Dostawy - 350600-2019

25/07/2019    S142

Polska-Katowice: Rury i osprzęt

2019/S 142-350600

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 133-328139)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adres pocztowy: ul. Powstańców 30
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-039
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Hadam oraz Artur Mandrysz
E-mail: artur.mandrysz@pgg.pl
Tel.: +48 32/7161481
Faks: +48 32/7572304
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgg.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa rur z tworzyw sztucznych do instalacji kopalnianych w Oddziałach KWK Ruda Ruch „Bielszowice” oraz KWK „Wujek” należących do Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych

Numer referencyjny: 701902794/01.
II.1.2)Główny kod CPV
44163000 Rury i osprzęt
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rur z tworzywa sztucznego do transportu wody kopalnianej, gazów inercyjnych i metanu przeznaczonych do zabudowy w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny w Oddziałach KWK Ruda Ruch „Bielszowice” oraz KWK „Wujek” należących do Polskiej Grupy Górniczej S.A. w ramach składów konsygnacyjnych – nr grupy 252-12 w ilości i rodzaju określonym w Formularzu Ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zmówienia został podzielony na 5 zadań.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 133-328139

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zadanie nr 1
Zamiast:

Rura z tworzywa sztucznego Bossa śr. zew.110+/- 2 mm PN 25 do transportu wody kopalnianej, gazów i metanu — 3 710 m.

Powinno być:

Rura z tworzywa sztucznego Bossa śr. zew. 110+/- 2 mm śr. wew. min. 85 mm PN 25 do transportu wody kopalnianej, gazów i metanu - 3 710 m.

Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zadanie nr 2
Zamiast:

Rura z tworzywa sztucznego Bossa śr. zew.160+/- 2 mm pn 25 do transportu wody kopalnianej, gazów i metanu — 400 m.

Powinno być:

Rura z tworzywa sztucznego Bossa śr. zew.160+/- 2 mm śr. wew. min. 125 mm pn 25 do transportu wody kopalnianej, gazów i metanu - 400 m.

Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zadanie nr 3
Zamiast:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. zew. 215+/- 2 mm długość 6000 mm pn 40 do transportu wody kopalnianej — 100 szt.

Powinno być:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. zew. 220+/- 5 mm śr. wew. min. 185 mm długość 6 000 mm pn 40 do transportu wody kopalnianej - 100 szt.

Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zadanie nr 4
Zamiast:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew. 102 x 5000 mm +/- 2 mm 4,00 MPa do wody z wewnętrzną wykładziną — 600 szt.

Powinno być:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew. 102x5 000 mm +/- 4 mm 4,00 MPa do wody kopalnianej - 600 szt.

Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zadanie nr 5
Zamiast:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew. 102x5 000 mm +/- 2 mm 4,00 MPa do wody z wewnętrzną wykładziną preizolowana — 600 szt.

Powinno być:

Rura z tworzywa sztucznego kołnierzowa śr. wew. 102x5 000 mm +/- 4 mm 4,00 MPa do wody kopalnianej preizolowana - 600 szt.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 25/07/2019
Czas lokalny: 09:45
Powinno być:
Data: 08/08/2019
Czas lokalny: 09:45
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 23/09/2019
Powinno być:
Data: 07/10/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/07/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/08/2019
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w dniu 8.8.2019 r. o godz. 10:00 w Centrum Logistyki Materiałowej Polskiej Grupy Górniczej S.A., 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1, POLSKA — pokój nr 117, I piętro.