Palvelut - 350801-2015

Näytä suppea näkymä

07/10/2015    S194

Italia-Ispra: JRC/IPR/2015/C.4/0029/AMI – neuvontapalvelut

2015/S 194-350801

Kiinnostuksenilmaisupyyntö

 1.Hankintaviranomainen:

Euroopan komissio, yhteinen tutkimuskeskus, Ispran-toimipaikan hallinto, vastaanottaja: C. Remy, TP 582, via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIA. Sähköpostiosoite: jrc-ism-c4-c5-lv-procurement@ec.europa.eu
 2.Osallistumismenettely:

1. Tämän kiinnostuksenilmaisupyynnön tavoitteena on luettelon laatiminen esivalituista hakijoista, joilta pyydetään tarjouksia palvelusopimusten mahdollista tekemistä varten seuraavilla toiminta-aloilla:
Ispran-toimipaikan hallinto-osaston ja yhteisen tutkimuskeskuksen Ispran-toimipaikan laitosten avustaminen toimipaikan rakennusten, laitosten ja infrastruktuurin rakennus-, kunnostus- ja huoltotöiden suunnittelussa, hallinnassa ja suorittamisessa,
tämän ilmoituksen kohdassa 4 mainitun mukaisesti.
2. Hyväksyminen luetteloon ei millään tavoin velvoita hankintaviranomaista tekemään sopimuksia.
3. Kiinnostuneiden osapuolten (hakijoiden) on ilmaistava kiinnostuksensa jollakin Euroopan unionin virallisella kielellä ja lähetettävä hakemuksensa kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen jommallakummalla seuraavista tavoista:
a) postin tai lähettipalvelun välityksellä edellä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen tai
b) tuomalla henkilökohtaisesti edellä mainittuun osoitteeseen yhteisen tutkimuskeskuksen Ispran-toimipaikan sisäiseen postiyksikköön (rakennus nro 1). Kyseinen yksikkö on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9:00–12:00 ja klo 14:00–16:00 lukuun ottamatta päiviä, joina yhteinen tutkimuskeskus on kiinni.
Muilla tavoin toimitettuja hakemuksia ei oteta huomioon.
4. Hakijoita pyydetään lähettämään sähköpostitse (jrc-ism-c4-c5-lv-procurement@ec.europa.eu) edellä mainitulle yksikölle/virkailijalle tiedot päivästä, jona kiinnostuksenilmaisu on lähetetty, ja käytetystä posti-/lähettipalvelusta.
5. Kiinnostuksenilmaisut on laitettava kirjekuoreen, ja niiden ulkopuolelle on merkittävä kohdassa 1 mainitun komission yksikön/virkailijan osoite ja nimi sekä seuraava teksti:
”JRC/IPR/2015/C.4/0029/AMI – Servizi di consulenza – Si prega il servizio postale interno di non aprire questa busta”.
6. Kirjekuoren on sisällettävä kaikki asiakirjat, jotka on lueteltu tämän ilmoituksen kohdassa 3. Kaikki asiakirjat on toimitettava myös sähköisessä muodossa (muistitikulla tai CD-levyllä).
7. Asiakirjat. Tämä ilmoitus ja asiakirjat, jotka on toimitettava, jos hakemus jätetään, ovat ladattavissa seuraavasta osoitteesta:
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1064
Viite: JRC/IPR/2015/C.4/0029/AMI
8. Yhteydenpito. Yhteydenpito hankintaviranomaisen ja hakijoiden välillä menettelyn aikana on sallittua ainoastaan poikkeustapauksissa ja ainoastaan seuraavin ehdoin:
a) Ennen hakemusten jättämisen määräaikaa:
— hankintaviranomainen voi hakijoiden pyynnöstä antaa lisätietoja ainoastaan selventääkseen sopimuksen luonnetta,
— mahdolliset lisätietopyynnöt on toimitettava ainoastaan verkkosivuston https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1064 kautta; lisätietopyynnöt voidaan tehdä vain valitsemalla valikko ”Questions&Answers” (kysymykset ja vastaukset) ja sieltä kohta ”Ask a question” (esitä kysymys),
— hankintaviranomainen voi omasta aloitteestaan julkaista tietoja, jotka koskevat tarjousasiakirjojen tekstissä olevia mahdollisia virheitä, epätarkkuuksia, puutteita tai kirjoitusvirheitä,
— kaikki lisätiedot, mukaan luettuina edellä mainitut, julkaistaan seuraavassa osoitteessa:
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1064
b) Hakemuksen arvioinnin aikana:
— hankintaviranomainen voi pyytää selvennyksiä tai lisäasiakirjoja, jotka katsotaan tarpeellisiksi hakemuksen arviointia varten,
— hakijan on toimitettava kyseiset asiakirjat ja/tai selvennykset hyvissä ajoin ja pyynnössä määritettyjen menettelyjen mukaisesti.
 3.Toimitettavat asiakirjat:

Kiinnostuksenilmaisuun on sisällyttävä seuraavat asiakirjat:
1. Hakijan itsensä tai hakijan yhden asianmukaisesti valtuutetun edustajan allekirjoittama saatekirje, jossa mainitaan selkeästi tämän menettelyn viitenumero (JRC/IPR/2015/C.4/0029/AMI) ja seuraavat tiedot:
a. tämän ilmoituksen kohdassa 7 mainituista aloista (alaluetteloista) se (ne), jota (joita) varten hakemus jätetään,
b. jokaisen jäsenen asema ja vastuualueet, mikäli hakemuksen jättää yritysten väliaikainen ryhmittymä,
c. kaikki alihankkijat, joiden valmiuksiin voidaan turvautua kohdassa 11 mainittujen valmiuksien vähimmäistasojen saavuttamiseksi, mukaan luettuna alihankkijan ilmoitus siitä, että se tarjoaa valmiutensa hakijan käyttöön,
d. tätä menettelyä varten yhteyshenkilönä toimivan henkilön nimi ja referenssit,
e. hakijan yhteyshenkilön sähköpostiosoite.
2. Valtuutetun edustajan asianmukaisesti allekirjoittama ja päiväämä kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus (tämän ilmoituksen liite A), jolla vahvistetaan, ettei hakija ole missään poissulkemiseen johtavista tilanteista (katso kohta 10).
3. Tämän ilmoituksen kohdassa 11 mainittujen valintaperusteiden arvioimista varten toimitettavat asiakirjatodisteet.
 4.Yleinen kuvaus menettelystä:

1. Tämän menettelyn (kiinnostuksenilmaisupyyntö) kohteena ovat palvelut, jotka koskevat arkkitehtuuriin, rakennustekniikkaan, kaupunkisuunnitteluun, ympäristöön ja laitosten tekniseen suunnitteluun liittyvää suunnittelu- ja neuvontatyötä osana Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen Ispran-toimipaikassa suoritettavia toimia.
2. Kiinnostuksenilmaisupyyntö on avoinna ja esivalittujen hakijoiden luettelo on voimassa kohdassa 9 määritetyn ajanjakson ajan. Kiinnostuneet taloudelliset toimijat voivat jättää hakemuksen milloin tahansa ennen kyseisen ajanjakson kolmea viimeistä kuukautta.
3. Hankintaviranomainen laatii kunkin jäljempänä kohdassa 7 mainitun alan (alaluettelo) osalta luettelon esivalituista hakijoista, jotka täyttävät kohdassa 11 määritetyt, kyseistä alaa koskevat perusteet.
 5.Tietosuoja:

1. Jos kiinnostuksenilmaisupyyntöön vastaamisen yhteydessä kirjataan ja käsitellään henkilötietoja (kuten etunimi, sukunimi, osoite, ansioluettelo), kyseisiä tietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18.12.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti. Ellei toisin mainita, hakemus ja pyydetyt henkilötiedot ovat tarpeellisia kohdassa 4 mainittuja tarkoituksia varten ja niitä käsittelee ainoastaan tätä tarkoitusta varten Ispran-toimipaikan hallinto-osasto. Henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot ovat saatavilla tietosuojalausumasta seuraavasta osoitteesta:
http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacystatement_publicprocurement_en.pdf
2. Komission tilinpitäjä voi rekisteröidä hakijoiden henkilötiedot joko ainoastaan ennakkovaroitusjärjestelmään tai sekä siihen että poissulkemisia koskevaan keskustietokantaan, mikäli hakija on jossakin seuraavissa säädöksissä mainituista tilanteista:
— komission päätös 2008/969/EY, Euratom, tehty 16.12.2008, komission tulojen ja menojen hyväksyjien ja toimeenpanovirastojen käyttöön tarkoitetusta ennakkovaroitusjärjestelmästä (katso lisätietoja tietosuojalausumasta seuraavasta osoitteesta: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm),
— komission asetus (EY, Euratom) N:o 1302/2008, annettu 17.12.2008, poissulkemisia koskevasta keskustietokannasta (katso lisätiedot tietosuojalausumasta seuraavasta osoitteesta:
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE).
 6.Luettelon käyttö:

1. Mikäli johonkin kohdassa 7 kuvailluista aloista liittyvä erillissopimus tehdään, hankintaviranomainen pyytää tarjouksen kaikilta kyseisessä alaluettelossa olevilta hakijoilta asiaankuuluvien eritelmien perusteella ja erityisessä ilmoituksessa määritetyn menettelyn mukaisesti.
2. Tämän menettelyn perusteella laadittavaa luetteloa käytetään ainoastaan arvoltaan alhaisten sopimusten tekemiseen.
3. Kunkin toiminta-alan (kohta 7) osalta kaikkien vuoden aikana allekirjoitettujen sopimusten kokonaisarvo saa olla enintään 134 000 euroa.
 7.Kattava kuvaus kohteena olevista aloista:

1. Vaaditut palvelutyypit on jaettu seuraaviin aloihin (alaluetteloihin):
A. arkkitehti-, rakennus- ja rakennesuunnittelu, staattinen testaus,
B. geologiset ja geotekniset tutkimukset,
C. koordinointi turvallisuutta varten,
D. sähkö- ja erityislaitteiden suunnittelu,
E. lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden / rakennushallintajärjestelmän laitteiden suunnittelu,
F. energiansäästö – energiasertifiointi – ympäristötekniikka,
G. topografiset tutkimukset,
H. saniteettilaitteet – viemäröintijärjestelmät – vesiverkot,
I. määräaikaistarkastukset presidentin asetuksen nro 462/01 mukaisesti.
 8.Kuvaus palvelujen suorituspaikasta:

1. Ainoastaan tiedoksi annetaan, että yhteisen tutkimuskeskuksen Ispran-toimipaikassa on seuraavanlaisia tiloja:
— kemian laboratoriot,
— biologian laboratoriot,
— laboratoriot, joissa hallitaan termohydraulisia ja mekaanisia laitteita,
— laboratoriot, joissa hallitaan tietoteknisiä järjestelmiä,
— toimistotilat,
— kaupat,
— työpajat,
— lämpöenergian ja -sähkön tuotantolaitos,
— veden pumppaus-, käsittely- ja puhdistuslaitokset,
— sähköasemat,
— lämmönsiirtoasemat,
— neliörummut (tekniset tunnelit), joissa on putkistoja ja kaapeliputkia energian toimittamiseksi rakennuksiin,
— rakennukset, jotka on tarkoitettu ydinalaan liittyvään toimintaan turvaluokitellulla alueella säteilysuojelun näkökulmasta (lakiasetuksessa nro 230/95 tarkoitetun mukaisesti).
2. Ispran-toimipaikalla on eksterritoriaalinen asema, mikä suunnittelun ja rakentamisen kannalta tarkoittaa sitä, että yhteinen tutkimuskeskus voi itsenäisesti päättää menettelyistä Italian lainsäädännön noudattamisen osalta. Tämä tarkoittaa seuraavaa:
a. yhteinen tutkimuskeskus ei ole millään tavoin velvollinen raportoimaan hankkeista eikä pyytämään rakennuslupaa Italian viranomaisilta. Komissiolla on kuitenkin sisäinen valvontaelin, joka kelpuuttaa hankkeen ja hyväksyy rakennustyöt. Tämä elin antaa myös lausunnon päätökseen saatettujen töiden toimivuudesta (konsultointimenettely),
b. yhteinen tutkimuskeskus ei ole millään tavoin velvollinen pyytämään Italian viranomaisilta palonehkäisyä koskevaa lausuntoa. Lopullista suunnitelmaa varten on kuitenkin edellä mainitun konsultointimenettelyn mukaisesti suoritettava kansallisella tasolla vaadittuja menettelyjä vastaavat menettelyt,
c. yhteisen tutkimuskeskuksen ei pidä toimipaikkansa rajojen sisällä noudattaa paikallista rakennussäännöstöä. Yhteisellä tutkimuskeskuksella on kuitenkin oma kehityssuunnitelmansa, joka sisältää tiettyjä vaatimuksia, jotka koskevat esimerkiksi rakennusten enimmäiskorkeutta, materiaaleja ja värejä. Yhteisen tutkimuskeskuksen on lisäksi mahdollisuuksien rajoissa noudatettava komission infrastruktuuri- ja logistiikkatoimiston (Bryssel) määrittämiä rakennusmääräyksiä (viite: http://ec.europa.eu/oib/documents_fr.htm). Lopuksi on huomioitava, että tiettyihin rakennusten ja laitosten ulkoaitoja koskeviin töihin on mahdollisesti hankittava toimivaltaisten kansallisten viranomaisten valtuutus.
 9.Tämän kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella laadittavan luettelon voimassaoloajan päättymispäivä:

Tämän ilmoituksen perusteella laadittava luettelo on voimassa kolmen vuoden ajan alkaen ilmoituksen julkaisupäivästä (katso kohta 13).
 10.Poissulkemisperusteet:

1. Voidakseen osallistua tähän menettelyyn hakijat eivät saa olla missään niistä poissulkemiseen johtavista tilanteista, jotka on lueteltu 25.10.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 106 ja 107 artiklassa.
2. Hakijoiden (mukaan luettuina kaikki yritysten väliaikaisen ryhmittymän jäsenet) ja kaikkien määritettyjen alihankkijoiden on allekirjoitettava kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus (tämän ilmoituksen liite A), jossa ilmoitetaan, etteivät ne ole missään kyseisessä vakuutuksessa mainituista tilanteista.
3. Sopimusta (katso edellä kohdan 6 alakohta 2) varten valitun tarjoajan (mukaan luettuina kaikki jäsenet, jos kyseessä on yritysten väliaikainen ryhmittymä, ja kaikki kyseisen sopimuksen suorittamista varten määritetyt alihankkijat) on hankintaviranomaisen pyynnöstä toimitettava asiakirjatodisteet, jotka on mainittu 29.10.2012 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 143 artiklan 3 kohdassa.
 11.Valintaperusteet – tekninen suorituskyky:

1. Valintaperusteiden tavoitteena on sen määrittäminen, onko hakijoilla tekninen suorituskyky kohdassa 7 lueteltujen palvelujen toimittamiseen.
2. Esivalintaan hyväksytään ammattilaiset, ammattilaisten ryhmittymät ja insinööritoimistot.
3. Ammattilainen ei voi minkään kohdassa 7 mainitun alan osalta jättää hakemusta sekä yksittäisenä hakijana että ryhmittymän / yritysten ryhmittymän / insinööritoimiston jäsenenä eikä useamman kuin yhden ryhmittymän / yritysten ryhmittymän / insinööritoimiston jäsenenä.
4. Rekisterillä tarkoitetaan ammattijärjestön tai -kunnan rekisteriä tai vastaavaa rekisteriä. Kirjautuminen tällaiseen rekisteriin on oikeudellinen vaatimus toimien suorittamista varten.
5. Yritysten, ryhmittymien tai insinööritoimistojen jättämien hakemusten osalta hankkeita (töitä) koskevat yksityiskohtaiset tiedot, jotka toimitetaan teknistä suorituskykyä koskevien vaatimusten noudattamiseksi, voivat olla yhdeltä tai useammalta yrityksen/ryhmittymän/insinööritoimiston työntekijältä sillä edellytyksellä, että ammatillinen osapuoli (kunkin hankkeen allekirjoittaja) mainitaan erikseen ja sisältyy hakijan henkilöstöön.
6. Eri kategorioiden vaatimusten täyttämiseksi ei voida käyttää samoja toimitettuja palveluja toistamiseen.
7. Kunkin kohdassa 7 mainitun alan (alaluettelon), jota kiinnostuksenilmaisu koskee, osalta on toimitettava asiaankuuluvat asiakirjat vaatimusten täyttämiseksi annettujen ilmoitusten tukemiseksi. Kyseisiä asiakirjoja voivat olla esimerkiksi seuraavat: toimeksiantokirjeet, jäljennökset laskuista, ilmoitukset palveluntarjoajilta, otteet hankkeista jne. Näistä asiakirjoista on käytävä selvästi ilmi, että palvelut on toimitettu asianmukaisesti ja että vaatimusten täyttämiseksi annetut tiedot ovat paikkansapitäviä.
8. Hankintaviranomainen varaa oikeuden tarvittaessa pyytää hakijoita toimittamaan asianmukaisia selventäviä asiakirjoja, jos suoritetut toimet eivät käy selkeällä tavalla ilmi edellä mainituista asiakirjoista.
9. Mikäli hakemuksen jättää usean taloudellisen toimijan ryhmittymä, kaikkien ryhmittymän jäsenten on toimitettava asiaankuuluvat asiakirjat kohdassa 11 mainittujen perusteiden osalta. Kaikkia teknisiä perusteita sovelletaan ryhmittymään kokonaisuudessaan ja huomioon otetaan ryhmittymän yhteenlasketut resurssit.
A. Arkkitehti-, rakennus- ja rakennesuunnittelu, staattinen testaus
1. Hakijan on täytettävä seuraavat vaatimukset:
i. hakijan on täytynyt olla kirjoilla rekisterissä vähintään kymmenen vuoden ajan, ja hakijalla on oltava oikeudellinen valtuutus,
ii. hakijan on täytynyt suorittaa kyseisiä töitä koskevia hankkeita / staattista testausta vähintään seuraavanlaisesti:
a) 5 000 000 euron arvo
tai
b) 10 000 kuutiometrin ala.
2. Kohdan ii vaatimukset voidaan täyttää osittain, mikäli kyseisten vaatimusten kaksi prosenttiosuutta yhdessä vastaavat yhteensä vähintään 100:aa prosenttia.
Esimerkiksi jos hakija on suorittanut arkkitehti-, rakennus- ja rakennesuunnitteluun tai staattiseen testaukseen liittyviä hankkeita, jotka vastaavat seuraavia:
— 2 000 000 euroa eli 40 prosenttia 5 000 000 eurosta ja
— 6 000 kuutiometriä eli 60 prosenttia 10 000 kuutiometristä,
nämä kaksi prosenttiosuutta lasketaan yhteen, jolloin saadaan 100 prosenttia kokonaisvaatimuksesta.
B. Geologiset ja geotekniset tutkimukset
1. Hakijan on täytettävä seuraavat vaatimukset:
i. hakijan on täytynyt hakemuksen jättämistä edeltävien kolmen viime vuoden aikana suorittaa vähintään 30 tutkimusta (ilmoitukseen on liitettävä kuvaileva raportti ja analyysi tutkimuksen tuloksista).
C. Koordinointi turvallisuutta varten
1. Hakijan on täytettävä seuraava vaatimus:
i. hakijalla on täytynyt olla oikeudellinen valtuutus vähintään kuuden peräkkäisen vuoden ajan.
D. Sähkö- ja erityislaitteiden suunnittelu
1. Hakijan on täytettävä seuraavat vaatimukset:
i. hakijan on oltava kirjoilla ammattirekisterissä,
ii. hakijan on täytynyt suorittaa sähkölaitteisiin liittyviä hankkeita, joihin on sisältynyt vähintään
a) vähintään 10 megawatin rakennusteknisten laitteiden suunnittelu,
tai
b) vähintään 25 megawatin (päämuuntajan koko) sähköasemien suunnittelu,
tai
c) vähintään 1 000 000 euron arvoisten sähkötöiden lopullinen suunnittelu.
2. Kohdan ii vaatimukset voidaan täyttää osittain, mikäli kyseisten vaatimusten kolme prosenttiosuutta yhdessä vastaavat yhteensä vähintään 100:aa prosenttia.
Esimerkiksi jos hakija on suorittanut sähkölaitteisiin liittyviä hankkeita, joihin on sisältynyt
— viiden megawatin (50 prosenttia 10 megawatista) rakennusteknisiä laitteita,
— viiden megawatin (20 prosenttia 25 megawatista) sähköasemia ja
— arvoltaan 300 000 euron (30 prosenttia 1 000 000 eurosta) sähkötöiden lopullinen suunnittelu,
nämä kolme prosenttiosuutta lasketaan yhteen, jolloin saadaan 100 prosenttia kokonaisvaatimuksesta.
E. Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden / rakennushallintajärjestelmän laitteiden suunnittelu
1. Hakijan on täytettävä seuraavat vaatimukset:
i. hakijan on oltava kirjoilla ammattirekisterissä,
ii. hakijan on täytynyt suorittaa lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteisiin / rakennushallintajärjestelmän laitteisiin tai niitä koskeviin töihin liittyviä hankkeita, joihin on sisältynyt vähintään
a) hankkeita, jotka liittyvät vähintään 40 megawatin rakennusteknisten rakenteiden lämmönjakelulaitteisiin,
tai
b) vähintään 100 megawatin teollisten lämpövoimaloiden suunnittelu.
tai
c) vähintään 4 000 000 euron arvoinen urakkahanke.
2. Kohdan ii vaatimukset voidaan täyttää osittain, mikäli kyseisten vaatimusten kolme prosenttiosuutta yhdessä vastaavat yhteensä vähintään 100:aa prosenttia.
Esimerkiksi jos hakija on suorittanut lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteisiin / rakennushallintajärjestelmän laitteisiin tai niitä koskeviin töihin liittyviä hankkeita, joihin on sisältynyt
— 20 megawatin (50 prosenttia 40 megawatista) rakennusteknisiä laitteita,
— 25 megawatin (25 prosenttia 100 megawatista) teollisia lämpövoimaloita ja
— arvoltaan 1 000 000 euron (25 prosenttia 4 000 000 eurosta) urakkahanke,
nämä kolme prosenttiosuutta lasketaan yhteen, jolloin saadaan 100 prosenttia kokonaisvaatimuksesta.
F. Energiansäästö – energiasertifiointi – ympäristötekniikka
1. Hakijan on täytettävä seuraavat vaatimukset:
i. hakijalla on oltava oikeudellinen valtuutus Lombardian alueella (luettelo sertifikaateista),
ii. hakijan on täytynyt suorittaa
a) vähintään 50 energiasertifiointia,
tai
b) vähintään 10 energiakunnostushanketta.
2. Kohdan ii vaatimukset voidaan täyttää osittain, mikäli kyseisten vaatimusten kaksi prosenttiosuutta yhdessä vastaavat yhteensä vähintään 100:aa prosenttia.
Esimerkiksi jos hakija on suorittanut energiansäästöön, energiasertifiointiin ja ympäristötekniikkaan liittyviä sertifiointeja, joihin on sisältynyt
— 25 energiasertifiointia (50 prosenttia 50:stä) ja
— viisi energiakunnostushanketta (50 prosenttia 10:stä),
nämä kaksi prosenttiosuutta lasketaan yhteen, jolloin saadaan 100 prosenttia kokonaisvaatimuksesta.
G. Topografiset tutkimukset
1. Hakijan on täytettävä seuraava vaatimus:
i. hakijan on täytynyt suorittaa vähintään 10 topografista tutkimuskampanjaa.
H. Saniteettilaitteet – viemäröintijärjestelmät – vesiverkot
1. Hakijan on täytettävä seuraava vaatimus:
i. hakijan on täytynyt suorittaa vähintään 10 asennushanketta.
I. Määräaikaistarkastukset presidentin asetuksen nro 462/01 mukaisesti
1. Hakijan on täytettävä seuraava vaatimus:
i. hakijalla on oltava oikeudellinen valtuutus, jota vaaditaan laitteiden sertifiointitoimintaa varten.
 12.Menettelyn jälkeiset tiedot:

1. Tiedot sopimusosapuolista, joiden kanssa on tehty yli 15 000 euron arvoinen sopimus kohdassa 4 mainitun menettelyn seurauksena, julkaistaan hankintaviranomaisen verkkosivustolla viimeistään 30.6. sopimuksentekoa seuraavana vuonna.
2. Näihin tietoihin sisältyvät nimi, paikkatiedot (oikeushenkilöiden osoitteet sekä luonnollisten henkilöiden alkuperäalueet), arvo ja sopimuksen kohde. Luonnollisten henkilöiden osalta tiedot poistetaan kahden vuoden kuluttua sopimuksentekovuodesta.
 13.Tämän ilmoituksen julkaisupäivä:

23.9.2015.
 14.Vastaanottopäivä julkaisutoimistossa:

23.9.2015.