Services - 35073-2022

21/01/2022    S15

Poland-Kudypy: Forestry services

2022/S 015-035073

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kudypy
National registration number: 7390002593
Postal address: Gietrzwałd
Town: Kudypy 4
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 11-036
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Pszczółkowska-Cholewa
E-mail: kudypy@olsztyn.lasy.gov.pl
Telephone: +48 895279090
Fax: +48 895278958
Internet address(es):
Main address: https://kudypy.olsztyn.lasy.gov.pl/
Address of the buyer profile: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-kudypy/zamowienia-publiczne4
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne - Nadleśnictwo Kudypy - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Main activity
Other activity: leśnictwo

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kudypy w roku 2022”

Reference number: SA.270.13.2021
II.1.2)Main CPV code
77200000 Forestry services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa, szkółkarstwa, łowiectwa, utrzymania obiektów leśnych oraz prace z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kudypy w roku 2022.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 5 145 148.59 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 2 – leśnictwa: Redykajny, Bobry, Szeląg, Wrzesina, Żelazowice, Kudypki, Naglady, Stary Dwór oraz PAD i dostrzegalnia p.poż.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
77110000 Services incidental to agricultural production
77600000 Hunting services
75251120 Forest-firefighting services
45233141 Road-maintenance works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Obszar administracyjny Nadleśnictwa Kudypy, leśnictwa: leśnictwa: Redykajny, Bobry, Szeląg, Wrzesina, Żelazowice, Kudypki, Naglady, Stary Dwór oraz PAD i dostrzegalnia p.poż.

II.2.4)Description of the procurement:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa, szkółkarstwa, łowiectwa, utrzymania obiektów leśnych oraz prace z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się:

Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;

Załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna;

Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;

Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;

Załącznik nr 3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna;

Załącznik nr 3.6. - wykaz powierzchni, gdzie planowana jest ochrona nalotów i podrostów;

Załącznik nr 3.7. - przewidywane ilości nasion i miejsce zbioru.

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa Decyzja nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 marca 2021 r. zaktualizowana na mocy Decyzji nr 101 DGLP z dnia 16 września 2021 r. oraz Decyzji nr 112 DGLP z dnia 4 października 2021 r a także Decyzja 61 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 07.10.2021. Decyzje w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych definiują szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. OSTWPL oraz R-OSTWPL będą stanowić podstawę określenia wymagań jakościowych odnoszących się do elementów składowych przedmiotu zamówienia zawartych w Załączniku nr 4 do SWZ (Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych OSTWPL) oraz w Załączniku nr 4a (Regionalny opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych R-OSTWPL).

Kody czynności dotyczące poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 4 oraz w Załączniku nr 4a do SWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 4 oraz Załączniku 4a do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r.

Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 03.01.2022 r., rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi od dnia 03.01.2022 r.

Terminy wykonania poszczególnych prac (w każdym z Pakietów) będą określane w Zleceniach sporządzanych przez Przedstawiciela Zamawiającego.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 3 – Szkółka Leśna Żelazowice i Arboretum

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
77110000 Services incidental to agricultural production
77600000 Hunting services
75251120 Forest-firefighting services
45233141 Road-maintenance works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Kudypy, obszar - Szkółka Leśna Żelazowice i Arboretum.

II.2.4)Description of the procurement:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa, szkółkarstwa, łowiectwa, utrzymania obiektów leśnych oraz prace z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się:

Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;

Załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna;

Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;

Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;

Załącznik nr 3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna;

Załącznik nr 3.6. - wykaz powierzchni, gdzie planowana jest ochrona nalotów i podrostów;

Załącznik nr 3.7. - przewidywane ilości nasion i miejsce zbioru.

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa Decyzja nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 marca 2021 r. zaktualizowana na mocy Decyzji nr 101 DGLP z dnia 16 września 2021 r. oraz Decyzji nr 112 DGLP z dnia 4 października 2021 r a także Decyzja 61 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 07.10.2021. Decyzje w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych definiują szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. OSTWPL oraz R-OSTWPL będą stanowić podstawę określenia wymagań jakościowych odnoszących się do elementów składowych przedmiotu zamówienia zawartych w Załączniku nr 4 do SWZ (Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych OSTWPL) oraz w Załączniku nr 4a (Regionalny opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych R-OSTWPL).

Kody czynności dotyczące poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 4 oraz w Załączniku nr 4a do SWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 4 oraz Załączniku 4a do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r.

Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 03.01.2022 r., rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi od dnia 03.01.2022 r.

Terminy wykonania poszczególnych prac (w każdym z Pakietów) będą określane w Zleceniach sporządzanych przez Przedstawiciela Zamawiającego.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 4 – OHZ

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
77200000 Forestry services
77210000 Logging services
77211000 Services incidental to logging
77211100 Timber harvesting services
77211200 Transport of logs within the forest
77211300 Tree-clearing services
77211400 Tree-cutting services
77211500 Tree-maintenance services
77211600 Tree seeding
77230000 Services incidental to forestry
77231000 Forestry management services
77231200 Forest pest control services
77231600 Afforestation services
77110000 Services incidental to agricultural production
77600000 Hunting services
75251120 Forest-firefighting services
45233141 Road-maintenance works
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL622 Olsztyński
Main site or place of performance:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Kudypy - obszar OHZ.

II.2.4)Description of the procurement:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa, szkółkarstwa, łowiectwa, utrzymania obiektów leśnych oraz prace z zakresu gospodarki łąkowo-rolnej wynikające z Załącznika nr 3 do SWZ, na który składają się:

Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji;

Załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna;

Załącznik nr 3.3. – zestawienie odległości i warunków zrywki drewna;

Załącznik nr 3.4. – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego;

Załącznik nr 3.5. – informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna;

Załącznik nr 3.6. - wykaz powierzchni, gdzie planowana jest ochrona nalotów i podrostów;

Załącznik nr 3.7. - przewidywane ilości nasion i miejsce zbioru.

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5. mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa Decyzja nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 marca 2021 r. zaktualizowana na mocy Decyzji nr 101 DGLP z dnia 16 września 2021 r. oraz Decyzji nr 112 DGLP z dnia 4 października 2021 r a także Decyzja 61 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 07.10.2021. Decyzje w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych definiują szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. OSTWPL oraz R-OSTWPL będą stanowić podstawę określenia wymagań jakościowych odnoszących się do elementów składowych przedmiotu zamówienia zawartych w Załączniku nr 4 do SWZ (Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych OSTWPL) oraz w Załączniku nr 4a (Regionalny opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych R-OSTWPL).

Kody czynności dotyczące poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 4 oraz w Załączniku nr 4a do SWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 4 oraz Załączniku 4a do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r.

Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 03.01.2022 r., rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi od dnia 03.01.2022 r.

Terminy wykonania poszczególnych prac (w każdym z Pakietów) będą określane w Zleceniach sporządzanych przez Przedstawiciela Zamawiającego.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 206-538188
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: SA.270.13.2021
Lot No: 2
Title:

Pakiet 2 – leśnictwa: Redykajny, Bobry, Szeląg, Wrzesina, Żelazowice, Kudypki, Naglady, Stary Dwór oraz PAD i dostrzegalnia p.poż.

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Tadeusz Stankiewicz - Zakład Usług Leśnych (LIDER KONSORCJUM FIRM LEŚNYCH)
National registration number: 7411003877
Postal address: ul. Boguchwały 92/1
Town: Miłakowo
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 14-310
Country: Poland
E-mail: zulstan@wp.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: USŁUGI LEŚNE NIEŚCIÓR JAN
National registration number: 7391052765
Postal address: Stękiny 36
Town: Jonkowo
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 11-042
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH FLORKOWSKA JADWIGA
National registration number: 7392063883
Postal address: Stękiny 26
Town: Jonkowo
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 11-042
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH KAZIMIERZ JOŃCZYK
National registration number: 7391048568
Postal address: Bukwałd 37
Town: Dywity
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 11-001
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA WIESŁAW UZARSKI
National registration number: 7392448235
Postal address: Łupstych 57/7
Town: Gietrzwałd
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 11-041
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: BOGDAN RAWSKI - ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH
National registration number: 7411368142
Postal address: ul. Słoneczny Stok 2/2
Town: Miłakowo
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 14-310
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: USŁUGI LEŚNE JADWIGA DEPTUŁA
National registration number: 7411251718
Postal address: Molza 25A
Town: Łukta
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 14-105
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - HANDLOWO - USŁUGOWE "PILARNET" SŁAWOMIR LEBIOSZ
National registration number: 7393351207
Postal address: ul. Zwycięstwa nr 4/1
Town: Dobre Miasto
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 11-040
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ŻUKOWSKI WALDEMAR ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH ŻUKOWSKI WALDEMAR
National registration number: 7391091311
Postal address: Różynka 24
Town: Świątki
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 11-008
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH Gabriela Borcun
National registration number: 7391746918
Postal address: Pawłowo nr 5A
Town: Olsztynek
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 11-015
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Usługi Leśne Jacek Borcun
National registration number: 7391746893
Postal address: Pawłowo nr 5A
Town: Olsztynek
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 11-015
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH BAŁDYGA KAZIMIERZ
National registration number: 7390303024
Postal address: Sząbruk 64
Town: Gietrzwałd
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 11-036
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH ARTUR BAŁDYGA
National registration number: 7393521684
Postal address: Sząbruk, ul. Leśna 16
Town: Gietrzwałdzie
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 11-036
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 6 732 214.80 PLN
Total value of the contract/lot: 4 403 094.65 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 3
Title:

Pakiet 3 – Szkółka Leśna Żelazowice i Arboretum

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Tadeusz Stankiewicz - Zakład Usług Leśnych (LIDER KONSORCJUM FIRM LEŚNYCH)
National registration number: 7411003877
Postal address: ul. Boguchwały 92/1
Town: Miłakowo
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 14-310
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH BAŁDYGA KAZIMIERZ
National registration number: 7390303024
Postal address: Sząbruk 64
Town: Gietrzwałd
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 11-036
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH ARTUR BAŁDYGA
National registration number: 7393521684
Postal address: Sząbruk, ul. Leśna 16
Town: Gietrzwałdzie
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 11-036
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: USŁUGI LEŚNE NIEŚCIÓR JAN
National registration number: 7391052765
Postal address: Stękiny 36
Town: Jonkowo
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 11-042
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH FLORKOWSKA JADWIGA
National registration number: 7392063883
Postal address: Stękiny 26
Town: Jonkowo
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 11-042
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH KAZIMIERZ JOŃCZYK
National registration number: 7391048568
Postal address: Bukwałd 37
Town: Dywity
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 11-001
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA WIESŁAW UZARSKI
National registration number: 7392448235
Postal address: Łupstych 57/7
Town: Gietrzwałd
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 11-041
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: BOGDAN RAWSKI - ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH
National registration number: 7411368142
Postal address: ul. Słoneczny Stok 2/2
Town: Miłakowo
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 14-310
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: USŁUGI LEŚNE JADWIGA DEPTUŁA
National registration number: 7411251718
Postal address: Molza 25A
Town: Łukta
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 14-105
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - HANDLOWO - USŁUGOWE "PILARNET" SŁAWOMIR LEBIOSZ
National registration number: 7393351207
Postal address: ul. Zwycięstwa nr 4/1
Town: Dobre Miasto
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 11-040
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ŻUKOWSKI WALDEMAR ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH ŻUKOWSKI WALDEMAR
National registration number: 7391091311
Postal address: Różynka 24
Town: Świątki
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 11-008
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH Gabriela Borcun
National registration number: 7391746918
Postal address: Pawłowie nr 5A
Town: Olsztynek
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 11-015
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Usługi Leśne Jacek Borcun
National registration number: 7391746893
Postal address: Pawłowo 5A
Town: Olsztynek
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 11-015
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 247 875.67 PLN
Total value of the contract/lot: 704 393.94 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 4
Title:

Pakiet 4 – OHZ

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 1
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Tadeusz Stankiewicz - Zakład Usług Leśnych
National registration number: 7411003877
Postal address: ul. Boguchwały 92/1
Town: Miłakowo
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 14-310
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH BAŁDYGA KAZIMIERZ
National registration number: 7390303024
Postal address: Sząbruk 64
Town: Gietrzwałd
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 11-036
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH ARTUR BAŁDYGA
National registration number: 7393521684
Postal address: ul. Leśna 16
Town: Sząbruk
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 11-036
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: USŁUGI LEŚNE NIEŚCIÓR JAN
National registration number: 7391052765
Postal address: Stękiny 36
Town: Jonkowo
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 11-042
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH FLORKOWSKA JADWIGA
National registration number: 7392063883
Postal address: Stękiny 26
Town: Jonkowo
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 11-042
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH KAZIMIERZ JOŃCZYK
National registration number: 7391048568
Postal address: Bukwałd 37
Town: Dywity
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 11-001
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA WIESŁAW UZARSKI
National registration number: 7411368142
Postal address: Łupstych 57/7
Town: Gietrzwałd
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 11-041
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: BOGDAN RAWSKI - ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH
National registration number: 7411368142
Postal address: ul. Słoneczny Stok 2/2
Town: Miłakowo
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 14-310
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: USŁUGI LEŚNE JADWIGA DEPTUŁA
National registration number: 7411251718
Postal address: Molza 25A
Town: Łukta
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 14-105
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - HANDLOWO - USŁUGOWE "PILARNET" SŁAWOMIR LEBIOSZ
National registration number: 7393351207
Postal address: ul. Zwycięstwa nr 4/1
Town: Dobre Miasto
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 11-040
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ŻUKOWSKI WALDEMAR ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH ŻUKOWSKI WALDEMAR
National registration number: 7391091311
Postal address: Różynka 24
Town: Świątki
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 11-008
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH Gabriela Borcun
National registration number: 7391746918
Postal address: Pawłowo nr 5A
Town: Olsztynek
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 11-015
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Usługi Leśne Jacek Borcun
National registration number: 7391746893
Postal address: Pawłowo nr 5A
Town: Olsztynek
NUTS code: PL622 Olsztyński
Postal code: 11-015
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 68 085.00 PLN
Total value of the contract/lot: 37 660.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022