Ο ιστότοπος TED είναι έτοιμος για τα ηλεκτρονικά έντυπα από σήμερα 02/11/2022. Η αναζήτηση άλλαξε: προσαρμόστε τα προκαθορισμένα εξειδικευμένα ερωτήματα σας. Δείτε ποιες αλλαγές έγιναν στις ειδήσεις του ιστοτόπου και στις επικαιροποιημένες σελίδες βοήθειας

Υπηρεσίες - 350801-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

07/10/2015    S194

Ιταλία-Ίσπρα: JRC/IPR/2015/C.4/0029/AMI — Συμβουλευτικές υπηρεσίες

2015/S 194-350801

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 1.Αναθέτουσα αρχή:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινό Κέντρο Ερευνών, Διαχείριση των εγκαταστάσεων της Ίσπρα, υπόψη κ. C. Remy, TP 582, via E. Fermi 2749, 21027 Ίσπρα VA, ΙΤΑΛΙΑ. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jrc-ism-c4-c5-lv-procurement@ec.europa.eu
 2.Διαδικασία συμμετοχής:

1. Ο στόχος της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η κατάρτιση ενός καταλόγου προεπιλεγμένων υποψηφίων οι οποίοι θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά για την πιθανή σύναψη συμβάσεων στον τομέα των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
παροχή βοήθειας για τη Διεύθυνση διαχείρισης των εγκαταστάσεων της Ίσπρα και τους οργανισμούς του JRC στην Ίσπρα όσον αφορά τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και εκτέλεση εργασιών για την κατασκευή, αποκατάσταση και συντήρηση κτιρίων, μονάδων και υποδομών στις εγκαταστάσεις,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο τμήμα 4 της παρούσας προκήρυξης.
2. Η εγγραφή στον κατάλογο δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων.
3. Τα ενδιαφερόμενα μέρη (οι υποψήφιοι) πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε 1 από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποστείλουν την υποψηφιότητά τους στη διεύθυνση που αναφέρεται στο σημείο 1 με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) μέσω ταχυδρομείου ή ιδιωτικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα 1 ανωτέρω ή
β) με ιδιόχειρη κατάθεση στη διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω στην εσωτερική ταχυδρομική υπηρεσία του JRC στην Ίσπρα, κτίριο αριθ. 1. Η υπηρεσία λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00–12:00 και 14:00–16:00, εκτός από τις ημέρες που παραμένει κλειστό το JRC.
Οι υποψηφιότητες που θα υποβληθούν με άλλον τρόπο δεν θα ληφθούν υπόψη.
4. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (jrc-ism-c4-c5-lv-procurement@ec.europa.eu) υπόψη της υπηρεσίας/του υπαλλήλου που αναφέρεται ανωτέρω, την ημερομηνία κατά την οποία εστάλη η εκδήλωση ενδιαφέροντος και την υπηρεσία ταχυδρομείου/ιδιωτικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήθηκε.
5. Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος πρέπει να τοποθετηθούν εντός φακέλου και να φέρουν στην εξωτερική πλευρά τις ακόλουθες ενδείξεις: τη διεύθυνση και το όνομα της υπηρεσίας της Επιτροπής/του υπαλλήλου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, καθώς και την ακόλουθη ένδειξη:
«JRC/IPR/2015/C.4/0029/AMI — Servizi di consulenza — Si prega il servizio postale interno di non aprire questa busta».
6. Ο εν λόγω φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο τμήμα 3 της παρούσας προκήρυξης. Όλα τα έγγραφα πρέπει επίσης να παρασχεθούν σε ηλεκτρονική μορφή (σε μονάδα USB ή CD).
7. Τεκμηρίωση. Η παρούσα προκήρυξη και η τεκμηρίωση που πρέπει να παρασχεθεί σε περίπτωση υποβολής μιας υποψηφιότητας διατίθενται προς καταφόρτωση στην ακόλουθη σύνδεση:
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1064
Κωδικός: JRC/IPR/2015/C.4/0029/AMI
8. Επικοινωνία. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η επικοινωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των υποψηφίων περιορίζεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αποκλειστικά υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Πριν από την προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων:
— κατόπιν αιτήματος των υποψηφίων, η αναθέτουσα αρχή ενδέχεται να παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες αποκλειστικά για τη διευκρίνιση της φύσης της σύμβασης,
— ο δικτυακός τόπος https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1064 θα αποτελεί τη μοναδική πηγή αιτημάτων για συμπληρωματικές πληροφορίες, τα οποία μπορούν να τεθούν κάνοντας κλικ στην καρτέλα «Ερωταπαντήσεις» και «Υποβολή ερωτήσεων»,
— η αναθέτουσα αρχή ενδέχεται, με δική της πρωτοβουλία, να δημοσιεύσει πληροφορίες σχετικά με τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες, παραλείψεις ή τυπογραφικά λάθη στο κείμενο των εγγράφων του διαγωνισμού,
— τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονται ανωτέρω, θα δημοσιευθούν στην ακόλουθη διεύθυνση:
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1064
β) Κατά τη διάρκεια αξιολόγησης της υποψηφιότητας:
— η αναθέτουσα αρχή ενδέχεται να ζητήσει διευκρινίσεις ή πρόσθετα έγγραφα που θεωρούνται απαραίτητα για την αξιολόγηση της υποψηφιότητας,
— ο υποψήφιος θα πρέπει να παράσχει τα εν λόγω έγγραφα ή/και τις διευκρινίσεις σε εύθετο χρόνο, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο αίτημα.
 3.Έγγραφα που πρέπει να προσκομιστούν:

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα:
1. Μια συνοδευτική επιστολή, υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ή από 1 δεόντως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, στην οποία αναφέρεται σαφώς ο αριθμός αναφοράς της εν λόγω διαδικασίας (JRC/IPR/2015/C.4/0029/AMI) καθώς και τα εξής:
α. ο (οι) τομέας(είς) [υποκατάλογος(οι)] στο τμήμα 7 της παρούσας προκήρυξης για τους οποίους έχει υποβληθεί υποψηφιότητα,
β. ο ρόλος και οι αρμοδιότητες κάθε μέλους, σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από έναν προσωρινό όμιλο εταιρειών,
γ. όλοι οι υπεργολάβοι, στις ικανότητες των οποίων ενδέχεται να βασιστεί ο υποψήφιος για την κάλυψη των ελάχιστων επιπέδων ικανοτήτων που αναφέρονται στο τμήμα 11, συμπεριλαμβανομένης μιας δήλωσης των υπεργολάβων για τον σκοπό αυτό,
δ. το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία ενός υπεύθυνου επικοινωνίας για την εν λόγω διαδικασία,
ε. η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπεύθυνου επικοινωνίας του υποψήφιου.
2. Υπεύθυνη δήλωση (παράρτημα Α της παρούσας προκήρυξης) που να βεβαιώνει ότι ο υποψήφιος δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού (βλέπε τμήμα 10), δεόντως υπογεγραμμένη και χρονολογημένη από έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.
3. Τα αποδεικτικά έγγραφα που πρέπει να παρασχεθούν για την αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής που αναφέρονται στο τμήμα 11 της παρούσας προκήρυξης.
 4.Γενική περιγραφή της διαδικασίας:

1. Η παρούσα διαδικασία (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) αφορά υπηρεσίες σχετικά με εργασίες σχεδιασμού, παροχής συμβουλών που συνδέονται με τους τομείς αρχιτεκτονικής, έργων πολιτικού μηχανικού, πολεοδομικού σχεδιασμού, μηχανικής περιβάλλοντος και εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που εκτελούνται στις εγκαταστάσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ίσπρα (JRC — Ίσπρα).
2. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοικτή και ο κατάλογος προεπιλεγμένων υποψηφίων ισχύει για την περίοδο που αναφέρεται στο τμήμα 9. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα οποιαδήποτε στιγμή εκτός των τελευταίων 3 μηνών της εν λόγω περιόδου.
3. Για κάθε τομέα (υποκατάλογο) που αναφέρεται στο τμήμα 7 κατωτέρω, η αναθέτουσα αρχή θα καταρτίσει έναν κατάλογο προεπιλεγμένων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια που ορίζονται στο τμήμα 11.
 5.Προστασία δεδομένων:

1. Εάν η ανταπόκριση στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνει την καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, βιογραφικό σημείωμα), τα εν λόγω δεδομένα θα τύχουν επεξεργασίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18.12.2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η αίτηση υποψηφιότητας και τα ζητούμενα προσωπικά δεδομένα είναι αναγκαία για τους σκοπούς που αναφέρονται στο τμήμα 4 και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό αυτόν από τη Διεύθυνση διαχείρισης των εγκαταστάσεων της Ίσπρα. Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνονται στη δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής η οποία διατίθεται στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf
2. Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων ενδέχεται να καταχωρισθούν μόνο στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (EWS) ή τόσο στο EWS όσο και στην κεντρική βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς (CED) από τον υπόλογο της Επιτροπής, σε περίπτωση που εμπίπτουν σε 1 από τις περιπτώσεις που αναφέρονται:
— στην απόφαση 2008/969/ΕΚ, Ευρατόμ, της Επιτροπής της 16.12.2008, σχετικά με το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης το οποίο χρησιμοποιείται από τους διατάκτες της Επιτροπής και από τους εκτελεστικούς οργανισμούς (για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm),
— στον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1302/2008 της Επιτροπής, της 17.12.2008, σχετικά με την κεντρική βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς (για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε τη δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE).
 6.Χρήση του καταλόγου:

1. Σε περίπτωση σύναψης μιας ειδικής σύμβασης σχετικά με 1 από τους τομείς που περιγράφονται στο τμήμα 7, η αναθέτουσα αρχή θα καλέσει όλους του υποψήφιους του σχετικού υποκαταλόγου να υποβάλουν προσφορά, βάσει των σχετικών προδιαγραφών και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στη συγκεκριμένη προκήρυξη.
2. Ο κατάλογος που θα προκύψει από την παρούσα διαδικασία θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την ανάθεση συμβάσεων χαμηλής αξίας.
3. Για καθέναν από τους τομείς δραστηριοτήτων (τμήμα 7), το συνολικό ποσό όλων των συμβάσεων που θα υπογραφούν εντός ενός έτους δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 134 000 EUR.
 7.Πλήρης περιγραφή των καλυπτόμενων τομέων:

1. Το είδος των ζητούμενων υπηρεσιών διαιρείται στους ακόλουθους τομείς (υποκαταλόγους):
Α. αρχιτεκτονικός, κτιριακός και δομικός σχεδιασμός, στατικός έλεγχος,
Β. γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες,
Γ. συντονισμός στον τομέα της ασφάλειας,
Δ. σχεδιασμός ηλεκτρολογικών και ειδικών εγκαταστάσεων,
Ε. σχεδιασμός εγκαταστάσεων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC)/συστημάτων διαχείρισης κτιρίων (BMS),
ΣΤ. εξοικονόμηση ενέργειας — ενεργειακή πιστοποίηση — μηχανική περιβάλλοντος,
Ζ. τοπογραφικές μελέτες,
Η. εγκαταστάσεις υγιεινής — συστήματα αποστράγγισης — δίκτυα ύδρευσης,
Θ. περιοδικές επιθεωρήσεις σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 462/01.
 8.Περιγραφή του τόπου παροχής των υπηρεσιών:

1. Ενημερωτικά μόνο, οι εγκαταστάσεις του JRC στην Ίσπρα περιλαμβάνουν τα εξής:
— χημικά εργαστήρια,
— βιολογικά εργαστήρια,
— εργαστήρια που διαχειρίζονται θερμοϋδραυλικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις,
— εργαστήρια που διαχειρίζονται συστήματα ΤΠ,
— γραφεία,
— καταστήματα,
— συνεργεία,
— μια μονάδα παραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας,
— μονάδες άντλησης, επεξεργασίας και καθαρισμού υδάτων,
— ηλεκτρικοί υποσταθμοί,
— υποσταθμοί εναλλαγής θερμότητας.
— πλακοσκεπείς οχετοί (τεχνικές σήραγγες) που περιλαμβάνουν σωληνώσεις και αγωγούς καλωδίων για την παροχή ενέργειας στα κτίρια,
— κτίρια που προορίζονται για πυρηνικές δραστηριότητες στη διαβαθμισμένη ζώνη από άποψη ακτινοπροστασίας (κατά την έννοια του νομοθετικού διατάγματος 230/95).
2. Οι εγκαταστάσεις της Ίσπρα έχουν καθεστώς ετεροδικίας το οποίο, όσον αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή, έχει ως αποτέλεσμα την αυτονομία του JRC στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις διαδικασίες εφαρμογής της ιταλικής νομοθεσίας. Σε αυτό το πλαίσιο:
α. δεν έχει καμία υποχρέωση αναφοράς σχεδίων και υποβολής αιτήσεων για την έκδοση οικοδομικών αδειών από τις ιταλικές αρχές. Ωστόσο, η Επιτροπή διαθέτει έναν φορέα εσωτερικού ελέγχου ο οποίος επικυρώνει το σχέδιο και εγκρίνει τις κατασκευαστικές εργασίες. Ο εν λόγω φορέας γνωμοδοτεί επίσης σχετικά με τη βιωσιμότητα των ολοκληρωμένων εργασιών (διαδικασία διαβούλευσης),
β. δεν έχει καμία υποχρέωση λήψης γνωμοδότησης από τις ιταλικές αρχές σχετικά με την πρόληψη πυρκαγιών. Ωστόσο, στο πλαίσιο της προαναφερθείσας διαδικασίας διαβούλευσης, ο τελικός σχεδιασμός υπόκειται σε διαδικασίες παρόμοιες με αυτές που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο,
γ. το JRC δεν απαιτείται να τηρεί, εντός των εγκαταστάσεών του, τον τοπικό οικοδομικό κανονισμό. Έχει, ωστόσο, το δικό του σχέδιο ανάπτυξης το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους κανονισμούς σχετικά με το μέγιστο ύψος των κτιρίων, τα υλικά, τα χρώματα, κ.λπ. Επίσης, το JRC απαιτείται να εφαρμόζει, όπου είναι δυνατόν, τους οικοδομικούς κανονισμούς που ορίζει το Γραφείο «Υποδομές και Διοικητική Υποστήριξη» της Επιτροπής στις Βρυξέλλες (έγγραφα αναφοράς: http://ec.europa.eu/oib/documents_fr.htm). Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένες εξωτερικές εργασίες στην περίφραξη (των κατοικιών και των εγκαταστάσεων) ενδέχεται να υπόκεινται στην έγκριση των αρμόδιων εθνικών αρχών.
 9.Ημερομηνία λήξης του καταλόγου που θα προκύψει από την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

Ο κατάλογος που θα προκύψει από την παρούσα προκήρυξη ισχύει για χρονικό διάστημα 3 ετών από την ημερομηνία αποστολής του για δημοσίευση (βλέπε τμήμα 13).
 10.Κριτήρια αποκλεισμού:

1. Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία, οι υποψήφιοι δεν πρέπει να εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται στα άρθρα 106 και 107 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25.10.2012.
2. Οι υποψήφιοι (συμπεριλαμβανομένων όλων των μελών ενός προσωρινού ομίλου εταιρειών) και οι καθορισμένοι υπεργολάβοι πρέπει να υπογράψουν την υπεύθυνη δήλωση (παράρτημα Α της παρούσας προκήρυξης), με την οποία δηλώνουν ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται σε αυτή.
3. Κατόπιν αιτήματος της αναθέτουσας αρχής, ο επιλεγείς υποψήφιος μιας σύμβασης (βλέπε τμήμα 6.2 ανωτέρω), συμπεριλαμβανομένων όλων των μελών σε περίπτωση προσωρινού ομίλου εταιρειών και όλων των καθορισμένων υπεργολάβων για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης, πρέπει να παράσχουν τα αποδεικτικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 143 παράγραφος 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29.10.2012.
 11.Κριτήρια επιλογής — τεχνική ικανότητα:

1. Στόχος των κριτηρίων επιλογής είναι να καθοριστεί εάν οι υποψήφιοι διαθέτουν την τεχνική ικανότητα για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στο τμήμα 7.
2. Δικαίωμα προεπιλογής έχουν οι επαγγελματίες, οι όμιλοι επαγγελματιών και οι τεχνικές εταιρείες.
3. Για κάθε τομέα του τμήματος 7, ένας επαγγελματίας δεν μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα ως μεμονωμένος υποψήφιος και ως μέλος ομίλου/ομίλου εταιρειών/τεχνικών εταιρειών, ούτε ως μέλος 1 ή περισσότερων ομίλων/ομίλων εταιρειών/τεχνικών εταιρειών.
4. Ως «μητρώο» νοείται το μητρώο μιας επαγγελματικής ένωσης ή συντεχνίας, ή αντίστοιχο μητρώο. Η εγγραφή στο εν λόγω μητρώο αποτελεί νομική απαίτηση για την εκτέλεση της δραστηριότητας.
5. Για τις υποψηφιότητες που υποβάλλονται από εταιρείες, ομίλους ή τεχνικές εταιρείες, οι λεπτομέρειες των σχεδίων (έργων) που υποβάλλονται για τη συμμόρφωση με τις τεχνικές επαγγελματικές απαιτήσεις μπορούν να παρασχεθούν από 1 ή περισσότερους εργαζόμενους της εταιρείας/του ομίλου/της τεχνικής εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι ο επαγγελματίας αντισυμβαλλόμενος (υπογράφων κάθε σχεδίου) αναφέρεται συγκεκριμένα και συμπεριλαμβάνεται στο προσωπικό του υποψήφιου.
6. Για την εκπλήρωση των απαιτήσεων σε διάφορες κατηγορίες, οι ίδιες παρασχεθείσες υπηρεσίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερες από μία φορές.
7. Για κάθε τομέα (υποκατάλογο) που αναφέρεται στο τμήμα 7, για τον οποίο εκδηλώνεται ενδιαφέρον, πρέπει να παρασχεθούν τα σχετικά έγγραφα προς υποστήριξη των δηλώσεων για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις. Τα εν λόγω έγγραφα μπορούν να έχουν την εξής μορφή: επιστολές ανάθεσης, αντίγραφα τιμολογίων, δηλώσεις παροχέων υπηρεσιών, αποσπάσματα σχεδίων, κ.λπ., τα οποία αποδεικνύουν σαφώς ότι η υπηρεσία παρασχέθηκε δεόντως και ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες (για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις) είναι αληθείς.
8. Η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος, εάν το κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει από τους υποψήφιους να παράσχουν κατάλληλα επεξηγηματικά έγγραφα, εάν τα ανωτέρω έγγραφα δεν επεξηγούν σαφώς τις δραστηριότητες που έχουν αναληφθεί.
9. Εάν υποβάλλει υποψηφιότητα ένας όμιλος διαφόρων οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη του πρέπει να παράσχουν τα σχετικά έγγραφα αναφορικά με τα κριτήρια του τμήματος 11. Όλα τα τεχνικά κριτήρια θα ισχύουν για τον όμιλο ως σύνολο αναφορικά με τους συνολικούς πόρους του ομίλου.
Α. Αρχιτεκτονικός, κτιριακός και δομικός σχεδιασμός, στατικός έλεγχος
1. Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
i. πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο για τουλάχιστον 10 έτη και να διαθέτει νόμιμη άδεια,
ii. πρέπει να έχει εκτελέσει σχέδια/στατικούς ελέγχους σχετικά με τα έργα για τουλάχιστον:
α) 5 000 000 EUR,
ή
β) 10 000 m3.
2. Οι απαιτήσεις του σημείου ii. ενδέχεται να καλύπτονται μερικώς, υπό την προϋπόθεση ότι τα 2 ποσοστά των εν λόγω απαιτήσεων, εάν αθροιστούν, ανέρχονται συνολικά σε ποσοστό τουλάχιστον 100 %.
Για παράδειγμα, ένας υποψήφιος που έχει εκτελέσει σχέδια σχετικά με αρχιτεκτονικό, κτιριακό, δομικό σχεδιασμό και στατικούς ελέγχους, τα οποία αντιστοιχούν σε:
— 2 000 000 EUR → 40 % των 5 000 000 EUR,
— 6 000 m3 → 60 % των 10 000 m3.
Εάν αθροιστούν τα 2 ποσοστά ανέρχονται στο 100 % της συνολικής απαίτησης.
Β. Γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες
1. Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
i. πρέπει να έχει εκτελέσει, κατά τη διάρκεια των 3 ετών που προηγούνται της υποβολής της υποψηφιότητας, τουλάχιστον 30 μελέτες (η δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από μια περιγραφική έκθεση και ανάλυση των αποτελεσμάτων των μελετών).
Γ. Συντονισμός στον τομέα της ασφάλειας
1. Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί την ακόλουθη απαίτηση:
i. πρέπει να διαθέτει νόμιμη άδεια για τουλάχιστον 6 διαδοχικά έτη.
Δ. Σχεδιασμός ηλεκτρολογικών και ειδικών εγκαταστάσεων
1. Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
i. εγγραφή στο επαγγελματικό μητρώο,
ii. πρέπει να έχει εκτελέσει σχέδια σχετικά με ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον:
α) τον σχεδιασμό πολιτικών εγκαταστάσεων ισχύος τουλάχιστον 10 MW,
ή
β) τον σχεδιασμό υποσταθμών ισχύος τουλάχιστον 25 MW (μέγεθος κύριου μετασχηματιστή),
ή
γ) τον τελικό σχεδιασμό ηλεκτρολογικών έργων αξίας τουλάχιστον 1 000 000 EUR.
2. Οι απαιτήσεις του σημείου ii. ενδέχεται να καλύπτονται μερικώς, υπό την προϋπόθεση ότι τα 3 ποσοστά των εν λόγω απαιτήσεων, εάν αθροιστούν, ανέρχονται συνολικά σε ποσοστό τουλάχιστον 100 %.
Για παράδειγμα, ένας υποψήφιος που έχει εκτελέσει σχέδια σχετικά με ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τα οποία περιλαμβάνουν:
— πολιτικές εγκαταστάσεις: 5 MW → 50 % των 10 MW,
— υποσταθμούς: 5 MW → 20 % των 25 MW,
— τελικό σχεδιασμό ηλεκτρολογικών έργων αξίας 300 000 EUR → 30 % του 1 000 000 EUR.
Εάν αθροιστούν τα 3 ποσοστά ανέρχονται στο 100 % της συνολικής απαίτησης.
Ε. Σχεδιασμός εγκαταστάσεων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC)/συστημάτων διαχείρισης κτιρίων (BMS)
1. Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
i. εγγραφή στο επαγγελματικό μητρώο,
ii. πρέπει να έχει εκτελέσει σχέδια σχετικά με εγκαταστάσεις/έργα (HVAC/BMS) τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον:
α) σχέδια σχετικά με εγκαταστάσεις διανομής θερμότητας για κατασκευαστικά έργα πολιτικού μηχανικού ισχύος τουλάχιστον 40 MW,
ή
β) τον σχεδιασμό βιομηχανικών θερμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ενέργειας ισχύος τουλάχιστον 100 MW,
ή
γ) ένα σχέδιο έργων ελάχιστης αξίας 4 000 000 EUR.
2. Οι απαιτήσεις του σημείου ii. ενδέχεται να καλύπτονται μερικώς, υπό την προϋπόθεση ότι τα 3 ποσοστά των εν λόγω απαιτήσεων, εάν αθροιστούν, ανέρχονται συνολικά σε ποσοστό τουλάχιστον 100 %.
Για παράδειγμα, ένας υποψήφιος που έχει εκτελέσει σχέδια σχετικά με εγκαταστάσεις/έργα (HVAC/BMS) τα οποία περιλαμβάνουν:
— πολιτικές εγκαταστάσεις: 20 MW → 50 % των 40 MW,
— βιομηχανικούς θερμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας: 25 MW → 25 % των 100 MW,
— ένα σχέδιο έργων αξίας 1 000 000 EUR → 25 % των 4 000 000 EUR.
Εάν αθροιστούν τα 3 ποσοστά ανέρχονται στο 100 % της συνολικής απαίτησης.
ΣΤ. Εξοικονόμηση ενέργειας — ενεργειακή πιστοποίηση — μηχανική περιβάλλοντος
1. Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
i. πρέπει να διαθέτει νόμιμη άδεια στην περιφέρεια της Λομβαρδίας (κατάλογος πιστοποιητικών),
ii. πρέπει να έχει εκτελέσει:
α) τουλάχιστον 50 ενεργειακές πιστοποιήσεις,
ή
β) τουλάχιστον 10 σχέδια αποκατάστασης της ενεργειακής απόδοσης.
2. Οι απαιτήσεις του σημείου ii. ενδέχεται να καλύπτονται μερικώς, υπό την προϋπόθεση ότι τα 2 ποσοστά των εν λόγω απαιτήσεων, εάν αθροιστούν, ανέρχονται συνολικά σε ποσοστό τουλάχιστον 100 %.
Για παράδειγμα, ένας υποψήφιος που έχει εκτελέσει πιστοποιήσεις σχετικά με τους τομείς εξοικονόμησης ενέργειας — ενεργειακής πιστοποίησης — μηχανικής περιβάλλοντος, οι οποίες περιλαμβάνουν
— 25 ενεργειακές πιστοποιήσεις →50 % των 50,
— 5 σχέδια αποκατάστασης της ενεργειακής απόδοσης →50 % των 10.
Εάν αθροιστούν τα 2 ποσοστά ανέρχονται στο 100 % της συνολικής απαίτησης.
Ζ. Τοπογραφικές μελέτες
1. Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί την ακόλουθη απαίτηση:
i. πρέπει να έχει εκτελέσει τουλάχιστον 10 εκστρατείες τοπογραφικών μελετών.
Η. Εγκαταστάσεις υγιεινής — συστήματα αποστράγγισης — δίκτυα ύδρευσης
1. Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί την ακόλουθη απαίτηση:
i. τουλάχιστον 10 σχέδια εγκαταστάσεων.
Θ. Περιοδικές επιθεωρήσεις σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 462/01
1. Ο υποψήφιος πρέπει να πληροί την ακόλουθη απαίτηση:
i. πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες για τη δραστηριότητα πιστοποίησης εγκαταστάσεων.
 12.Εκ των υστέρων ενημέρωση:

1. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους αναδόχους που έχουν συνάψει σύμβαση αξίας άνω των 15 000 EUR, η οποία ανατέθηκε βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στο τμήμα 4, θα δημοσιευθούν στον δικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους μετά την ανάθεση της σύμβασης.
2. Οι εν λόγω λεπτομέρειες περιλαμβάνουν την επωνυμία, την τοποθεσία (διεύθυνση για τα νομικά πρόσωπα και τόπος καταγωγής για τα φυσικά πρόσωπα), την αξία και το αντικείμενο της σύμβασης. Για τα φυσικά πρόσωπα, οι λεπτομέρειες θα διαγραφούν 2 έτη μετά την ανάθεση της σύμβασης.
 13.Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης προς δημοσίευση:

23.9.2015.
 14.Ημερομηνία παραλαβής της από την Υπηρεσία Εκδόσεων:

23.9.2015.