Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 350142-2018

10/08/2018    S153

Luksemburg-Luksemburg: AO 10708 Indeksowanie i analiza prawna dokumentów Unii Europejskiej

2018/S 153-350142

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Publikacji Unii Europejskiej
Adres pocztowy: 2 rue Mercier
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
Kod pocztowy: L-2985
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Ms Valeria Sciarrino
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Tel.: +352 292944331
Adresy internetowe:
Główny adres: https://publications.europa.eu
Adres profilu nabywcy: https://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: boulevard Konrad Adenauer Kirchberg
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://curia.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: Plateau du Kirchberg
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
Kod pocztowy: L-2929
Państwo: Luksemburg
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://europarl.europa.eu
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3610
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

AO 10708 Indeksowanie i analiza prawna dokumentów Unii Europejskiej

Numer referencyjny: AO 10708
II.1.2)Główny kod CPV
79130000 Usługi prawne w zakresie dokumentów oraz uwierzytelniania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest wyłonienie nie więcej, niż 2 wykonawców, którzy zweryfikują, opracują i dostarczą metadane w formie elektronicznej, które posłużą w dokumentacji dotyczącej ustawodawstwa, administracji lub polityki.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 600 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba wykonawcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest wyłonienie nie więcej niż 2 podmiotów gospodarczych, których zadaniem będzie weryfikacja, opracowanie i dostarczanie metadanych w formie elektronicznej na potrzeby dokumentów i procedur legislacyjnych, administracyjnych lub ukierunkowanych na politykę, pochodzących od instytucji lub organów UE, oraz na potrzeby orzeczeń krajowych w sprawach cywilnych i handlowych, w tym sporządzanie i tłumaczenie podsumowań na język angielski, francuski i niemiecki, jak również zamieszczanie odniesień w orzeczeniach Trybunału i w opiniach rzeczników generalnych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 600 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 51
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Jak określono w dokumentacji przetargowej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Jak określono w dokumentacji przetargowej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Jak określono w dokumentacji przetargowej.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 2
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której okres obowiązywania przekracza cztery lata:

Czas trwania umowy wynosi 51 miesięcy i obejmuje 3-miesięczny etap wstępny poświęcony ustanowieniu wszystkich niezbędnych procedur i infrastruktury.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/10/2018
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/10/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg, LUKSEMBURG

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W sesji otwarcia ofert może uczestniczyć 1 upoważniony przedstawiciel każdego oferenta. Przedsiębiorstwa wyrażające chęć uczestnictwa w sesji otwarcia są proszone o zgłoszenie tego zamiaru poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem na następujący adres: op-appels-offres@publications.europa.eu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

The procurement documents are available via eTendering: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3610

Wszelkie wnioski o dodatkowe informacje należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy eTendering.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/08/2018