Services - 35094-2022

21/01/2022    S15

Poland-Inowłódz: Refuse and waste related services

2022/S 015-035094

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Inowłódz
Postal address: ul. Spalska 2
Town: Inowłódz
NUTS code: PL71 Łódzkie
Postal code: 97-215
Country: Poland
Contact person: Dorota Lisicka
E-mail: zamowienia@inowlodz.pl
Telephone: +48 447101144
Fax: +48 447101233
Internet address(es):
Main address: http://www.inowlodz.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Inowłódz w 2022 roku

Reference number: RI.271.12.2021
II.1.2)Main CPV code
90500000 Refuse and waste related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Inowłódz w 2022 roku, w sposób zapewniający osiągniecie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, uchwałą nr IX/149/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 - 2022 z uwzględnieniem lat 2023 – 2028.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 525 804.71 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
90511200 Household-refuse collection services
90512000 Refuse transport services
90513100 Household-refuse disposal services
90533000 Waste-tip management services
90514000 Refuse recycling services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL713 Piotrkowski
Main site or place of performance:

Gmina Inowłódz

II.2.4)Description of the procurement:

1. Urządzenia do gromadzenia odpadów typu pojemniki, kontenery, worki, które zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów, na czas trwania umowy zapewnia wykonawca.

2. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnej ilości odpadów komunalnych do odebrania i zagospodarowania w 2022 r. będących przedmiotem zamówienia. Ilość odpadów z terenu Gminy nie jest zależna od zamawiającego. Ilości odpadów określone w tabeli należy traktować jako orientacyjne i w celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia przez wykonawców.

Szacowana ilość wynosi: 1.121,21 Mg i jest jedynie przybliżoną ilością zapotrzebowania, która w trakcie wykonywania umowy, może ulec zmianie.

Wykonawca przy sporządzeniu ofert zobowiązany jest uwzględnić zmianę ilości zebranych odpadów w trakcie trwania umowy.

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 400,000Mg

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury - 32,000Mg

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych - 150,000Mg

15 01 04 Opakowania z metalu - 5,000Mg

15 01 07 Opakowania ze szkła - 190,000Mg

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe - 14,000Mg

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 zawierające niebezpieczne składniki - 1,560Mg

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 - 1,560Mg

16 01 03 Zużyte opony - 50,000Mg

Ex 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół) - 100,000Mg

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe - 130,000Mg

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji - 40,000Mg

20 01 32 Ex 20 01 99 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 oraz inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (zużyte igły i strzykawki) - 0,080Mg

20 01 34 Zużyte baterie i akumulatory - 0,005Mg

20 03 99 Odpady niebezpieczne - 0,002Mg

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu , gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 - 7,000Mg

3. Ilości odpadów, stanowią wielkość wyliczoną według zebranych ilości odpadów z lat poprzednich. Faktyczne zapotrzebowanie na odbiór i zagospodarowanie odpadów uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb zamawiającego.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości przekazanych odpadów w stosunku do szacowanej ilości oraz prawo do zmiany rodzaju odpadów komunalnych, w zależności od faktycznych potrzeb i ilości.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodawania nowych posesji w trakcie realizacji umowy, pod warunkiem, że łączna szacunkowa ilość odpadów komunalnych do odebrania i zagospodarowania nie przekroczy wartości wskazanych powyżej. Wykonawca nie może dochodzić od zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy ilość odebranych odpadów komunalnych będzie mniejsza od szacowanej ilości odpadów.

6. W przypadku przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów zielonych i innych bioodpadów Wykonawca powinien posiadać status instalacji komunalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku gminach dla: instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), instalacji biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji (kompostownia), składowania odpadów powstałych w procesie mechaniczno–biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów. Przetwarzanie odpadów zbieranych w sposób selektywny w tym odpadów opakowaniowych nie może być realizowane poza instalacjami i urządzeniami art. 30 ust. 1 ustawy o odpadach, przy czym wspomniane instalacje nie muszą posiadać statusu instalacji regionalnej. Odpady segregowane do zagospodarowania Wykonawca zobowiązany będzie przekazać podmiotowi uprawnionemu do ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami.

UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa ZAŁĄCZNIK nr 9 SWZ.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Aspekty środowiskowe / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Czas reakcji na reklamację / Weighting: 30
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o wartości nie większej niż 30% wartości zamówienia podstawowego, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 201-524031
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Inowłódz w 2022 roku

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
07/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Zakład Usług Komunalnych HAK Stanisław Burczyński
National registration number: 7711064587
Postal address: ul. Próchnika 25
Town: Piotrków Trybunalski
NUTS code: PL713 Piotrkowski
Postal code: 97-300
Country: Poland
E-mail: hak@hak.net.pl
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 336 709.26 PLN
Total value of the contract/lot: 836 059.59 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Z uwagi na charakter zamówienia, przedmiot, wymagania Zamawiającego, niemożliwe jest opublikowanie w treści ogłoszenia wszystkich niezbędnych informacji, w tym także w sekcjach dedykowanych informacjom dodatkowym.

Tym samym Zamawiający zamieszcza w treści ogłoszenia odesłania do strony internetowej, na której opublikowana została treść Specyfikacji Warunków Zamówienia ze wszelkimi niezbędnymi danymi do prawidłowego przygotowania oferty: https://bip.inowlodz.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-130-tys-zlotych-2 lub miniportal.

Takie stanowisko wyrażone w opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych: „Komunikat dotyczący wypełnienia normy prawnej wynikającej z treści (starej) art. 41 ustawy Pzp w związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp, tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 Pzp, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

4.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

4.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ust. 5.1.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Szczegółowy wykaz co zawiera odwołanie oraz co do odwołania dołącza się określa art. 516 ustawy Pzp.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

11. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX - Środki ochrony prawnej ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/01/2022