Árubeszerzések - 351157-2017

07/09/2017    S171

Magyarország-Budapest: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei

2017/S 171-351157

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MÁV-Start Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15459
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54–60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Cibulka ZIta
E-mail: cibulka.zita@mav-start.hu
Telefon: +36 306036526
Fax: +36 15111891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mav-start.hu
I.6)Fő tevékenység
Vasúti szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás villamos motorvonatok beszerzésére_Első Eseti Szerződés megkötésére irányuló írásbeli konzultáció.

II.1.2)Fő CPV-kód
34600000 Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Jelen írásbeli konzultáció tárgya, illetőleg mennyisége:

Az eljárás első részének eredményeként megkötött Keretmegállapodás keretén belül 11 db, a dokumentációban közölt műszaki tartalomnak megfelelő motorvonat beszerzése és az erre vonatkozó Első Eseti Szerződés megkötése.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
80590000 Oktatási szolgáltatások
22472000 Használati utasítás, üzemeltetési leírás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás 40 db nagykapacitású, minimum 600 ülőhellyel rendelkező villamos motorvonatok szállítására, üzembe helyezésére, illetőleg kapcsolódó szolgáltatások (különösen: üzemeltetési, karbantartási dokumentáció, oktatás, szoftverek, diagnosztika, üzemeltetési készlet) teljesítésére a Közbeszerzési Dokumentumokban és az annak részét képező szerződéstervezetben (keretmegállapodásban), valamint a műszaki feltétfüzetben részletezettek szerint, a MÁV-START Zrt. részére. Ajánlatkérőt a keretmegállapodás alapján „lehívási”, azaz esti szerződés megkötésére vonatkozó kötelezettség nem terheli, azonban Ajánlatkérő vállalta, hogy amennyiben írásbeli konzultációt folytat le, a megkötendő Első Eseti Szerződésben legalább 10 db motorvonat leszállítását rendeli meg, mely mennyiség mellett a keretmegállapodás szerinti, a motorvonatok üzembe helyezéséhez és közlekedtetéséhez kapcsolódó egyes szolgáltatások (pl. dokumentáció átadása, oktatások, képzések, üzemeltetési készlet leszállítása) is teljesítendők. A későbbi konzultációk eredményeként kötendő további Eseti Szerződések kapcsán Ajánlatkérő vállalta, hogy Eseti Szerződésenként legalább 3 db motorvonat leszállítását rendeli meg azzal, hogy ezen Eseti Szerződések alapján már számos (jellegénél fogva újra nem leszállítandó) kapcsolódó szolgáltatás teljesítésére már nem kell, hogy sor kerüljön.

Jelen írásbeli konzultáció tárgya, illetőleg mennyisége:

Az eljárás első részének eredményeként megkötött Keretmegállapodás keretén belül 11 db, a dokumentációban közölt műszaki tartalomnak megfelelő motorvonat beszerzése és az erre vonatkozó Első Eseti Szerződés megkötése.

II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-2.1.0-15 és/vagy egyéb támogatási forrás(ok).
II.2.14)További információk

A jelen írásbeli konzultáció kizárólag arra irányul, hogy az Ajánlattevő a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az Ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tegyen a „Nettó egységár az Első Eseti Szerződésre ajánlott egységárral [EUR]” részszempontra vonatkozóan. Az egyéb értékelési részszempontokra tett megajánlások nem képezik a jelen írásbeli konzultáció tárgyát.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 238-434039
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Első Eseti Szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/08/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Stadler Bussnang AG
Postai cím: Ernst Stadler Strasse 4.
Város: Bussnang
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 9565
Ország: Svájc
E-mail: zoltan.dunai@stadlerrail.com; csaba.kiss@stadlerrail.com
Telefon: +36 305273015
Fax: +36 13274067
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. A 44/2015 (XI.2.) MvM rendelet 18. § b) pontja alapján: a nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): DE253 90 95 79.

2. Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Villamos motorvonatok betétkocsijainak festése

Villamos motorvonatok betétkocsijainak összeszerelése

Villamos motorvonatok üzembehelyezése.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148-149. §-ai szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. §-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/09/2017