Services - 35012-2022

21/01/2022    S15

Czechia-Kuřim: Forestry services

2022/S 015-035012

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Lesy města Brna, a.s.
National registration number: 60713356
Postal address: Křížkovského 247/9
Town: Kuřim
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postal code: 66434
Country: Czechia
Contact person: Ing. Jiří Peňáz
E-mail: penaz@lesymb.cz
Internet address(es):
Main address: https://www.lesymb.cz/
Address of the buyer profile: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/60713356
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Správa a rozvoj lesního majetku.

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dynamický nákupní systém - Těžební činnost bez harvestorové technologie a činnost související 2021 - 2024

II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS jsou běžně, obecně dostupné služby související s těžební činností bez harvestorové technologie, tedy s výrobou dříví v lesních porostech obhospodařovaných zadavatelem. Uvažované těžební činnosti nezahrnují výrobu dříví s využitím harvestorové technologie. Jednotlivé těžební činnosti jsou jednoznačně specifikovány v Příloze č. 2 zadávací dokumentace. Zadávání veřejných zakázek v DNS bude probíhat v souladu s § 141 zákona výhradně prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
77210000 Logging services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ064 Jihomoravský kraj
Main site or place of performance:

Místem plnění veřejných zakázek jsou lesní porosty obhospodařované zadavatelem spadající pod organizační jednotky zadavatele uvedené v Příloze č. 4 zadávací dokumentace.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bylyběžně, obecně dostupné služby související s těžební činností bez harvestorové technologie, tedy s výrobou dříví v lesních porostech obhospodařovaných zadavatelem. Uvažované těžební činnosti nezahrnovali výrobu dříví s využitím harvestorové technologie. Jednotlivé těžební činnosti jsou jednoznačně specifikovány v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

CPV: 77200000-2; 77210000-5;

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
A dynamic purchasing system was set up
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 229-564554
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
The notice involves the termination of the dynamic purchasing system published by the above contract notice
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Zadavatel dle § 139 odst. 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o ukončení zavedeného dynamického nákupního systému s názvem "Dynamický nákupní systém - Těžební činnost bez harvestorové technologie a činnost související 2021 - 2024", a to z důvodu ukončení činnosti a podpory elektronického nástroje ppeSystem https://www.ppe.cz/v2/profil/lesymb.

Do dynamického nákupního systému již nebude možné zařadit nové účastníky a zadávat jakékoliv veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému s názvem "Dynamický nákupní systém - Těžební činnost bez harvestorové technologie a činnost související 2021 - 2024".

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022