Servicii - 350933-2020

27/07/2020    S143

Belgia-Bruxelles: MOVE/B4/2020-322 Săptămâna europeană a mobilității

2020/S 143-350933

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, MOVE — Mobility and Transport, MOVE.DDG1.B.4 — Sustainable and Intelligent Transport
Adresă: Rue Demot 28
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1040
Țară: Belgia
E-mail: move-tender-b4@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/info/departments/mobility-and-transport_en
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6587
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6587
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

MOVE/B4/2020-322 Săptămâna europeană a mobilității

Număr de referinţă: MOVE/2020/OP/0011
II.1.2)Cod CPV principal
60000000 Servicii de transport (cu excepţia transportului de deşeuri)
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

În conformitate cu Declarația de la Graz, contractul va viza consolidarea și extinderea în continuare a Săptămânii europene a mobilității. Aceasta este o campanie de sensibilizare a publicului care promovează schimbarea comportamentală și dezvoltarea unor zone urbane sigure, sănătoase și plăcute în care transportul public, mobilitatea în comun și mobilitatea activă sunt apreciate și încurajate. Contractul va include:

— coordonarea campaniei,

— susținerea în favoarea coordonatorilor naționali,

— plan de comunicare, publicații, orientări vizuale, set de instrumente de comunicare și mijloace de comunicare socială,

— gestionarea site-ului,

— gestionarea procedurii pentru premiile Săptămânii europene a mobilității, premiul pentru planificarea mobilității urbane durabile (premiul SUMP) și premiul UE pentru siguranța rutieră urbană,

— organizarea de ateliere anuale pentru coordonatorii naționali,

— organizarea ceremoniei anuale de premiere; acțiuni de mobilitate,

— coordonarea generală și gestionarea contractului.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 700 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
60000000 Servicii de transport (cu excepţia transportului de deşeuri)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Locul principal de executare:

Rue Demot 28, 1040 Brussels, BELGIA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

MOVE/B4/2020-322 Săptămâna europeană a mobilității

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 700 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul poate fi reînnoit de maximum două ori, la discreția autorității contractante. Reînnoirea este condiționată de disponibilitatea bugetară și de buna executare a sarcinilor de către contractant.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 15/09/2020
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 17/09/2020
Ora locală: 10:00
Locul:

Rue Demot 28, 1040 Brussels, BELGIA

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se vor utiliza plăţile electronice
VI.3)Informații suplimentare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20/07/2020