Services - 35079-2022

21/01/2022    S15

Czechia-Nivnice: Planting and maintenance services of green areas

2022/S 015-035079

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Obec Nivnice
National registration number: 00291170
Postal address: Sídliště 1000
Town: Nivnice
NUTS code: CZ072 Zlínský kraj
Postal code: 68751
Country: Czechia
Contact person: Ing. Miroslav Vykydal
E-mail: starosta@ou.nivnice.cz
Telephone: +420 572693126
Internet address(es):
Main address: https://www.nivnice.cz/
Address of the buyer profile: https://nen.nipez.cz/profil/obecNivnice
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Realizace prvků ÚSES a větrolamů v k.ú. Nivnice

II.1.2)Main CPV code
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem VZ je založení vybraných interakčních prvků ÚSES a větrolamů v k.ú. Nivnice. . Plochy určené pro výsadbu větrolamů jsou v současné době intenzivně zemědělsky využívány jako orná půda. Akce spočívá ve výsadbě dřevin a zatravnění ploch. Návrh výsadby je veden s ohledem na minimalizaci pozdější údržby. Na vyčleněných pozemcích bude provedeno jejich zatravnění. Základem bylinného patra bude krycí porost trav s převahou mezotrofních druhů. Výběr dřevin pro výsadbu byl proveden tak, aby co nejvíce odpovídal potenciální přirozené vegetaci v řešené lokalitě. Uspořádání výsadeb je navrženo tak, aby došlo k co nejrychlejšímu zapojení porostů dřevin v několika pásech tvořených třemi řadami keřů se skupinami stromů. Z důvodu nutnosti ochrany výsadeb proti okusu bude celá plocha opatřena dočasným drážěným lesnickým oplocením vždy s bránou pro vstup.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 9 937 979.89 CZK
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ072 Zlínský kraj
Main site or place of performance:

Nivnice

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla s názvem „Realizace prvků ÚSES a větrolamů v k.ú. Nivnice“. Plochy určené pro výsadbu větrolamů jsou v současné době intenzivně zemědělsky využívány jako orná půda. Akce spočívá ve výsadbě dřevin a zatravnění ploch. Návrh výsadby je veden s ohledem na minimalizaci pozdější údržby. Na vyčleněných pozemcích bude provedeno jejich zatravnění. Základem bylinného patra bude krycí porost trav s převahou mezotrofních druhů. Výběr dřevin pro výsadbu byl proveden tak, aby co nejvíce odpovídal potenciální přirozené vegetaci v řešené lokalitě. Uspořádání výsadeb je navrženo tak, aby došlo k co nejrychlejšímu zapojení porostů dřevin v několika pásech tvořených třemi řadami keřů se skupinami stromů. Z důvodu nutnosti ochrany výsadeb proti okusu bude celé plocha výsadeb opatřena dočasným drátěným lesnickým oplocením vždy s bránou pro vstup

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Operační program Životního prostředí

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 156-413150
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
17/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: KAVYL, spol. s r.o.
National registration number: 49975358
Town: Mohelno
NUTS code: CZ063 Kraj Vysočina
Postal code: 67575
Country: Czechia
E-mail: brno@kavyl.cz
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 10 588 765.62 CZK
Total value of the contract/lot: 9 937 979.89 CZK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022