Доставки - 350549-2019

25/07/2019    S142

България-Бургас: Моторни масла

2019/S 142-350549

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Бургасбус“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 812114467
Пощенски адрес: ул. „Индустриална“ № 1
Град: Бургас
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Кета Петрова
Електронна поща: burgas_bus@b-trust.org
Телефон: +359 56988240
Факс: +359 56846763
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.burgasbus.info
Адрес на профила на купувача: https://sop.bg/burgasbus-221/proceduri-20-1-zop/a1-0005113.html.
I.6)Основна дейност
Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на моторно масло и антифриз за нуждите на „Бургасбус“ ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството

II.1.2)Основен CPV код
09211100 Моторни масла
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на моторно масло и антифриз за нуждите на „Бургасбус“ ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 67 840.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на моторно масло за нуждите на „Бургасбус“ ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09211100 Моторни масла
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на моторно масло за нуждите на „Бургасбус“ ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на антифриз за нуждите на „Бургасбус“ ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
24951311 Антифриз
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на антифриз за нуждите на „Бургасбус“ ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса
Обяснение:

Обекта на поръчката е доставка на стоки, които се търгуват на стоковата борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерски съвет.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 609
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Доставка на моторно масло за нуждите на „Бургасбус“ ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
19/07/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Шико Адванс“ ООД
Национален регистрационен номер: 131357179
Пощенски адрес: ж.к. „Младост 1“, бл. 28, вх. 8, ет. 8, ап. 144
Град: София
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: shico_advance@yahoo.com
Телефон: +359 555654789
Факс: +359 10829283
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 42 500.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 41 650.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 608
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Доставка на антифриз за нуждите на „Бургасбус“ ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
19/07/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Шико Адванс“ ООД
Национален регистрационен номер: 131357179
Пощенски адрес: ж.к. „Младост 1“, бл. 28, вх. 8, ет. 8, ап. 144
Град: София
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: shico_advance@yahoo.com
Телефон: +359 555654789
Факс: +359 10829283
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 26 500.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 26 190.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/07/2019