Diensten - 350142-2018

10/08/2018    S153

Luxemburg-Luxemburg: AO 10708 Indexering en juridische analyse van EU-documenten

2018/S 153-350142

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bureau voor publicaties van de Europese Unie
Postadres: 2 rue Mercier
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Postcode: L-2985
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Ms Valeria Sciarrino
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Telefoon: +352 292944331
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://publications.europa.eu
Adres van het kopersprofiel: https://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: boulevard Konrad Adenauer Kirchberg
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://curia.europa.eu
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Plateau du Kirchberg
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg
Postcode: L-2929
Land: Luxemburg
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://europarl.europa.eu
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3610
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

AO 10708 Indexering en juridische analyse van EU-documenten

Referentienummer: AO 10708
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79130000 Juridische documentatie en certificering
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van deze oproep tot inschrijving is het selecteren van maximaal 2 ondernemers die metagegevens in elektronische vorm controleren, produceren en leveren voor wettelijke, administratieve of beleidsgeoriënteerde documenten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 600 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Voornaamste plaats van uitvoering:

in de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De doelstelling van deze oproep tot inschrijving is het selecteren van maximaal 2 ondernemers die metagegevens in elektronische vorm controleren, produceren en leveren voor wettelijke, administratieve of beleidsgeoriënteerde documenten en wettelijke procedures van EU-instellingen en -instanties, en voor nationale uitspraken op het gebied van burgerlijke en handelszaken met inbegrip van de productie en/of vertaling van samenvattingen in/naar het Engels, Frans en Duits. De ondernemers moeten eveneens de referenties in de uitspraken van het Hof en in de adviezen van de advocaat-generaal coderen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 600 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 51
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zoals aangegeven in de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

zoals aangegeven in de aanbestedingsstukken.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

zoals aangegeven in de aanbestedingsstukken.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

De looptijd van de opdracht bedraagt 51 maanden en omvat een opstartfase van 3 maanden om alle noodzakelijke procedures en infrastructuren op te zetten.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/10/2018
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/10/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg, Luxemburg

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Van elke inschrijver mag een gevolmachtigde vertegenwoordiger de opening van de inschrijvingen bijwonen. Ondernemingen die de opening willen bijwonen, dienen dit minstens 24 uur van tevoren per e-mail mee te delen op volgend adres: op-appels-offres@publications.europa.eu

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanbestedingsstukken zijn beschikbaar op de website voor e-tendering: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3610

Verzoeken om nadere inlichtingen mogen uitsluitend worden ingediend via e-tendering.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het de klager bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe periode voor het instellen van een beroep.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/08/2018