Služby - 350140-2018

10/08/2018    S153

Belgicko-Brusel: Aktualizácia nariadenia o preprave odpadu 1418/2007

2018/S 153-350140

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Trade, Directorate D – Sustainable Development; Economic Partnership Agreements – African, Caribbean and Pacific and Agri–Food
Poštová adresa: Charlemagne Building, Rue de la Loi 170
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: B-1049
Štát: Belgicko
E-mail: trade-contracts@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3921
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Aktualizácia nariadenia o preprave odpadu 1418/2007

Referenčné číslo: TRADE2018/D1/D06
II.1.2)Hlavný kód CPV
73200000 Poradenstvo pre výskum a vývoj
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Všeobecným cieľom obstarávania je zostaviť údaje o požiadavkách či obmedzení právnych predpisov (ak existujú) týkajúce sa dovozu odpadu, ktorý nepredstavuje nebezpečenstvo (t. j. odpadu, ktorý nepodlieha Bazilejskému dohovoru) vo všetkých krajinách a územiach, ktoré nie sú členmi EÚ ani OECD vrátane akýchkoľvek špecifických požiadaviek na odpad, ktorý je určený na zhodnotenie alebo likvidáciu. Obstarávanie sa bude týkať aj získania informácií o stanoviskách orgánov a priemyselných subjektov, pokiaľ ide o najlepšie spôsoby podpory medzinárodného obchodu s druhotnými surovinami (t. j. triedený odpad), pri zabezpečení, aby takýto odpad nepoškodzoval životné prostredie.

Štúdia zistí aktuálne informácie o požiadavkách právnych predpisov (ak existujú) na dovoz odpadu nepredstavujúceho nebezpečenstvo v krajinách a na územiach, ktoré nie sú členmi OECD, vrátane akýchkoľvek požiadaviek, pri ktorých sa odlišuje dovoz na účely zhodnocovania od dovozu na účely likvidácie.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 230 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Opis obstarávania:

Od dodávateľa sa očakáva, že sa obráti na orgány vo všetkých krajinách a na všetkých územiach, ktoré nie sú členmi OECD, aby si overil aktuálne oficiálne informácie. Dodávateľ zabezpečí internetovú stránku, na ktorej bude poskytovať údaje zo štúdie v angličtine. Dodávateľ musí počítať s cestou do Pekingu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 230 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 19/10/2018
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina, Írčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 23/10/2018
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Európska komisia, DG Trade, Charlemagne Building, Rue de la Loi 170, 1040 Brussels, BELGICKO

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť maximálne 2 zástupcovia za každého uchádzača. Uchádzač musí zaslať celé meno, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a číslo preukazu totožnosti alebo pasu zástupcov aspoň 2 pracovné dni vopred na adresu: TRADE-CONTRACTS@ec.europa.eu Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3)

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
03/08/2018