Services - 35071-2022

21/01/2022    S15

Poland-Racibórz: Horticultural services

2022/S 015-035071

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Racibórz
National registration number: 6391002175
Postal address: ul. Króla Stefana Batorego 6
Town: Racibórz
NUTS code: PL227 Rybnicki
Postal code: 47-400
Country: Poland
Contact person: Klaudia Sobiech
E-mail: zamowienia@um.raciborz.pl
Telephone: +48 327550710
Fax: +48 327550709
Internet address(es):
Main address: http://www.bipraciborz.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

”Bieżąca pielęgnacja, konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz przydrożnej, koszenie nieużytków, toalety, pl. zabaw i wybiegu dla psów oraz utrzym ścieżek rowerow na wałach przeciwpow”

Reference number: ZP.271.86.2021
II.1.2)Main CPV code
77300000 Horticultural services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bez względu na metodę oraz niezależnie od miejsca lokalizacji usług, dostaw oraz robót na terenach parków, skwerów i zieleńców miejskich oraz w zieleni gminnych pasów drogowych w Raciborzu związanych z bieżącym utrzymaniem zieleni oraz małej architektury i elementów

wyposażenia terenów oraz koszenia trawników i łąk w parkach, na zieleńcach, skwerach oraz pasach zieleni przydrożnej, koszenia nieużytków, koszenia placu zabaw oraz wybiegu i toalety dla psów, utrzymanie ścieżek rowerowych na wałach przeciwpowodziowych.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 2 109 773.30 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45112710 Landscaping work for green areas
45236290 Repair work on recreational areas
50870000 Repair and maintenance services of playground equipment
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77310000 Planting and maintenance services of green areas
77313000 Parks maintenance services
77314000 Grounds maintenance services
77314100 Grassing services
77340000 Tree pruning and hedge trimming
90511000 Refuse collection services
77211400 Tree-cutting services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL227 Rybnicki
Main site or place of performance:

Racibórz

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bez względu na metodę oraz niezależnie od miejsca lokalizacji usług, dostaw oraz robót na terenach parków, skwerów i zieleńców miejskich oraz w zieleni gminnych pasów drogowych w Raciborzu związanych

z bieżącym utrzymaniem zieleni oraz małej architektury i elementów wyposażenia terenów oraz koszenia trawników i łąk w parkach, na zieleńcach, skwerach oraz pasach zieleni przydrożnej, koszenia nieużytków, koszenia placu zabaw oraz wybiegu i toalety dla psów, utrzymanie ścieżek rowerowych na wałach

przeciwpowodziowych.

Zadanie obejmuje m.in.:

1) bieżącą pielęgnację, konserwację i utrzymanie terenów parków, skwerów i zieleńców miejskich,

2) bieżącą pielęgnację, konserwację i utrzymanie drzew, krzewów, kwietników i donic zlokalizowanych w zieleni

przydrożnej dróg gminnych,

3) kompleksowe koszenie zieleni miejskiej w pasach drogowych,

4) kompleksowe koszenie parków, skwerów i zieleńców, nieużytków oraz terenu placu zabaw, wybiegu i toalety

dla psów,

5) utrzymanie ścieżek rowerowych na wałach przeciwpowodziowych.

Szczegółowy zakres i opis usług będących przedmiotem zamówienia zawierają załączniki.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 243-641835
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: ZP.271.86.2021
Lot No: 1
Title:

”Bieżąca pielęgnacja, konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej oraz przydrożnej, koszenie nieużytków, toalety, pl. zabaw i wybiegu dla psów oraz utrzym ścieżek rowerow na wałach przeciwpow”

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
National registration number: 6390001529
Postal address: ul. Kaspra Adamczyka 10
Town: Racibórz
NUTS code: PL227 Rybnicki
Postal code: 47-400
Country: Poland
E-mail: sekretariat@pk-raciborz.pl
Telephone: +48 324153577
Internet address: https://www.pk-raciborz.pl/
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 109 773.30 EUR
Total value of the contract/lot: 1 758 733.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.7.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022