Servicios - 351083-2018

10/08/2018    S153

Polska-Poznań: Rowery

2018/S 153-351083

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Matejki 59
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 60-770
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Flis
E-mail: zamowienia@ztm.poznan.pl
Faks: +48 618346147

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ztm.poznan.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ztm.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: publiczny transport zbiorowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Uruchomienie systemu rowerów publicznych w Poznaniu oraz zarządzanie i utrzymanie tego systemu w okresie od dnia uruchomienia do dnia 31.12.2022 r.

Numer referencyjny: ZTM.EZ.3310.12.2018
II.1.2)Główny kod CPV
34430000 Rowery
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie systemu rowerów publicznych w Poznaniu oraz zarządzanie i utrzymanie tego systemu w okresie od dnia uruchomienia do dnia 31.12.2022 r., w tym:

Część I: uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie systemu 3 generacji składającego się ze 109 stacji rowerowych i 1 200 rowerów,

Część II: uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie systemu 4 generacji (system bezstacyjny) składającego się z 500 rowerów oraz rozbudowa systemu o 100 rowerów w każdym kolejnym roku obowiązywania umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie systemu 3 generacji

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42961100 System kontroli dostępu
35120000 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
48151000 Komputerowy system sterujący
48220000 Pakiety oprogramowania dla internetu i intranetu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Poznań

II.2.4)Opis zamówienia:

Uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie systemu 3 generacji składającego się ze 109 stacji rowerowych i 1 200 rowerów,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Relokacje / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2019
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Prawem opcji objęte jest:

a) Zwiększenie wielkości usługi zarządzania i utrzymania PRM w odniesieniu do okresu funkcjonowania systemu w poszczególnych latach, tj. wydłużenie okresu funkcjonowania systemu w poszczególnych latach maksymalnie o 3 miesiące, z wyjątkiem pierwszego roku funkcjonowania PRM, w którym zwiększenie może wynieść maksymalnie 1 miesiąc. Wydłużenie okresu funkcjonowania PRM może być realizowane w odniesieniu do wszystkich rowerów lub tylko części floty – jednak nie mniej niż 300 rowerów.

b) Zmiana lokalizacji stacji rowerowych lub stojaków rowerowych ponad ilość określoną w § 11 ust. 4 wzoru umowy Maksymalna liczba stacji/stojaków, dla których Zamawiający może zlecić zmianę lokalizacji ponad zakres zamówienia podstawowego to 20/300 w całym okresie obowiązywania Umowy. Wraz ze zmianą lokalizacji stacji/stojaków Wykonawca zobowiązany jest dokonać aktualizacji mających związek z tymi zmianami: na terminalu, stronie internetowej oraz w aplikacji

Regulacje dotyczące prawa opcji zawarte są w § 4 Wzoru Umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie systemu 4 generacji (system bezstacyjny) składającego się z 500 rowerów oraz rozbudowa systemu o 100 rowerów w każdym kolejnym roku obowiązywania umowy

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42961100 System kontroli dostępu
35120000 Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
48151000 Komputerowy system sterujący
48220000 Pakiety oprogramowania dla internetu i intranetu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Poznań

II.2.4)Opis zamówienia:

Uruchomienie, zarządzanie i utrzymanie systemu 4 generacji (system bezstacyjny) składającego się z 500 rowerów oraz rozbudowa systemu o 100 rowerów w każdym kolejnym roku obowiązywania umowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Relokacje / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Rowery elektryczne / Waga: 15
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2019
Koniec: 31/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Prawem opcji objęte jest:

a) Zwiększenie wielkości usługi zarządzania i utrzymania PRM4G w odniesieniu do okresu funkcjonowania systemu w poszczególnych latach, tj. wydłużenie okresu funkcjonowania systemu w poszczególnych latach maksymalnie o 1 miesiąc. Wydłużenie okresu funkcjonowania PRM4G może być realizowane w odniesieniu do wszystkich rowerów lub tylko części floty – jednak nie mniej niż 300 rowerów.

b) Zwiększenie wielkości usługi zarządzania i utrzymania PRM4G w odniesieniu do liczby rowerów oraz stref postoju rowerów funkcjonujących w systemie w poszczególnych latach. Maksymalna liczba rowerów, o którą Zamawiający może zwiększyć zamówienie w ramach prawa opcji wynosi 500 w całym okresie obowiązywania umowy. W przypadku zwiększenia liczby rowerów w ramach prawa opcji zwiększeniu ulega też liczba funkcjonujących stref postoju rowerów, w ilości: 1 strefa na każde 5 rowerów, o które zwiększone zostało zamówienie podstawowe. Elementy PRM4G uruchomione w następstwie skorzystania z prawa opcji muszą być w pełni spójne z systemem PRM4G (podstawowym) zarówno pod względem funkcjonalnym jak i wizualnym.

c) Zmniejszenie wielkości usługi zarządzania i utrzymania PRM4G w odniesieniu do liczby rowerów oraz stref postoju rowerów funkcjonujących w systemie w poszczególnych latach. Zmniejszenie liczby rowerów może dotyczyć nie więcej niż o 20 % rowerów funkcjonujących w systemie w poszczególnych latach. Liczba stref postoju rowerów ulega zmniejszeniu w ilości: 1 strefa na każde 5 rowerów, o które zmniejszone zostało zamówienie podstawowe.

Regulacje dotyczące prawa opcji zawarte są w załączniku w § 4 Wzoru Umowy

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Dla tej części zamówienia przewidziana jest aukcja elektroniczna

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający działając na podst. art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

e) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

f) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

g) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. 6.1 SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż:

Dla części I: 2 500 000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100)

Dla części II: 2 500 000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100);

Lub łącznie dla obu części 5 000 000,00 PLN (słownie złotych: pięć milionów 00/100)

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał łącznie:

Część I:

1) co najmniej jedną usługę polegającą na uruchomieniu 1 (jednego) systemu rowerów miejskich trzeciej generacji obejmującego co najmniej 200 (dwieście) rowerów i 20 (dwadzieścia) stacji rowerowych;

2) co najmniej jedną usługę zapewnienia kompleksowej obsługi przez okres co najmniej 6 (sześciu) miesięcy co najmniej 1 (jednego) systemu rowerów miejskich trzeciej generacji obejmującego co najmniej 200 (dwieście) rowerów i 20 (dwadzieścia) stacji rowerowych;

Część II:

1) co najmniej jedną usługę polegającą na uruchomieniu 1 (jednego) systemu rowerów miejskich czwartej generacji obejmującego co najmniej 200 (dwieście) rowerów;

2) co najmniej jedną usługę zapewnienia kompleksowej obsługi przez okres co najmniej 6 (sześciu) miesięcy co najmniej 1 (jednego) systemu rowerów miejskich czwartej generacji obejmującego co najmniej 200 (dwieście) rowerów.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Dla części I zgodnie z § 3 i nast. Wzoru Umowy

Dla części II zgodnie z § 3 i nast. Wzoru Umowy

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Jeżeli w postępowaniu na część II zamówienia złożone zostaną co najmniej 2 (dwie) oferty niepodlegające odrzuceniu, to w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna.

Pozostałe regulacje dotyczące aukcji zawarte zostały w pkt. 15 SIWZ.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/09/2018
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/11/2018
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/09/2018
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, Zespół Zamówień Publicznych, pok. 318, III piętro

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.)

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/08/2018