Services - 35009-2022

21/01/2022    S15

Poland-Gąsawa: Household-refuse disposal services

2022/S 015-035009

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Gąsawa
National registration number: IRG.271.16.2021
Postal address: ul. Żnińska 8
Town: Gąsawa
NUTS code: PL617 Inowrocławski
Postal code: 88-410
Country: Poland
Contact person: Marlena Jułga
E-mail: inwestycje@gasawa.pl
Telephone: +48 523036210
Fax: +48 523036220
Internet address(es):
Main address: https://gasawa.pl/
I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Gąsawa

Reference number: IRG.271.16.2021
II.1.2)Main CPV code
90513100 Household-refuse disposal services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w granicach administracyjnych gminy Gąsawa oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Gąsawa oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na działce ozn. nr 122/2 w obrębie ewidencyjnym Łysinin, gm. Gąsawa, odbiór i zagospodarowanie bioodpadów zgromadzonych w pojemnikach umiejscowionych na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Gąsawa.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

• wyposażenie właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych gminy Gąsawa w urządzenia do selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz

• wyposażenie PSZOK w kontenery i pojemniki do selektywnego zbierania odpadów

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 405 248.03 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90514000 Refuse recycling services
90500000 Refuse and waste related services
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90533000 Waste-tip management services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL617 Inowrocławski
Main site or place of performance:

Teren Gminy Gąsawa

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiot zamówienia obejmuje:odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w granicach administracyjnych gminy Gąsawa; Odbiór i zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych Gminy Gąsawa oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na działce ozn. nr 122/2 w obrębie ewidencyjnym Łysinin, gm. Gąsawa; Odbiór i zagospodarowanie bioodpadów zgromadzonych w pojemnikach umiejscowionych na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Gąsawa; Wyposażenie właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych gminy Gąsawa w urządzenia do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 122/2 w obrębie ewidencyjnym Łysinin, gm. Gąsawa w kontenery o pojemności 7000 l (KP7) w ilości 5 szt, pojemniki o pojemności 120 l w ilości 4 szt. przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Pojemnikami typu dzwon o pojemności 1500 l dysponuje Zamawiający.Zagospodarowanie zebranych z terenu gminy Gąsawa niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (20 03 01), bioodpadów (20 02 01) oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (19 12 12) w instalacjach komunalnych. Wykonawca zobowiązany będzie do ich przekazania do instalacji odzysku i unieszkodliwiana, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 i 18 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zgromadzonych w kontenerach oraz odbiór odpadów selektywnie zebranych, w tym w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łysinie, zgromadzonych w pojemnikach typu dzwon, lub siatka w terminie maksymalnie 72 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

Odpady przewidziane do odbioru, zgodnie z katalogiem odpadów a także pozostałe informacje zostały określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Termin realizacji odbioru odpadów / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin rozpatrzenia reklamacji / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 189-491918
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: IRG.271.16.2021
Title:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Gąsawa

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
26/11/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.
National registration number: 8840007824
Postal address: ul. Mwtalowców 4
Town: Świdnica
NUTS code: PL517 Wałbrzyski
Postal code: 58-100
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 1 405 248.03 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes KIO
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie:

1)10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: KIO
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022