Leveringen - 350586-2020

24/07/2020    S142

Italië-Rome: Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling

2020/S 142-350586

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 106-257930)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Trenitalia SpA — Direzione logistica industriale
Postadres: piazza della Croce Rossa 1
Plaats: Roma
NUTS-code: IT ITALIA
Postcode: 00161
Land: Italië
E-mail: d.scarpi@trenitalia.it
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.acquistionline.trenitalia.it

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EGPA 8623 — rettifica

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34630000 Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

EGPA 8623 — rettifica

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/07/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 106-257930

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
In plaats van:
Datum: 22/07/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 07/09/2020
Plaatselijke tijd: 13:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalità di apertura delle offerte
In plaats van:
Datum: 29/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 14/09/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: