Services - 35094-2022

21/01/2022    S15

Polska-Inowłódz: Usługi związane z odpadami

2022/S 015-035094

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Inowłódz
Adres pocztowy: ul. Spalska 2
Miejscowość: Inowłódz
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Kod pocztowy: 97-215
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Lisicka
E-mail: zamowienia@inowlodz.pl
Tel.: +48 447101144
Faks: +48 447101233
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.inowlodz.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Inowłódz w 2022 roku

Numer referencyjny: RI.271.12.2021
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Inowłódz w 2022 roku, w sposób zapewniający osiągniecie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, uchwałą nr IX/149/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 - 2022 z uwzględnieniem lat 2023 – 2028.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 525 804.71 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000 Usługi gospodarki odpadami
90514000 Usługi recyklingu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Inowłódz

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Urządzenia do gromadzenia odpadów typu pojemniki, kontenery, worki, które zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów, na czas trwania umowy zapewnia wykonawca.

2. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnej ilości odpadów komunalnych do odebrania i zagospodarowania w 2022 r. będących przedmiotem zamówienia. Ilość odpadów z terenu Gminy nie jest zależna od zamawiającego. Ilości odpadów określone w tabeli należy traktować jako orientacyjne i w celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia przez wykonawców.

Szacowana ilość wynosi: 1.121,21 Mg i jest jedynie przybliżoną ilością zapotrzebowania, która w trakcie wykonywania umowy, może ulec zmianie.

Wykonawca przy sporządzeniu ofert zobowiązany jest uwzględnić zmianę ilości zebranych odpadów w trakcie trwania umowy.

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 400,000Mg

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury - 32,000Mg

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych - 150,000Mg

15 01 04 Opakowania z metalu - 5,000Mg

15 01 07 Opakowania ze szkła - 190,000Mg

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe - 14,000Mg

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 zawierające niebezpieczne składniki - 1,560Mg

20 01 35 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 - 1,560Mg

16 01 03 Zużyte opony - 50,000Mg

Ex 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół) - 100,000Mg

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe - 130,000Mg

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji - 40,000Mg

20 01 32 Ex 20 01 99 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 oraz inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (zużyte igły i strzykawki) - 0,080Mg

20 01 34 Zużyte baterie i akumulatory - 0,005Mg

20 03 99 Odpady niebezpieczne - 0,002Mg

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu , gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 - 7,000Mg

3. Ilości odpadów, stanowią wielkość wyliczoną według zebranych ilości odpadów z lat poprzednich. Faktyczne zapotrzebowanie na odbiór i zagospodarowanie odpadów uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb zamawiającego.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości przekazanych odpadów w stosunku do szacowanej ilości oraz prawo do zmiany rodzaju odpadów komunalnych, w zależności od faktycznych potrzeb i ilości.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodawania nowych posesji w trakcie realizacji umowy, pod warunkiem, że łączna szacunkowa ilość odpadów komunalnych do odebrania i zagospodarowania nie przekroczy wartości wskazanych powyżej. Wykonawca nie może dochodzić od zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy ilość odebranych odpadów komunalnych będzie mniejsza od szacowanej ilości odpadów.

6. W przypadku przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odpadów zielonych i innych bioodpadów Wykonawca powinien posiadać status instalacji komunalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku gminach dla: instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), instalacji biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji (kompostownia), składowania odpadów powstałych w procesie mechaniczno–biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów. Przetwarzanie odpadów zbieranych w sposób selektywny w tym odpadów opakowaniowych nie może być realizowane poza instalacjami i urządzeniami art. 30 ust. 1 ustawy o odpadach, przy czym wspomniane instalacje nie muszą posiadać statusu instalacji regionalnej. Odpady segregowane do zagospodarowania Wykonawca zobowiązany będzie przekazać podmiotowi uprawnionemu do ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami.

UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa ZAŁĄCZNIK nr 9 SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty środowiskowe / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji na reklamację / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o wartości nie większej niż 30% wartości zamówienia podstawowego, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 201-524031
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Inowłódz w 2022 roku

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
07/01/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Komunalnych HAK Stanisław Burczyński
Krajowy numer identyfikacyjny: 7711064587
Adres pocztowy: ul. Próchnika 25
Miejscowość: Piotrków Trybunalski
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-300
Państwo: Polska
E-mail: hak@hak.net.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 336 709.26 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 836 059.59 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Z uwagi na charakter zamówienia, przedmiot, wymagania Zamawiającego, niemożliwe jest opublikowanie w treści ogłoszenia wszystkich niezbędnych informacji, w tym także w sekcjach dedykowanych informacjom dodatkowym.

Tym samym Zamawiający zamieszcza w treści ogłoszenia odesłania do strony internetowej, na której opublikowana została treść Specyfikacji Warunków Zamówienia ze wszelkimi niezbędnymi danymi do prawidłowego przygotowania oferty: https://bip.inowlodz.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-130-tys-zlotych-2 lub miniportal.

Takie stanowisko wyrażone w opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych: „Komunikat dotyczący wypełnienia normy prawnej wynikającej z treści (starej) art. 41 ustawy Pzp w związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp, tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 Pzp, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

4.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

4.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ust. 5.1.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Szczegółowy wykaz co zawiera odwołanie oraz co do odwołania dołącza się określa art. 516 ustawy Pzp.

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

11. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX - Środki ochrony prawnej ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2022