Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 350739-2016

Zobraziť úsporné zobrazenie

08/10/2016    S195

Švédsko-Solna: Vývoj nástroja na podporu rozhodovacieho procesu v súvislosti so sledovaním a reguláciou vektorov vírusových ochorení dengue, chikungunya a zika v Európe

2016/S 195-350739

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb
Poštová adresa: Granits väg 8
Mesto/obec: Solna
PSČ: SE-171 65
Štát: Švédsko
Kontaktná osoba: Procurement Back Office
E-mail: procurement@ecdc.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.ecdc.europa.eu

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke
Vývoj nástroja na podporu rozhodovacieho procesu v súvislosti so sledovaním a reguláciou vektorov vírusových ochorení dengue, chikungunya a zika v Európe.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kód NUTS
II.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
II.1.4)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

ECDC plánuje uzatvoriť rámcovú zmluvu s dodávateľom, ktorý dokáže zabezpečiť odborné znalosti v oblasti 1) epidemiológie a modelovania cyklu prenosu v prípade vírusových ochorení dengue, chikungunya a zika; 2) sledovania a regulácie komárov ako vektorov; 3) systematického prehľadu literatúry a metaanalýzy a 4) vytvorenia počítačových a webových aplikácií pre nástroj, podľa možnosti s využitím kódu MATLAB (http://se.mathworks.com/products/matlab/index.html). Dodávateľ/tím dodávateľov bude pracovať v úzkej spolupráci s ECDC, aby tak mohol poskytovať ECDC podporu pri vývoji nástroja na podporu rozhodovacieho procesu v súvislosti so sledovaním a reguláciou ochorení prenášaných inváznymi komármi v Európe.

II.1.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

85100000 Zdravotnícke služby

II.1.6)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
II.2)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)
II.2.1)Celková konečná hodnota zákazky (zákaziek)

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
1. Kvalita opisu cieľov a úloh, ktoré majú byť vykonané, vrátane organizácie práce, ktorú je potrebné vykonať z dôvodu dosiahnutia cieľov. Relatívna váha 40
2. Kvalita a koherencia navrhovanej metodiky. Relatívna váha 30
3. Účasť kľúčového personálu a kvalita logistickej a administratívnej podpory. Relatívna váha 30
IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
OJ/2016/OCS/5962/01.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2016/S 106-188191 z 3.6.2016

Oddiel V: Zadanie zákazky

V.1)Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky:
V.2)Informácie o ponukách
V.3)Názov a adresa hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého sa rozhodlo o zadaní zákazky

Úradný názov: Avia-GIS
Poštová adresa: Risschotlei 33
Mesto/obec: Zoersel
PSČ: 2980
Štát: Belgicko

V.4)Informácie o hodnote zákazky
Prvotná predpokladaná celková hodnota zákazky:
Hodnota: 240 000 EUR
V.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
VI.2)Doplňujúce informácie:
VI.3)Odvolacie konanie
VI.3.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Podanie odvolania
VI.3.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
28.9.2016