Servicii - 350138-2018

10/08/2018    S153

Belgia-Bruxelles: Asistență tehnică pentru dezvoltarea și implementarea politicilor privind SRE: „Potențial de armonizare și aliniere a standardelor de sănătate și siguranță pentru centralele eoliene în cadrul amplasamentelor de tip onshore, precum și de tip offshore“

2018/S 153-350138

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Energy
Adresă: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: ENER-TENDER-2018-499@EC.EUROPA.EU
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/energy/en/home
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3841
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3841
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Energie

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Asistență tehnică pentru dezvoltarea și implementarea politicilor privind SRE: „Potențial de armonizare și aliniere a standardelor de sănătate și siguranță pentru centralele eoliene în cadrul amplasamentelor de tip onshore, precum și de tip offshore“

Număr de referinţă: ENER/C1/2018-499
II.1.2)Cod CPV principal
73210000 Servicii de consultanţă în cercetare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului este de a analiza potențialul de armonizare și de aliniere a standardelor de sănătate și siguranță în exploatarea, întreținerea și dezafectarea centralelor eoliene și construcția acestora în cadrul amplasamentelor de tip onshore, precum și de tip offshore.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 700 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
73210000 Servicii de consultanţă în cercetare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Locul principal de executare:

Sarcinile vor fi executate la sediul contractantului. Ședințele între contractant și Comisie vor fi organizate la sediul Comisiei din Bruxelles.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Studiul ar trebui să îndeplinească următoarele obiective:

— furnizarea unei imagini de ansamblu a legislației în vigoare sau în curs de pregătire care permite identificarea facilă a elementelor comune și a eventualelor diferențe,

— furnizarea unei prezentări generale a standardelor și a procedurilor de certificare în vigoare sau în curs de pregătire în ceea ce privește domeniul de aplicare și conținutul tehnic al acestora,

— stabilirea unui acord amplu în sectorul energiei eoliene printr-un proces de identificare a domeniilor în care armonizarea sau alinierea ulterioară ar putea fi benefică,

— elaborarea unei metodologii detaliate care să poată fi utilizată pentru calificarea, evaluarea și prioritizarea armonizării sau alinierii potențiale la nivel european. Această metodologie ar trebui să fie puternic susținută de către toate părțile interesate din sectorul energiei eoliene,

— prezentarea unui catalog care să conțină 15-30 potențiale inițiative de sănătate și siguranță pentru sectorul energiei eoliene și beneficiile socio-economice preconizate ale acestora.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 700 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 15
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul de lucru Orizont 2020 2018-2020

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 14/09/2018
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 18/09/2018
Ora locală: 10:00
Locul:

Directorate-general for Energy, Unit C/1, Rue De Mot 24, 1040 Brussels, BELGIA

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Ofertanții pot participa la ședință, însă pot fi reprezentați de maximum 1 persoană. La finalul ședinței de deschidere, președintele comitetului de deschidere va prezenta numele ofertanților și decizia referitoare la gradul de admisibilitate a fiecărei oferte primite. Prețurile menționate în oferte nu vor fi comunicate.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 3881-72313
Fax: +33 3881-79062
Adresă internet: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la data scrisorii de notificare cu privire la rezultatul licitației sau, în lipsa acesteia, de la data la care reclamantul a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen-limită pentru utilizarea căilor de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Nidergerünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/08/2018