Services - 35057-2022

21/01/2022    S15

Poland-Katowice: System and support services

2022/S 015-035057

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Województwo Śląskie
National registration number: 9542770064
Postal address: ul. Ligonia 46
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-037
Country: Poland
Contact person: Jacek Spyt, Leszek Wawszczyk, Małgorzata Stefańska - w sprawach merytorycznych, Artur Góra - w sprawach proceduralnych
E-mail: zamowienia@slaskie.pl
Telephone: +48 327740025
Internet address(es):
Main address: https://www.slaskie.pl
Address of the buyer profile: https://bip.slaskie.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Świadczenie usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania, wchodzącego w skład pakietu RATUSZ® w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Reference number: ZP/ WR-Z/25/2021
II.1.2)Main CPV code
72250000 System and support services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Świadczenie usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania, wchodzącego w skład pakietu RATUSZ® w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 430 232.00 PLN
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
II.2.4)Description of the procurement:

Świadczenie usługi serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania, wchodzącego w skład pakietu RATUSZ® w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • protection of exclusive rights, including intellectual property rights
Explanation:

Zamawiający jest użytkownikiem zintegrowanego pakietu oprogramowania RATUSZ, w skład którego wchodzą systemy kadrowe, płacowe, systemy finansowe i księgowe. Z uwagi na wykonywanie pracy i dalsze realizowanie zadań przez Zamawiającego, niezbędne jest udzielenie zamówienia na usługę serwisu i nadzoru autorskiego nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania, wchodzącego w skład pakietu RATUSZ® w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Firma REKORD Systemy Informatyczne Spółka z o.o., zgodnie ze złożonym Oświadczeniem, jest autorem, jedynym wykonawcą i dostawcą pakietu oprogramowania RATUSZ®, posiada wszelkie prawa autorskie do systemów, w tym wyłączne prawo do ich modyfikacji. Jednocześnie jest jedyną firmą świadczącą serwis oraz nadzór autorski nad oprogramowaniem, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania wyżej wymienionego oprogramowania.

W związku z powyższym brak praw autorskich do ww. programu uniemożliwia Zamawiającemu ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkurencyjnym.

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: REKORD Systemy Informatyczne Spółka z o.o.
National registration number: 5470171440
Postal address: Kasprowicza 5
Town: Bielsko-Biała
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 43-300
Country: Poland
E-mail: rekord@rekord.com.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 430 232.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

5. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

6. Na orzeczenie Izy oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Izby.

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022