Services - 35067-2022

21/01/2022    S15

Poland-Ciężkowice: Refuse and waste related services

2022/S 015-035067

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Ciężkowice
National registration number: 8731014848
Postal address: ul. Tysiąclecia 19
Town: Ciężkowice
NUTS code: PL217 Tarnowski
Postal code: 33-190
Country: Poland
Contact person: Dariusz Zięcina
E-mail: przetargi@ciezkowice.pl
Telephone: +48 146285840
Fax: +48 146285820
Internet address(es):
Main address: https://platformazakupowa.pl/
Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/ciezkowice
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY CIĘŻKOWICE ORAZ OD GMINNYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ ODPADÓW Z CMENTARZA KOMUNALN

Reference number: GI.271.81.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ciężkowice oraz od gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz odpadów z cmentarza komunalnego w roku 2022”.

2. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

CZĘŚĆ I – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ciężkowice”.

CZĘŚĆ II – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz odpadów z cmentarza komunalnego”.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 408 890.55 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ciężkowice”

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90511000 Refuse collection services
90511200 Household-refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90533000 Waste-tip management services
90514000 Refuse recycling services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
NUTS code: PL217 Tarnowski
Main site or place of performance:

Teren Gminy Ciężkowice

II.2.4)Description of the procurement:

1) Przedmiotem zamówienia w części I jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zebranych od właścicieli z nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Ciężkowice tj. z sołectw: Ciężkowice, Bogoniowice, Bruśnik, Falkowa, Jastrzębia, Ostrusza, Kipszna, Kąśna Dolna, Kąśna Górna, Pławna, Siekierczyna, Tursko, Zborowice oraz organizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), zapisami Uchwały Nr XXXIV/510/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017r., w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, zmienionej Uchwałą nr XXXVI/543/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2017r. oraz Uchwałą XLII/644/17 przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciężkowice, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/132/20 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 21 stycznia 2020 r., zmienionej Uchwałą Nr XV/141/ Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 26 lutego 2020r., zmienionej Uchwałą Nr XIX/176/20 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 września 2020r. oraz zgodnie z uchwałami wynikającymi z ww. ustawy.

2) Dane liczbowe pomocne przy wycenie zamówienia:

2.1) Powierzchnia Gminy Ciężkowice wynosi 103 km2, w tym teren zabudowany 10,67 km2.

2.2) Liczba osób zameldowanych na stałe na terenie Gminy Ciężkowice wynosiła na dzień 31.08.2021 r. wynosiła 11442 osób, czasowo- 138, ogółem- 11305 osób.

2.3) Szacowana liczba nieruchomości zamieszkałych wg. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 2873.

2.4) Szacowana liczba nieruchomości o utrudnionym dojeździe do posesji – 8 % ogółu nieruchomości zamieszkałych, przy czym zaleca się wykonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskania wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty.

3) Charakterystyka odbieranych odpadów

3.1) odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (pozostałości po segregacji) - gromadzone będą w pojemnikach będących w posiadaniu właścicieli nieruchomości lub workach koloru czarnego z napisem odpady zmieszane.

Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny (pozostałości po segregacji) poprzez przekazanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i zasadą bliskości (art. 20 ustawy o odpadach) oraz przedstawienie Zamawiającemu raz na miesiąc wraz z fakturą za wykonaną usługę dowodów potwierdzających te czynności, tj. karty przekazania odpadów za poprzedni miesiąc wraz informacją nt. instalacji komunalnej do której ww. odpady zostały przekazane.

3.2) odpady komunalne zbierane selektywnie

Odpady komunalne zbierane selektywnie:

a. w systemie workowym: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, z uwzględnieniem bioodpadów, popiół, pozostałe odpady segregowane.

b. w PSZOK oraz poprzez Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK): papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony w ilości 4-5 sztuk od samochodów osobowych, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym.

Szczegółowy opis i zakres zawarty jest w treści SWZ z załącznikami.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres rozliczenia usługi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności faktur / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Cena brutto (z VAT) / Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości dni świadczenia usługi w ilości nie większej niż 20% zamówienia podstawowego dla każdej części zamówienia. Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

2. Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym (zakładanej ilości dni świadczenia usługi oraz jej wartości) dla poszczególnych części zamówienia przed upływem terminu realizacji umowy (tj. przed dniem 31.12.2022r.) oraz w sytuacji kiedy Zamawiający przed upływem terminu realizacji umowy nie rozstrzygnie postępowania przetargowego i nie zawrze umowy na świadczenia usług w roku 2023r. – do chwili zawarcia nowej umowy na świadczenie usług w 2023r.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dla standardu i wariantów świadczenia usługi), a także po takich samych cenach.

4. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

5. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

6. Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym (zakładanej ilości dni świadczenia usługi oraz jej wartości) pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1) Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Dla części I: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

2) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy P.Z.P., tj.:

II.2)Description
II.2.1)Title:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz odpadów z cmentarza komunalnego”

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
90500000 Refuse and waste related services
90511000 Refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90533000 Waste-tip management services
90514000 Refuse recycling services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL217 Tarnowski
Main site or place of performance:

Teren Gminy Ciężkowice

II.2.4)Description of the procurement:

1) Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie kompleksowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz odpadów z cmentarza komunalnego na terenie Gminy Ciężkowice w roku 2022, polegająca na odbiorze

i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz odpadów z cmentarza komunalnego na terenie Gminy Ciężkowice

2) Dane liczbowe pomocne przy wycenie zamówienia:

Szacowana liczba obiektów:

Obiekty użyteczności publicznej– 42

Cmentarz Komunalny w Ciężkowicach – 1

Kosze uliczne na Rynku w Ciężkowicach i ulicach przyległych– 55

3) Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

3.1) Cmentarz Komunalny w Ciężkowicach - co najmniej raz w tygodniu,

3.2) Budynki użyteczności Publicznej:

a) Co najmniej dwa razy w tygodniu:

- Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach (od 1 maja do 31 października),

- Rynek w Ciężkowicach i ulice przyległe,

- Park Zdrojowy w Ciężkowicach (od 1 maja do 31 października),

- Bogoniowice Park&Ride,

b) Co najmniej raz w tygodniu:

- Biura UG w Ciężkowicach,

- Lokal w budynku poczty w Ciężkowicach,

- Kaplica cmentarna w Ciężkowicach,

- Remiza OSP w Bruśniku,

- Remiza OSP w Ciężkowicach,

- Remiza OSP w Jastrzębi,

- Remiza OSP w Kipsznej,

- Remiza OSP w Zborowicach,

- Bogoniowice centrum wsi,

- Jastrzębia centrum wsi,

- Orlik w Zborowicach,

- Park Sokoła w Ciężkowicach,

- Wieża widokowa w Bruśniku,

- Zborowice centrum wsi,

- Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach (od 1 stycznia do 30 kwietnia i 1 listopada do 31 grudnia),

- Park Zdrojowy w Ciężkowicach (od 1 stycznia do 30 kwietnia i 1 listopada do 31 grudnia),

c) Co najmniej dwa razy w miesiącu:

- Przedszkole Publiczne w Ciężkowicach,

- Przedszkole Publiczne w Jastrzębi,

- Przedszkole Publiczne w Zborowicach,

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ciężkowicach,

- Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Siekierczynie z filią w Falkowej,

- Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Zborowicach,

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Jastrzębi,

- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gen. W. Sikorskiego w Jastrzębi,

- Szkoła Podstawowa w Bogoniowicach z filią w Kipsznej,

- Szkoła Podstawowa w Bogoniowicach,

- Szkoła Podstawowa w Bruśniku,

- Szkoła Podstawowa w Kąśnej Dolnej,

- Szkoła Podstawowa w Siekierczynie,

d) Co najmniej jeden raz w miesiącu:

- Amfiteatr w Jastrzębi

- Budynek wiejski w Siekierczynie

- Budynek wielofunkcyjny (koło gospodyń wiejskich) w Ostruszy

- Dom parafialny w Bogoniowicach

- Remiza OSP w Falkowej

- Świetlica w Pławnej

- Świetlica 1 w Pławnej

- Dom Ludowy w Bruśniku

- Świetlica w Kąśnej Górnej

- Świetlica w Tursku

4) Dodatkowy odbiór odpadów komunalnych z pojemników/koszy z w/w miejsc na zgłoszenie przedstawiciela Zamawiającego.

5) Wszystkie pojemniki/kosze na odpady są własnością użytkowników z wyjątkiem : pojemnik na Cmentarzu Komunalnym w Ciężkowicach oraz Park Zdrojowy w Ciężkowicach te obiekty należy wyposażyć w pojemniki o poj. 1100 l w ilości:

- Cmentarz Komunalny w Ciężkowicach: 7 pojemników

- Park Zdrojowy w Ciężkowicach: 2 pojemniki

6) Szacunkowa średnia miesięczna ilość odpadów komunalnych przewidywana w okresie trwania umowy:

- odpady zbierane w sposób selektywny:40 602,2Mg

- odpady zbierane w sposób nieselektywny (pozostałości po segregacji): 112 004,2 Mg.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres rozliczenia usługi / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin płatności faktur / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Cena brutto (z VAT) / Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 PZP, w zakresie, którego Zamawiający przewiduje zwiększenie ilości dni świadczenia usługi w ilości nie większej niż 20% zamówienia podstawowego dla każdej części zamówienia. Maksymalną wartość zamówienia objętego opcją stanowić będzie nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

2. Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym (zakładanej ilości dni świadczenia usługi oraz jej wartości) dla poszczególnych części zamówienia przed upływem terminu realizacji umowy (tj. przed dniem 31.12.2022r.) oraz w sytuacji kiedy Zamawiający przed upływem terminu realizacji umowy nie rozstrzygnie postępowania przetargowego i nie zawrze umowy na świadczenia usług w roku 2023r. – do chwili zawarcia nowej umowy na świadczenie usług w 2023r.

3. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym z zachowaniem wymagań określonych dla standardu i wariantów świadczenia usługi), a także po takich samych cenach.

4. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.

5. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

6. Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym (zakładanej ilości dni świadczenia usługi oraz jej wartości) pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1) Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium

w wysokości:

Dla części II: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

2) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy P.Z.P.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 211-553896
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1
Title:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ciężkowice”

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Komunalno-Budowlane „KOMBUD“ Spółka z o.o. , ul. Krynicka 6 33-190 Ciężkowice
National registration number: 873-000-63-15
Postal address: ul. Krynicka 6
Town: Ciężkowice
NUTS code: PL217 Tarnowski
Postal code: 33-190
Country: Poland
E-mail: witoszcz@op.pl
Telephone: +48 146510215
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 151 457.00 PLN
Total value of the contract/lot: 2 282 618.88 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz odpadów z cmentarza komunalnego”

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/12/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Komunalno-Budowlane „KOMBUD“ Spółka z o.o.
National registration number: 873-000-63-15
Postal address: ul. Krynicka 6
Town: Ciężkowice
NUTS code: PL217 Tarnowski
Postal code: 33-190
Country: Poland
E-mail: witoszcz@op.pl
Telephone: +48 146510215
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 401 220.00 PLN
Total value of the contract/lot: 360 611.67 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

1. Ze względu na ograniczoną ilość znaków w poszczególnych polach formularza, Zamawiający informuje, że szczegółowe warunki realizacji zawarte są w SWZ wraz załącznikami.

2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 PZP. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

3. Podstawy wykluczenie opisano w Rozdziale 6 SWZ.

4. Wykaz podmiotowych środków dowodowych został opisany w Rozdziale 7 i 8.

5. Zamawiający nie przewiduje:

1) składania ofert wariantowych,

2) wymogów w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP,

3) zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP,

4) przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy PZP,

5) wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji,

6) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

7) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski,

8) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

9) złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy PZP.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022