Usluge - 350738-2016

08/10/2016    S195

Ujedinjena Kraljevina-London: Pružanje sindicirane lokacije za radni prostor za oporavak

2016/S 195-350738

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za lijekove
Poštanska adresa: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Mjesto: London
NUTS kod: UKI12 Inner London - East
Poštanski broj: E14 5EU
Država: Ujedinjeno Kraljevstvo
E-pošta: CGprocurement@ema.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000259.jsp&mid=WC0b01ac0580029487
Adresa profila kupca: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000259.jsp&mid=WC0b01ac0580029487
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1907
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje sindicirane lokacije za radni prostor za oporavak

Referentni broj: EMA/2016/28/SG.
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72251000 Usluge regeneriranja nakon nesreće
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Pružanje sindicirane lokacije za radni prostor za oporavak (1 primarnog i barem 2 sekundarna) opremljen s najmanje 100 radnih stanica i povezanom informatičkom i telefonskom opremom te internetskom uslugom i uslugom bežičnog interneta, među ostalim najmanjim zahtjevima navedenim u tehničkim specifikacijama.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 252 000.00 GBP
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79430000 Usluge upravljanja kriznim situacijama
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: UKI12 Inner London - East
II.2.4)Opis nabave:

Pružanje sindicirane lokacije za radni prostor za oporavak (1 primarnog i barem 2 sekundarna) opremljen s najmanje 100 radnih stanica i povezanom informatičkom i telefonskom opremom te internetskom uslugom i uslugom bežičnog interneta, među ostalim najmanjim zahtjevima navedenim u tehničkim specifikacijama.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 252 000.00 GBP
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 48
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 10/11/2016
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Bugarski, Danski, Njemački, Grčki, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Latvijski, Litavski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Španjolski, Švedski, Češki
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 9 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 14/11/2016
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

Europska agencija za lijekove, 30 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5EU, UJEDINJENA KRALJEVINA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranju ponuda smije prisustvovati najviše 1 predstavnik po ponuditelju. Iz sigurnosnih razloga, ponuditelji se moraju registrirati u danom roku (molimo pogledajte pismo poziva za nadmetanje) kako bi mogli prisustvovati javnom otvaranju ponuda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:

Napominjemo da se može podnijeti samo 1 ponuda po ponuditelju.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Možete dostaviti komentare u vezi s postupkom sklapanja ugovora javnom naručitelju iz točke I.1.

Ako smatrate da je došlo do nepravilnosti, možete podnijeti pritužbu Europskom ombudsmanu u roku od 2 godine od datuma kad ste doznali za okolnosti koje su uzrok pritužbi (vidjeti http://www.ombudsman.europa.eu). Takvom se pritužbom ne obustavlja vremenski rok za ulaganje žalbe i ne otvara se novo razdoblje za ulaganje žalbe.

Možete uložiti žalbu tijelu iz točke VI.4.1. unutar 2 mjeseca od obavijesti o sklapanju ugovora.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Europska agencija za lijekove
Poštanska adresa: 30 Churchill Place
Mjesto: London
Poštanski broj: E14 5EU
Država: Ujedinjeno Kraljevstvo
E-pošta: info@ema.europa.eu
Telefon: +44 2036606000
Telefaks: +44 2036605555
Internetska adresa: http://www.ema.europa.eu/ema/
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
28/09/2016