Доставки - 350549-2019

25/07/2019    S142

България-Бургас: Моторни масла

2019/S 142-350549

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Бургасбус“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 812114467
Пощенски адрес: ул. „Индустриална“ № 1
Град: Бургас
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Кета Петрова
Електронна поща: burgas_bus@b-trust.org
Телефон: +359 56988240
Факс: +359 56846763

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.burgasbus.info

Адрес на профила на купувача: https://sop.bg/burgasbus-221/proceduri-20-1-zop/a1-0005113.html.

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.6)Основна дейност
Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на моторно масло и антифриз за нуждите на „Бургасбус“ ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството

II.1.2)Основен CPV код
09211100 Моторни масла
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на моторно масло и антифриз за нуждите на „Бургасбус“ ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 67 840.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на моторно масло за нуждите на „Бургасбус“ ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09211100 Моторни масла
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на моторно масло за нуждите на „Бургасбус“ ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Доставка на антифриз за нуждите на „Бургасбус“ ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
24951311 Антифриз
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на антифриз за нуждите на „Бургасбус“ ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса
Обяснение:

Обекта на поръчката е доставка на стоки, които се търгуват на стоковата борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерски съвет.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 609
Обособена позиция №: 1
Наименование:

Доставка на моторно масло за нуждите на „Бургасбус“ ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
19/07/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Шико Адванс“ ООД
Национален регистрационен номер: 131357179
Пощенски адрес: ж.к. „Младост 1“, бл. 28, вх. 8, ет. 8, ап. 144
Град: София
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: shico_advance@yahoo.com
Телефон: +359 555654789
Факс: +359 10829283
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 42 500.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 41 650.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 608
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Доставка на антифриз за нуждите на „Бургасбус“ ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
19/07/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Шико Адванс“ ООД
Национален регистрационен номер: 131357179
Пощенски адрес: ж.к. „Младост 1“, бл. 28, вх. 8, ет. 8, ап. 144
Град: София
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: shico_advance@yahoo.com
Телефон: +359 555654789
Факс: +359 10829283
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 26 500.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 26 190.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/07/2019