Услуги - 350794-2019

26/07/2019    S143

Итaлия-Испра: Проверка на земеделските помощи по ОСП въз основа на мониторинг — достъп до продукти или услуги за насложени спътникови изображения с висока разделителна способност от различни времеви сегменти през 2019 г.

2019/S 143-350794

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 133-325759)

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, JRC — Joint Research Centre, JRC.D - Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.5 — Food Security
Пощенски адрес: Via Enrico Fermi 2749
Град: Ispra (VA)
код NUTS: ITC41 Varese
Пощенски код: I-21027
Държава: Италия
Електронна поща: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проверка на земеделските помощи по ОСП въз основа на мониторинг — достъп до продукти или услуги за насложени спътникови изображения с висока разделителна способност от различни времеви сегменти през 2019 г.

Референтен номер: JRC/IPR/2019/OP/2384
II.1.2)Основен CPV код
72300000 Услуги по предаване и обработка на данни
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на настоящия търг е закупуване на такива „насложени изображения от различни времеви сегменти“, т.е. вариация на сигнала във времето (времева ос) като продукт или чрез достъп до портал, който позволява извличане на информацията за допълнителна употреба, по време на кампанията през 2019 г.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/07/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 133-325759

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 12/08/2019
Местно време: 16:00
Да се чете:
Дата: 16/08/2019
Местно време: 16:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 13/08/2019
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 19/08/2019
Местно време: 09:30
Номер на раздел: II.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Вместо:

Продължителност в месеци: 12

Да се чете:

Продължителност в месеци: 6

VII.2)Друга допълнителна информация: