Servicios - 351083-2018

10/08/2018    S153

Polonia-Poznań: Bicicletas

2018/S 153-351083

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
Dirección postal: ul. Matejki 59
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL418 Poznański
Código postal: 60-770
País: Polonia
Persona de contacto: Michał Flis
Correo electrónico: zamowienia@ztm.poznan.pl
Fax: +48 618346147

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.ztm.poznan.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.ztm.poznan.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Otra actividad: publiczny transport zbiorowy

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Uruchomienie systemu rowerów publicznych w Poznaniu oraz zarządzanie i utrzymanie tego systemu w okresie od dnia uruchomienia do dnia 31.12.2022 r.

Número de referencia: ZTM.EZ.3310.12.2018
II.1.2)Código CPV principal
34430000 Bicicletas
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie systemu rowerów publicznych w Poznaniu oraz zarządzanie i utrzymanie tego systemu w okresie od dnia uruchomienia do dnia 31.12.2022 r., w tym:

Część I: uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie systemu 3 generacji składającego się ze 109 stacji rowerowych i 1 200 rowerów,

Część II: uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie systemu 4 generacji (system bezstacyjny) składającego się z 500 rowerów oraz rozbudowa systemu o 100 rowerów w każdym kolejnym roku obowiązywania umowy.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie systemu 3 generacji

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42961100 Sistema de control de acceso
35120000 Sistemas y dispositivos de vigilancia y seguridad
48151000 Sistema de control informático
48220000 Paquetes de software de Internet e intranet
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miasto Poznań

II.2.4)Descripción del contrato:

Uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie systemu 3 generacji składającego się ze 109 stacji rowerowych i 1 200 rowerów,

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Relokacje / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/03/2019
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Prawem opcji objęte jest:

a) Zwiększenie wielkości usługi zarządzania i utrzymania PRM w odniesieniu do okresu funkcjonowania systemu w poszczególnych latach, tj. wydłużenie okresu funkcjonowania systemu w poszczególnych latach maksymalnie o 3 miesiące, z wyjątkiem pierwszego roku funkcjonowania PRM, w którym zwiększenie może wynieść maksymalnie 1 miesiąc. Wydłużenie okresu funkcjonowania PRM może być realizowane w odniesieniu do wszystkich rowerów lub tylko części floty – jednak nie mniej niż 300 rowerów.

b) Zmiana lokalizacji stacji rowerowych lub stojaków rowerowych ponad ilość określoną w § 11 ust. 4 wzoru umowy Maksymalna liczba stacji/stojaków, dla których Zamawiający może zlecić zmianę lokalizacji ponad zakres zamówienia podstawowego to 20/300 w całym okresie obowiązywania Umowy. Wraz ze zmianą lokalizacji stacji/stojaków Wykonawca zobowiązany jest dokonać aktualizacji mających związek z tymi zmianami: na terminalu, stronie internetowej oraz w aplikacji

Regulacje dotyczące prawa opcji zawarte są w § 4 Wzoru Umowy.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie systemu 4 generacji (system bezstacyjny) składającego się z 500 rowerów oraz rozbudowa systemu o 100 rowerów w każdym kolejnym roku obowiązywania umowy

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42961100 Sistema de control de acceso
35120000 Sistemas y dispositivos de vigilancia y seguridad
48151000 Sistema de control informático
48220000 Paquetes de software de Internet e intranet
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415 Miasto Poznań
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miasto Poznań

II.2.4)Descripción del contrato:

Uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie systemu 4 generacji (system bezstacyjny) składającego się z 500 rowerów oraz rozbudowa systemu o 100 rowerów w każdym kolejnym roku obowiązywania umowy

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Relokacje / Ponderación: 25
Criterio de calidad - Nombre: Rowery elektryczne / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/03/2019
Fin: 31/12/2022
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Prawem opcji objęte jest:

a) Zwiększenie wielkości usługi zarządzania i utrzymania PRM4G w odniesieniu do okresu funkcjonowania systemu w poszczególnych latach, tj. wydłużenie okresu funkcjonowania systemu w poszczególnych latach maksymalnie o 1 miesiąc. Wydłużenie okresu funkcjonowania PRM4G może być realizowane w odniesieniu do wszystkich rowerów lub tylko części floty – jednak nie mniej niż 300 rowerów.

b) Zwiększenie wielkości usługi zarządzania i utrzymania PRM4G w odniesieniu do liczby rowerów oraz stref postoju rowerów funkcjonujących w systemie w poszczególnych latach. Maksymalna liczba rowerów, o którą Zamawiający może zwiększyć zamówienie w ramach prawa opcji wynosi 500 w całym okresie obowiązywania umowy. W przypadku zwiększenia liczby rowerów w ramach prawa opcji zwiększeniu ulega też liczba funkcjonujących stref postoju rowerów, w ilości: 1 strefa na każde 5 rowerów, o które zwiększone zostało zamówienie podstawowe. Elementy PRM4G uruchomione w następstwie skorzystania z prawa opcji muszą być w pełni spójne z systemem PRM4G (podstawowym) zarówno pod względem funkcjonalnym jak i wizualnym.

c) Zmniejszenie wielkości usługi zarządzania i utrzymania PRM4G w odniesieniu do liczby rowerów oraz stref postoju rowerów funkcjonujących w systemie w poszczególnych latach. Zmniejszenie liczby rowerów może dotyczyć nie więcej niż o 20 % rowerów funkcjonujących w systemie w poszczególnych latach. Liczba stref postoju rowerów ulega zmniejszeniu w ilości: 1 strefa na każde 5 rowerów, o które zmniejszone zostało zamówienie podstawowe.

Regulacje dotyczące prawa opcji zawarte są w załączniku w § 4 Wzoru Umowy

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Dla tej części zamówienia przewidziana jest aukcja elektroniczna

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający działając na podst. art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

e) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

f) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

g) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. 6.1 SIWZ.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż:

Dla części I: 2 500 000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100)

Dla części II: 2 500 000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100);

Lub łącznie dla obu części 5 000 000,00 PLN (słownie złotych: pięć milionów 00/100)

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał łącznie:

Część I:

1) co najmniej jedną usługę polegającą na uruchomieniu 1 (jednego) systemu rowerów miejskich trzeciej generacji obejmującego co najmniej 200 (dwieście) rowerów i 20 (dwadzieścia) stacji rowerowych;

2) co najmniej jedną usługę zapewnienia kompleksowej obsługi przez okres co najmniej 6 (sześciu) miesięcy co najmniej 1 (jednego) systemu rowerów miejskich trzeciej generacji obejmującego co najmniej 200 (dwieście) rowerów i 20 (dwadzieścia) stacji rowerowych;

Część II:

1) co najmniej jedną usługę polegającą na uruchomieniu 1 (jednego) systemu rowerów miejskich czwartej generacji obejmującego co najmniej 200 (dwieście) rowerów;

2) co najmniej jedną usługę zapewnienia kompleksowej obsługi przez okres co najmniej 6 (sześciu) miesięcy co najmniej 1 (jednego) systemu rowerów miejskich czwartej generacji obejmującego co najmniej 200 (dwieście) rowerów.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Dla części I zgodnie z § 3 i nast. Wzoru Umowy

Dla części II zgodnie z § 3 i nast. Wzoru Umowy

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se realizará una subasta electrónica
Información complementaria acerca de la subasta electrónica:

Jeżeli w postępowaniu na część II zamówienia złożone zostaną co najmniej 2 (dwie) oferty niepodlegające odrzuceniu, to w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna.

Pozostałe regulacje dotyczące aukcji zawarte zostały w pkt. 15 SIWZ.

IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 18/09/2018
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 16/11/2018
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 18/09/2018
Hora local: 11:15
Lugar:

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, Zespół Zamówień Publicznych, pok. 318, III piętro

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.)

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/08/2018