Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 350794-2019

26/07/2019    S143

Włochy-Ispra: Kontrola pomocy rolnej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na podstawie monitorowania — dostęp do produktu lub usługi w zakresie „stosów obrazów” satelitarnych o bardzo wysokiej rozdzielczości (HHR) 2019

2019/S 143-350794

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 133-325759)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, JRC — Joint Research Centre, JRC.D - Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.5 — Food Security
Adres pocztowy: Via Enrico Fermi 2749
Miejscowość: Ispra (VA)
Kod NUTS: ITC41 Varese
Kod pocztowy: I-21027
Państwo: Włochy
E-mail: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/jrc/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kontrola pomocy rolnej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na podstawie monitorowania — dostęp do produktu lub usługi w zakresie „stosów obrazów” satelitarnych o bardzo wysokiej rozdzielczości (HHR) 2019

Numer referencyjny: JRC/IPR/2019/OP/2384
II.1.2)Główny kod CPV
72300000 Usługi w zakresie danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup „stosów obrazów”, tj. zmienność sygnału w czasie (oś czasowa) jako produktu lub w formie dostępu do portalu, które pozwalają na wydobycie informacji na dalszy użytek w ramach kampanii na rok 2019.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 133-325759

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 12/08/2019
Czas lokalny: 16:00
Powinno być:
Data: 16/08/2019
Czas lokalny: 16:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 13/08/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 19/08/2019
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: II.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Zamiast:

Okres w miesiącach: 12

Powinno być:

Okres w miesiącach: 6

VII.2)Inne dodatkowe informacje: