Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 350373-2021

12/07/2021    S132

België-Hasselt: Ontsmettingsmiddelen

2021/S 132-350373

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vzw Jessa Ziekenhuis
Postadres: Salvatorstraat 20
Plaats: Hasselt
NUTS-code: BE224 Arr. Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
Contactpersoon: mevrouw Chantal Stas
E-mail: chantal.stas@jessazh.be
Telefoon: +32 11335893
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.jessazh.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/562/LQ/2021
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ziekenhuis
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst: aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen en reiniging- en desinfectieproducten voor cleanrooms van labo en apotheek

Referentienummer: CS-2021-003
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24455000 Ontsmettingsmiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het betreft reinigende ontsmettingsproducten voor de ontsmetting van oppervlaktes, medische hulpmiddelen, Laff kasten, [...].

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tyvek overalls

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24455000 Ontsmettingsmiddelen
33199000 Kleding voor medisch personeel
35113400 Beschermende en veiligheidskleding
35113410 Beschermende kleding tegen biologische en chemische stoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE224 Arr. Hasselt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Extern centraal magazijn, Ekkelgaarden 14 te 3500 Hasselt.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Levertrouwbaarheid / Weging: 20
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reinigings- en persoonlijke beschermingsmiddelen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24455000 Ontsmettingsmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE224 Arr. Hasselt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Extern centraal magazijn, Ekkelgaarden 14 te 3500 Hasselt.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwalteit / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Service na verkoop / Weging: 30
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reinigings- en desinfectieproducten

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24455000 Ontsmettingsmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE224 Arr. Hasselt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Extern centraal magazijn, Ekkelgaarden 14 te 3500 Hasselt.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie II.2.1)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Service na verkoop / Weging: 30
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie neergelegde boekjaren of afhankelijk van de datum waarop de kandidaat met zijn activiteit is begonnen en voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn op niveau van de Belgische vennootschap. Indien de kandidaat om redenen die hij moet verantwoorden, niet in staat is de gevraagde referenties voor te leggen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht.

Eventuele minimumeisen:

1. Deze omzet dient minstens gelijk te zijn aan twee keer de offerteprijs van de percelen waarvoor de inschrijver een offerte indient.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. lijst van klanten gedurende de afgelopen drie jaar met het totaal bedrag, excl. btw van de leveringen per jaar omzet in verhouding tot dit dossier;

2. lijst van klanten gedurende de afgelopen drie jaar met het totaal bedrag, excl. btw van de leveringen per jaar omzet in verhouding tot dit dossier;

3. enkel voor perceel 2: De technische- en veiligheidsfiche per aangeboden product;

4. enkel voor perceel 3: De technische- en veiligheidsfiche per aangeboden product;

5. enkel voor perceel 3: Een desinfectiemiddel (PT2-biociden, product type 2);

6. de inschrijver voegt bij zijn offerte de nodige vergunningen en certificaten die hem toelaten zijn producten in België op de markt te brengen;

7. de inschrijver moet aantonen dat alle aangeboden referenties voldoen aan de bepalingen uit de MDR 2017/745;

8. de inschrijver moet aantonen dat alle aangeboden referenties voldoen aan de bepalingen uit de MDR 2017/745.

Eventuele minimumeisen:

1. drie voornaamste klantreferenties;

2. drie voornaamste klantreferenties met een gelijkwaarde omvang als dit dossier;

3. De technische- en veiligheidsfiche per aangeboden product;

4. zie minimum informatie op veiligheidsfiche en technische fiche beschreven onder III. Technische bepalingen van perceel 3;

5. Een desinfectiemiddel (PT2-biociden, product type 2) moet goedgekeurd / geregistreerd zijn via de Belgische of Europese procedure;

6. Bij vergunningen en certificaten:

— zijn productie en/of distributievergunningen van het FAGG voor productie en/of distributie van medische hulpmiddelen in BELGIË,

— de registratie van zijn aangeboden producten bij het FAGG voor wat betreft alle producten toepasbaar onder de geneesmiddelenwetgeving,

— ISO 13485 certificering medische hulpmiddelen voor de toepasbare producten in alle percelen,

— de inschrijver moet aantonen via certificaten opgesteld door een notified body dat alle aangeboden referenties beschikken over een CE-markering en voldoen aan de Medical Device Directive,

7. Aanleveren van een MDR readyness-statement;

8. Aanleveren van een MDR readyness-statement.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/08/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 26/02/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/08/2021
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt
Postadres: Parklaan 25/2
Plaats: Hasselt
Postcode: 3500
Land: België
E-mail: rechtbank@hasselt.be
Telefoon: +32 11374154
Internetadres: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van-eerste-aanleg/rechtbank-eerste-aanleg-limburg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/07/2021