Diensten - 350130-2018

10/08/2018    S153

Luxemburg-Luxemburg: Verstrekken van technische bijstand voor het actualiseren en ontwikkelen van de processen en procedures van Chafea en het opstellen van een procedurehandboek Chafea

2018/S 153-350130

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (Chafea)
Postadres: Jean Monnet Building, rue Alcide de Gasperi, DRB A3/058
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Postcode: 2920
Land: Luxemburg
E-mail: chafea-adm-procurements@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/chafea/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3890
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Volksgezondheid, consumentenrechten, voedselveiligheid, landbouwproducten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verstrekken van technische bijstand voor het actualiseren en ontwikkelen van de processen en procedures van Chafea en het opstellen van een procedurehandboek Chafea

Referentienummer: CHAFEA/2018/CFT-15/ADM
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79990000 Diverse zakelijke diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Technische bijstand voor het verifiëren, actualiseren en/of ontwikkelen van beschrijvingen van bedrijfsprocessen en procedures en het opstellen van een uitgebreid procedurehandboek.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 230 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Voornaamste plaats van uitvoering:

De kantoren van de contractant of een andere locatie, afhankelijk van de aard van de taken. De vergaderingen met de aanbestedende dienst vinden plaats in Luxemburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dienstverlening zoals beschreven in de aanbestedingsstukken

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Methodologie inzake projectuitvoering / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Projectorganisatie en -beheer / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Toezichthouding en kwaliteit / Weging: 30
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 230 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 10
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/09/2018
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/09/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

Kantoren van Chafea

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

2 vertegenwoordigers per inschrijver mogen de opening van de inschrijvingen bijwonen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/08/2018