Υπηρεσίες - 350138-2018

10/08/2018    S153

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής ΑΠΕ: «Δυνατότητα εναρμόνισης και ευθυγράμμισης των προτύπων υγείας και ασφάλειας για τους αιολικούς σταθμούς σε χερσαίες και υπεράκτιες περιοχές»

2018/S 153-350138

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Energy
Ταχ. διεύθυνση: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Πόλη: Brussels
Κωδικός NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ταχ. κωδικός: 1049
Χώρα: ΒΕΛΓΙΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ENER-TENDER-2018-499@EC.EUROPA.EU
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://ec.europa.eu/energy/en/home
I.3)Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3841
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3841
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Ενέργεια

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής ΑΠΕ: «Δυνατότητα εναρμόνισης και ευθυγράμμισης των προτύπων υγείας και ασφάλειας για τους αιολικούς σταθμούς σε χερσαίες και υπεράκτιες περιοχές»

Αριθμός αναφοράς: ENER/C1/2018-499
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
73210000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι να αναλύσει τις δυνατότητες εναρμόνισης και ευθυγράμμισης των προτύπων υγείας και ασφάλειας κατά τη λειτουργία, τη συντήρηση και τον παροπλισμό των αιολικών σταθμών και την κατασκευή τους τόσο σε παράκτιες όσο και σε υπεράκτιες περιοχές.

II.1.5)Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 700 000.00 EUR
II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
73210000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

Τα καθήκοντα θα εκτελεστούν στα γραφεία του αναδόχου. Οι συναντήσεις μεταξύ της Επιτροπής και του αναδόχου να διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις της Επιτροπής στις Βρυξέλλες.

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Η μελέτη θα πρέπει να πληροί τους ακόλουθους στόχους:

— να παρέχει μια επισκόπηση της ισχύουσας ή σε στάδιο προετοιμασίας νομοθεσίας που επιτρέπει την εύκολη αναγνώριση των κοινών στοιχείων και των δυνητικών διαφορών,

— να παρέχει μια επισκόπηση των προτύπων και διαδικασιών πιστοποίησης σε ισχύ ή σε στάδιο π[ροετοιμασίας όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και το τεχνικό τους περιεχόμενο,

— να καθιερώσει μια ευρεία συμφωνία στον τομέα της αιολικής ενέργειας σε μια διαδικασία για τον εντοπισμό τομέων όπου η περαιτέρω εναρμόνιση ή ευθυγράμμιση θα μπορούσε να είναι επωφελής,

— να αναπτύξει μια λεπτομερή μεθοδολογία που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση, την εκτίμηση και την ιεράρχηση της ενδεχόμενης εναρμόνισης ή ευθυγράμμισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή η μεθοδολογία θα πρέπει να υποστηριχθεί με σθένος όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα της αιολικής ενέργειας,

— να παρουσιάσει έναν κατάλογο με 15-30 πιθανές πρωτοβουλίες για την υγεία και την ασφάλεια στον τομέα της αιολικής ενέργειας και τα αναμενόμενα κοινωνικοοικονομικά οφέλη τους.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
II.2.6)Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 700 000.00 EUR
II.2.7)Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 15
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
II.2.10)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Ορίζοντας 2020, πρόγραμμα εργασίας 2018-2020

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.1.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.1.3)Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
III.2)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.2.3)Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.2)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 14/09/2018
Τοπική ώρα: 16:00
IV.2.3)Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους
IV.2.4)Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Αγγλικά
IV.2.6)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.2.7)Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 18/09/2018
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:

Directorate-General for Energy, Unit C/1, Rue De Mot 24, 1040 Brussels, ΒΈΛΓΙΟ

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραστούν στη συνεδρίαση αποσφράγισης ή να εκπροσωπηθούν από 1 μόνο άτομο. Στο τέλος της συνεδρίασης αποσφράγισης ο πρόεδρος της επιτροπής αποσφράγισης θα ανακοινώσει τις επωνυμίες των υποψηφίων και την απόφαση σχετικά με την αποδοχή κάθε υποβληθείσας προσφοράς. Δεν θα ανακοινωθούν οι τιμές που αναφέρονται στις προσφορές.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Ταχ. διεύθυνση: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Πόλη: Strasbourg
Ταχ. κωδικός: 67001
Χώρα: ΓΑΛΛΙΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eo@ombudsman.europa.eu
Τηλέφωνο: +33 3881-72313
Φαξ: +33 3881-79062
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Εντός 2 μηνών από την ημερομηνία της επιστολής κοινοποίησης του αποτελέσματος της προσφοράς ή, ελλείψει τέτοιας, από την ημερομηνία κατά την οποία ο προσφεύγων έλαβε γνώση. Η υποβολή της καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν δύναται ούτε να παρατείνει την προθεσμία ούτε να έχει ως αποτέλεσμα την ισχύ νέας προθεσμίας.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Γενικό Δικαστήριο
Ταχ. διεύθυνση: Rue du Fort Nidergerünewald
Πόλη: Luxembourg
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Τηλέφωνο: +352 4303-1
Φαξ: +352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://curia.europa.eu
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
03/08/2018