The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 350476-2019

25/07/2019    S142

Poland-Bydgoszcz: Miscellaneous health services

2019/S 142-350476

Social and other specific services – public contracts

Contract award notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Postal address: ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Town: Bydgoszcz
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postal code: 85-090
Country: Poland
Contact person: Marlena Dąbek
E-mail: przetarg@bg.policja.gov.pl
Telephone: +48 52525-52-28
Fax: +48 52525-53-19
Internet address(es):
Main address: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz
I.4)Type of the contracting authority
Other type: administracja rządowa terenowa
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych dla potrzeb KPP w Żninie oraz innych jednostek woj. kujawsko-pomorskiego

Reference number: SZPiFP- 83-19
II.1.2)Main CPV code
85140000 Miscellaneous health services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych dla potrzeb KPP w Żninie oraz innych jednostek woj. kujawsko-pomorskiego, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w Rozdziale III w załączniku nr 1 do Ogłoszenia - SIWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
85121000 Medical practice services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Main site or place of performance:

Żnin

II.2.4)Description of the procurement:

Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych dla potrzeb KPP w Żninie oraz innych jednostek woj. kujawsko-pomorskiego, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w Rozdziale III w załączniku nr 1 do Ogłoszenia - SIWZ.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Form of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.10)Identification of the national rules applicable to the procedure:
IV.1.11)Main features of the award procedure:

1. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy działu III rozdział 6 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednio akty Wykonawcze wydane na jej podstawie.

2. Szczegółowe zasady przeprowadzenia postępowania określają załączniki do Ogłoszenia dostępne na platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz: Załącznik nr 1 - SIWZ, Załącznik nr 2 - formularz oferta, Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia, Załącznik nr 4 - istotne postanowienia umowy.

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 083-197660
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:

Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, że oferta Wykonawcy Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Szpitalna 30, 88-400 Żnin, POLSKA, która jest ofertą z najniższą ceną wynoszącą 82 100,00 PLN brutto przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 65 050,00 PLN brutto.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się nie zgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednim własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu,a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeśli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Departament Odwołań UZP
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/07/2019