmina Mochowo
9) Gmina Sanniki
a) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Osmolinie
b) Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Sannikach
c) Przedszkole Samorządowe w Sannikach
d Gminna Biblioteka Publiczna w Sannikach
e) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09000000 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii, 09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
MAE/282/2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 128-230255 z dnia 6.7.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: ENEA S. A.
Adres pocztowy: ul. Górecka 1
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 60-201

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 415 658,34 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 138 288,37 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
a) na treść ogłoszenia w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
b) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
c) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w ppkt „a” i w ppkt „b”.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-679
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.10.2016