Tjenesteydelser - 351039-2021

12/07/2021    S132

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2021/S 132-351039

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Femern Bælt A/S
CVR-nummer: 28986564
Postadresse: Vester Søgade 10
By: København V
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Femern - Mikkel Mølgaard
E-mail: mmd@femern.dk
Telefon: +45 33416396
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.femern.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=306452&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=306452&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Femern A/S varetager anlæggelsen og driften af den kommende faste forbindelse over Femern Bælt.

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om IT-konsulentydelser til support til driftsopgaver, applikationssupport, vedligeholdelse og videreudvikling af Femern A/S' finansielle systemer

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Rammeaftale om IT-konsulentydelser til support til driftsopgaver, applikationssupport, vedligeholdelse og videreudvikling af Femern A/S' finansielle systemer, jf. den nærmere beskrivelse under punkt II.2.4).

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72224000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med projektstyring
72226000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med afleveringsprøve for basisprogrammel
72227000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med integration af programmel
72250000 System- og supporttjenester
72253200 Systemsupport
72261000 Programmelsupport
72266000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med programmel
72300000 Datatjenester
72310000 Databehandling
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ydelserne under rammeaftalen omfatter (men er ikke begrænset til):

— Support til driftsopgaver, applikationssupport, vedligeholdelse og videreudvikling af Femern A/S’ finansielle systemer omfattende:

- Data Warehouse (MS-SQL 2014 – integration services version 2016)

- Regnskabssystem (AX 2009)

- Budgettering (Cognos 11)

- Kontraktuelle workflow (Sharepoint 2016)

- Finansielle flow (Sharepoint 2016).

— Videreudvikling af Data Warehouse med henblik på at understøtte Femern A/S’ målstyringsmodel, herunder integration til og udstilling af data fra bl.a.:

- Regnskabssystem (etableret integration)

- Budgetsystem (etableret integration)

- Risikostyringssystem (etableret integration)

- Kontraktstyringssystem (etableret integration)

- Projektstyringssystem (delvis integration)

- Sharepointbaserede workflowsystemer (delvis integration)

- Miljøsystemer (mulig integration)

- Kvalitets- og kravstyringssystemer (mulig integration)

- CSR- og arbejdsmiljøsystemer (mulig integration).

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Anlægget af den faste forbindelse over Femern Bælt modtager EU-støtte fra TEN-T programmet under projektkode 2014-EU-TM-0221-W.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Femern A/S udbyder rammeaftalen som en samlet rammeaftale. Dette vurderes i højere grad at sikre Femern A/S stordriftsfordele, mindske omkostninger til administration og forvaltning af kontrakter samt skabe en større ensartethed i løsningen af relaterede opgaver under kontrakten. En opdeling i delkontrakter vurderes ikke at kunne være med til at skabe et større konkurrencefelt.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves, at tilbudsgiver dokumenterer:

— At tilbudsgiver for hvert af de seneste 3 regnskabsår har en positiv egenkapital.

— At tilbudsgiver for hvert af de seneste 3 regnskabsår har en årsomsætning på minimum 12 mio. DKK ekskl. moms.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves, at tilbudsgiver dokumenterer:

- Mindst en reference, der dækker IT-konsulentydelser inden for videreudvikling og support af MS-SQL baseret Data Warehouse.

- Mindst en reference skal dække IT-konsulentydelser til videreudvikling og support af AX 2009 eller AX 2012.

- Mindst en reference skal dække IT-konsulentydelser til videreudvikling og support af Cognos.

- Mindst en reference skal dække IT-konsulentydelser til videreudvikling og support af Sharepoint.

Samme reference kan opfylde begge mindstekrav.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandørens ydelser skal leveres i overensstemmelse med rammeaftalen, herunder rammeaftalens CSR-klausul.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/08/2021
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 27/02/2022
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/08/2021
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Femern A/S skal udelukke ansøgere fra deltagelse i udbudsprocessen, hvis disse befinder sig i en udelukkelsesgrund omfattet af udbudslovens § § 135 -136 (obligatoriske udelukkelsesgrunde). Der gøres særligt opmærksom på, at visse af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsdirektivet er gjort obligatoriske i udbudslovens § 136. Femern A/S vil endvidere udelukke ansøgere fra deltagelse i udbudsprocessen, hvis disse befinder sig i en udelukkelsesgrund omfattet af § 137, stk. 1, nr. 2 (f.eks. hvis ansøgeren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling mv.).

Der forventede træk på rammeaftalen er angivet i denne bekendtgørelses punk II.2.6), imens det maksimale træk på rammeaftalen er angiver under punkt II.1.5).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/07/2021