Dostawy - 350017-2016

07/10/2016    S194    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

2016/S 194-350017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 151 lok. 25
Punkt kontaktowy: Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.
Osoba do kontaktów: Maciej Kaczanowski 9:00-17:00
02-326 Warszawa
Polska
Tel.: +48 222902942
E-mail: biuro@mae.com.pl
Faks: +48 222902942

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mae.com.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Regionalna Agencja Energetyczna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
Kredytowa 1
00-056 Warszawa
Polska

Bursa Regionalna w Ostrołęce
R. Traugutta 9A
07-410 Ostrołęka
Polska

Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
Jagiellońska 69
05-120 Legionowo
Polska

Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie
Filtrowa 57
02-056 Warszawa
Polska

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie
Jana Matejki 9
07-200 Wyszków
Polska

Gmina Sanniki
Warszawska 169
09-540 Sanniki
Polska

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Osmolinie
Sannicka 4
Sanniki
Polska

Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Sannikach
Warszawska 183
09-540 Sanniki
Polska

Przedszkole Samorządowe w Sannikach
ul. Wólczyńska 75
09-540 Sanniki
Polska

Gminna Biblioteka Publiczna w Sannikach
Wólczyńska 75
09-540 Sanniki
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach
Wólczyńska 75
09-540 Sanniki
Polska

Gmina Mochowo
Mochowo 20
09-214 Mochowo
Polska

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
Odlewnicza 8
03-231 Warszawa
Polska

Wspólnota Mieszkaniowa Kasztanowa Aleja II
K. Jeżewskiego 5D/120
02-796 Warszawa
Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Zakup energii elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych – XXIV grupa zakupowa MAE.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Podmioty z obszaru POLSKI.

Kod NUTS PL1

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.2012 poz. 1059 z późn. zm.) dla niżej wymienionych podmiotów.
Wykaz podmiotów biorących udział w Postępowaniu:
1) Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
2) Bursa Regionalna w Ostrołęce
3) Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
4) Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie
5) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie
6) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie
7) Wspólnota Mieszkaniowa Kasztanowa Aleja II
8) Gmina Mochowo
9) Gmina Sanniki
a) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Osmolinie
b) Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Sannikach
c) Przedszkole Samorządowe w Sannikach
d Gminna Biblioteka Publiczna w Sannikach
e) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sannikach.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09000000, 09300000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
MAE/282/2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 128-230255 z dnia 6.7.2016

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
30.9.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

ENEA S. A.
ul. Górecka 1
60-201 Poznań

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 415 658,34 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 138 288,37 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:
a) na treść ogłoszenia w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
b) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
c) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w ppkt „a” i w ppkt „b”.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-679 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.10.2016