29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Usługi - 350142-2018

10/08/2018    S153

Luksemburg-Luksemburg: AO 10708 Indeksowanie i analiza prawna dokumentów Unii Europejskiej

2018/S 153-350142

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Urząd Publikacji Unii Europejskiej
Adres pocztowy: 2 rue Mercier
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
Kod pocztowy: L-2985
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Ms Valeria Sciarrino
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Tel.: +352 292944331
Adresy internetowe:
Główny adres: https://publications.europa.eu
Adres profilu nabywcy: https://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: boulevard Konrad Adenauer Kirchberg
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://curia.europa.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: Plateau du Kirchberg
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
Kod pocztowy: L-2929
Państwo: Luksemburg
E-mail: op-appels-offres@publications.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://europarl.europa.eu
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3610
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

AO 10708 Indeksowanie i analiza prawna dokumentów Unii Europejskiej

Numer referencyjny: AO 10708
II.1.2)Główny kod CPV
79130000 Usługi prawne w zakresie dokumentów oraz uwierzytelniania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest wyłonienie nie więcej, niż 2 wykonawców, którzy zweryfikują, opracują i dostarczą metadane w formie elektronicznej, które posłużą w dokumentacji dotyczącej ustawodawstwa, administracji lub polityki.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 600 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba wykonawcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest wyłonienie nie więcej niż 2 podmiotów gospodarczych, których zadaniem będzie weryfikacja, opracowanie i dostarczanie metadanych w formie elektronicznej na potrzeby dokumentów i procedur legislacyjnych, administracyjnych lub ukierunkowanych na politykę, pochodzących od instytucji lub organów UE, oraz na potrzeby orzeczeń krajowych w sprawach cywilnych i handlowych, w tym sporządzanie i tłumaczenie podsumowań na język angielski, francuski i niemiecki, jak również zamieszczanie odniesień w orzeczeniach Trybunału i w opiniach rzeczników generalnych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 600 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 51
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Jak określono w dokumentacji przetargowej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Jak określono w dokumentacji przetargowej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Jak określono w dokumentacji przetargowej.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 2
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której okres obowiązywania przekracza cztery lata:

Czas trwania umowy wynosi 51 miesięcy i obejmuje 3-miesięczny etap wstępny poświęcony ustanowieniu wszystkich niezbędnych procedur i infrastruktury.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/10/2018
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/10/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg, LUKSEMBURG

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W sesji otwarcia ofert może uczestniczyć 1 upoważniony przedstawiciel każdego oferenta. Przedsiębiorstwa wyrażające chęć uczestnictwa w sesji otwarcia są proszone o zgłoszenie tego zamiaru poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem na następujący adres: op-appels-offres@publications.europa.eu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

The procurement documents are available via eTendering: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3610

Wszelkie wnioski o dodatkowe informacje należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy eTendering.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/08/2018